چگونه برنامه درسی اجرا شده را ارزشیابی کنیم؟

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مطالعات برنامه درسی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه چهارچوبی برای ارزشیابی از برنامه درسی اجرا شده دوره کارشناسی انجام گرفته است. با استفاده از روش پژوهش کیفی توصیفی، تجارب و ادراکات 31 نفر (17 عضو هیئت علمی، 12 دانشجوی دوره کارشناسی، 2 کارشناس دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی) از دانشگاه‌های علامه طباطبایی، تهران و خوارزمی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی با روش نمونه‌گیری هدفمند و از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شد. تحلیل داده‌ها با تکیه بر رویکرد نظریه زمینهای سیستماتیک و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ترتیب انجام گرفت. از یافته‌های به دست آمده، مقوله‌های «طراحی نقشه تدریس»، «اجرای تدریس و نظارت بر آن» و خرده مقوله‌های «انتخاب رویکرد تدریس»، «انتخاب روش تدریس»، «برنامه‌ریزی برای اجرای تدریس»، «ایجاد فضای عاطفی مثبت»، «تدریس»، «تعاملات بعد از کلاس»، «نظارت بر برنامه درسی تدریس شده» شناسایی شد. به‌طور کلی چهارچوب شناسایی شده برای ارزشیابی برنامه درسی اجرا شده، زیست-بوم این نوع از برنامه ‌درسی را به فراسوی کلاس‌های درس گسترش داده و زمینه نگاه عمیق‌تری به کیفیت فرایندهای یادگیری-تدریس را فراهم کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Evaluate Enacted Curriculum?

نویسنده [English]

  • Seyed Ali Khaleghinezhad
چکیده [English]

This study aimed at providing an evaluation framework of the undergraduate enacted curriculum. Having used the descriptive qualitative research method, it was attempted to collect the experiences and perceptions of 31 participants (17 faculty members, 12 undergraduate students and 2 experts of the Office of Higher Education Planning) from Allameh Tabatabai University, Kharazmi University, University of Tehran, Aja University of Medical Sciences and Office of Higher Education Planning using purposeful sampling method and semi-structured interviews. Given the data analysis process, it was tried to focus on systematic grounded theory approach through open, axial and selective coding methods. The findings led to identification of the following categories and subcategories: "designing a teaching map", “teaching and evaluating it", "selection of teaching approach", "selection of teaching method", "planning for teaching", "creating a positively affective space", "teaching"," interactions after classroom" and "monitoring the taught curriculum". Generally, the discovered framework for evaluating the enacted curriculum expanded the ecology of enacted curriculum to out-of-class areas. Besides, it provided a platform for a deep view to secure the quality of learning-teaching processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Context of instruction
  • curriculum evaluation
  • enacted curriculum
  • undergraduate education
  • out-of-classroom interactions
آل مراد، آسیه؛ فردانش، هاشم؛ مهرمحمدی، محمود و طلایی، ابراهیم (1396) واکاوی ماهیت راهیابانه تدریس: رویکرد مطلوب در تبیین کنش معلمی. فصلنامه تدریس پژوهی، 5 (2)، 107- 83.
ابراهیم‌پور، مریم و سبحانی‌نژاد، مهدی (1393) ارزیابی وضع موجود و مطلوب برنامه درسی مجازی دانشگاهی از دید دانشجویان. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 22 (7)، 89 -106.
خالقی‌نژاد، سیدعلی؛ ملکی، حسن؛ فراستخواه، مقصود و عباس‌پور عباس (1395) تبