تبیین نقش مهندسی مجدد در بهسازی کارکنان (مورد مطالعه: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف تبیین نقش مهندسی مجدد در بهسازی کارکنان انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل همه کارکنان دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بود (303 N=). با استفاده از فرمول کوکران تعداد 162 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب به‌عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه محقق‌ساخته مهندسی مجدد و پرسشنامه بهسازی کارکنان (اطهری و همکاران، 1391) استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه‌ها با استفاده ازنظر متخصصان تأیید شد. پایایی پرسشنامه‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن به ترتیب 91/0 و 88/0 به دست آمد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون t تک‌نمونه‌ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که الف- وضعیت مهندسی مجدد و بهسازی کارکنان دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران بالاتر از میانگین فرضی قرار دارد؛ ب- بین متغیرهای مهندسی مجدد و بهسازی کارکنان دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران رابطه معنی‌داری وجود دارد؛ ج- متغیر مهندسی مجدد قابلیت تبیین بهسازی کارکنان دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Role of Reengineering on Staff Development (Case Study: Faculties of Social and Behavioral Sciences of University of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mirkamali 1
  • Amin Homayeni Damirchi 2
  • Sajjad Gharloghi 3
1
2
3
چکیده [English]

This research was an attempt to determine the role of reengineering on staff development through a descriptive-correlational method. The statistical population of this study included all staff of Faculties of Social and Behavioral Sciences of University of Tehran (N=303). Cochran Formula was used to determine the sample size (N=162) who were selected using proportional stratified sampling method. The data were collected through two questionnaires of Researcher-made Reengineering Questionnaire and Staff Development Questionnaire (Athari et al., 2012). The validity of the forenamed questionnaires was confirmed by experts’ opinions. Besides, their Cronbach’s Alpha Coefficients were calculated as 0.91 and 0.88, respectively. The data were analyzed using One Sample T-test, Pearson Correlation Coefficient and Structural Equation Modeling methods. Research findings showed that: a) the status of reengineering and staff development across Faculties of Social and Behavioral Sciences of University of Tehran were above the hypothetical mean value, b) there was a significant relationship between reengineering status and staff development across Social and Behavioral Sciences of University of Tehran, c) reengineering variable was capable to determine staff development variable across Social and Behavioral Sciences of University of Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reengineering
  • staff development
  • growth
  • University of Tehran
 استوارت، گرگ ال. و براون، کنت جی. (1393). مدیریت منابع انسانی: پیوند استراتژی و عمل؛ ترجمه سیدمحمد اعرابی و مرجان فیاضی. تهران: انتشارات مهکامه.
اطهری، عاطفه؛‌ آهنچیان، محمدرضا و مهرام، بهروز (1391). بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص‌های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان. مجله آموزش عالی ایران، 4 (3)، 117 – 143.
 اعرابی، سیدمحمد؛ دهقان، نبی‌اله و آق‌اولی، فرید (1390). مهندسی مجدد فرایندهای واردات گمرک ایران. مجله بررسی بازرگانی، 46، 63 – 73.
بحرینی، سیدصادق (1385). بررسی تحلیلی اجرای مهندسی مجدد فرایندها در آموزش عالی کشور. پژوهشنامه حقوق اسلامی، 23 و 24، 83 – 106.
پناهی‌فر، فرهاد (1389). افزایش بهره‌وری واحد برنامه‌ریزی تولید در یک سیستم ETO با استفاده از مهندسی مجدد. ماهنامه مهندسی صنایع، 20 (127)، 12 - 15.
ترک‌زاده، جعفر (1385). توسعه سازمانی دانشگاه علوم انتظامی. مجله دانش انتظامی، 30، 32 – 49.
ترک‌زاده، جعفر و صباغیان، زهرا (1385). توسعه سازمانی در شرایط امروز، مفهوم، ماهیت و قلمرو. مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 19 و 20، 112 – 133.
تقوی‌فرد، محمدتقی؛ حنفی‌زاده، پیام؛ حمیدی، مهدی و زارع رواسان، احد (1391). تأثیر اجرای مهندسی مجدد فرایندها بر کسب مزایای حاصل از سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 7 (26)، 71-88.
دوراندیش، پژمان (1389). مهندسی مجدد و فناوری اطلاعات؛ رمز برتری سازمان‌های موفق. ماهنامه وب، 10 (118)، 79-84.
ذهبیون، شهلا و یوسفی، علیرضا (1386). میزان انطباق ویژگی‌های سازمان آموزش‌وپرورش شهر اصفهان با ویژگی‌های سازمان یادگیرنده از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 85-1385. پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی)، 21 (14)، 125 – 144.
رزمی، جعفر؛ سنگری، صادق؛ عظیم‌زاده، نیما (1387). مهندسی مجدد و مدیریت تغییر رویکرد نظری. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
رضایی، بابک (1387). مهندسی مجدد. ماهنامه اقتصادی، 17 (197)، 23 – 24.
رمضانی، افسانه (1394). بررسی رابطه مهندسی مجدد با نوآوری سازمانی در دانشگاهتهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
زارعی، بهروز و فرکیش، سوفیا (1384). بررسی تجربیات مهندسی مجدد در ایران. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع.
زهره‌وند، محمدجلال (1384). به‌کارگیری روش مهندسی مجدد فرایند برای دگرگون‌سازی گردش اطلاعات در دانشگاه تهران  Business Process Reengineering. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران.
سپهری، مهران (1381). مهندسی مجدد فرایندهای سازمان. ماهنامه تدبیر، 122، 50 – 53.
شاهی‌بیک، آزاده و هاشمی، لیلا (1384). مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات. ماهنامه تدبیر، 163، 34 – 37.
شهابی کارگر، مریم (1388). تحلیل فرایندهای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان و بهبود آنها با رویکرد مهندسی مجدد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
صدقیانی، جمشید و اخوان خرازیان، مریم (1384). عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مناسب پروژه‌های مهندسی مجدد در سازمان‌ها. پیام مدیریت، 15 و 16، 195 – 215.
طالقانی، محمد و ملک‌اخلاق، اسماعیل (1386). جایگاه و نقش مهندسی مجدد در بهسازی فرایندهای سازمانی. فصلنامه مدیریت، 119 و 120، 21 – 27.
عباسی، ثریا (1393). بررسی رابطه سازمان‌دهی با رویکرد مهندسی مجدد بر نوآوری سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
عطاران، محسن (2004). کشف ارتباط میان فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرایند کسب‌وکار. اطلاعاتومدیریت، 41، 585 – 596.
فتحی واجارگاه، کورش (1376). درآمدی به برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران: انتشارات سرآمد کاوش.
فتحی واجارگاه، کورش و محمدهادی، فریبرز (1392). مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و بهسازی منابع انسانی. تهران: آییژ.
قاسمیه، رحیم و سعیدی، فرید (1391). مهندسی مجدد زنجیره تأمین: مروری بر مهم‌ترین روش‌ها و مدل‌های اخیر. مجله مدیریت زنجیره تأمین، 14 (38)، 44 – 53.
قربانی، محمود و علی‌شاد، داوود (1385). مهندسی مجدد و جایگاه آن در سازمان‌ها. فصلنامه مدیریت، 110-109، 29 – 35.
قوچانی، فرخ و زمانی، فائزه (1390). قابلیت‌های مهندسی مجدد برای بهبود راهبردهای رقابتی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 6، 103 – 117.
گیتی‌نما، سحر و سلیمانیها، مجتبی (1389). متدولوژی مناسب مهندسی مجدد در مؤسسات آموزش عالی. ماهنامه تدبیر، 216، 36 – 41.
محقر، علی و شفیق‌زاده، محمد (1389). نقش توانمندسازی سازمانی در موفقیت اجرای مهندسی مجدد (موردمطالعه: سازمان‌های منتخب ایرانی). مجله دانش و فناوری، 1 (2)، 97 – 116.
مرادی، کیوان؛ عباس‌پور، عباس؛ هماینی دمیرچی، امین و آرائی، محمود (1393). ارزیابی رضایت کارکنان از سیاست‌های توسعه سرمایه انسانی در دانشکده‌های علوم رفتاری و اجتماعی دانشگاه تهران. فصلنامه آموزش عالی ایران،  7 (1)، 69-89.
مرتضوی، سعید و دعائی، حبیب‌الله (1374). بهسازی سازمانی در دانشگاه. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، 17 و 18، 85 -102.
میرکمالی، سید محمد (1383). مبانی مدیریت منابع انسانی. تهران: نشر یسطرون.
میرکمالی، سیدمحمد (1389). رهبری و مدیریت آموزشی. تهران: نشر یسطرون.
ندایی، هاشم (1393). اصول تعلیم و تربیت کارکنان سپاه پاسداران بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 6 (2)، 2-15.
همر، مایکل و شامپی، جیمز (1993). طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌؛ ترجمه عبدالرضا رضائی‌نژاد (1393). تهران: انتشارات رسا.
 
Ahmad, Hartini; Francis, Arthur & Zairi, Mohamed (2007). Business Process reengineering: Critical success factors in higher education. Business Process Management Journal, 13 (3), 451-469.
Barth, M. & Rieckmann, M. (2012). Academic staff development as a catalyst for curriculum change towards education for sustainable development: an output perspective. Journal of Cleaner Production, 26, 28-36.
Commings, Thomas G. (2004). Organization Development and Change: Foundations and Applications,Dynamics of Organizational Change and Learning (Boonstra), USA: John-Wiley.
Dawe, R. (1996). Systems are people too. Transportation & Distribution, 37 (1), 86-90.
De Cenzo, D. A. & Robins, S. D. (2005). Human Resource Management. New York: John Wiley and Sons Inc.
Dixon, J.; Arnold, P.; Heineke, J.; Kim, J. & Mulligan, P. (1994). Business process reengineering: improving in new strategic directions. California Management Review, summer, 93- 108.
DavenportThomas H. Davenport (1993). Process Innovation. McGraw-Hill.
Enu, D. B & Esu, A. E. O. (2011). Re-Engineering Values Education in Nigerian Schools as Catalyst for National Development. International Education Studies, 4 (1), 147-153.
Githnes, R. P. (2008). Education, Organizational Change, and Social Organization Strategies: LGBTQ Employee Groups in a University Setting. The Requirements for the Degree of Doctor of Business Administration. San Diego: Alliant International University.
Hall, Richard H. (2002). Organizations: Structure, Processes, and Outcomes, 8th Ed. New Delhi: Prentice – Hall of India.
Hoy, Watne K. & Miskel, Cecil G. (2001). Educatiional Administration: Theory, Research and Practice, 6th ed. USA: McGraw Hill.
Huber, P. (2000). Leadership and Nursing care Mangaement, (2rd Ed), W. B. Sounderssco.
Hull, B.; Churkovich, M.; Oughtred, Ch.  & Turner, D. (2011). Understanding librarians: communication is the issue. Oxford: Chandos.
 Iles, P. A.; Mabey, C. & Robertson, L. (1990). HRM practices and employee commitment possibilities, pitfall and paradoxes. British Journal of Management, 1, 147-157.
Joseph, E. & Winston, B. E. (2005). A correlatin of servant leadership leaden trust, and organizational trust.Leadership & organizational Development Journal, 26 (1), 6-22.
Jusela, Gary E. (2005). Meeting the Global Challenge: Building system that Learn on a Large Scale; Organization Development & Transformation (French et al), USA: McGraw Hill Irwin.
Kroeger, J. W. (2007). Firm performance as a function of entrepreneurial organization and strategic planning practices. Doctoral dissertation, Department of Management and Labor Relations, Cleveland state university.
Lai Wan, H. (2007). Human capital development policies: Enhancing employees' satisfaction. Journal of European Industrial Training, 31 (4), 297-322.
Lampers, B. (2004). 10 strategies for staff empowerment. Principal Leadership, 4 (6), 32 – 37.
Levin, Morton, (2004). Organizing Change Process: Cornerstones, Methods and Strategies. Dynamics of Organizational Change and Learning (Boonstra), USA: John-Wiley.
Majed Al-Mashari & Mohamed Zairi (2008). BPR implementation process: an analysis of key success and failure factors. Business Process Management Journal, 5 (1), 87 – 112.
Marchand, D. & Stanford, M. (1995). Business process redesign, business process change: concepts, methods and technologies. Ideas Publishing, Harrisburg, PA.
Márkus, B. (2001). Staff Development in Hungarian land administration. Computers, Environment and Urban Systems, 25 (4–5), 389-405. 
Moy, M. J. & Henkien, A. B. (2006). Exploring Associatins Betwee Employes Empowerment and interpersonal Trust in manages. Journal of Management development, 25 (2), 101-111.
Papasolomou, D. I. (2002). The role of employee development in customer relation: the case of UK retail banks. Corporate Communication: An International Journal. 7 (1), 62–76.
Purushothama, B. (2012). Training and Development of Technical Staff in the Textile Industry. Woodhead Publishing India, New Delhi.
Rijdt, A. S.; Vleuten, C. V. & Dochy, F. (2013). Influencing variables and moderators of transfer of learning to the workplace within the area of staff development in higher education: Research review.Educational Research & Review January, 8, 48-74.
Robertson, I. T.; Iles, P.A.; Gratton, L. & Sharpley, D. (1991). The psychological impact of selection procedures on candidates. Human Relations, 44, 1963-1982.
Sandberg, J. (2000). Understanding human competence at work: an interpretive approach. Academy of Management Journal, 43 (1), 9-17.
Schroder, H. M. (1989). Managerial Competencies: The Key to Excellence. Kendall-Hunt, Dubuque, IA
Soontornchai, P.; Stitt, T. & Kenner, C. (2009). Neonatal Staff Development in Thailand. Newborn and Infant Nursing Reviews, 9 (2), 79-80.
Tennant, Charles & Wu, Yi-Chieh (2005). The application of business process reengineering in the UK. The TQM Magazine, 537-545.
Yu-jun, Miao (2010). How Does the Enterprise Implement Business Process Reengineering Management? IEEE, International Conference on E-Business & E-Government, 4100-4102.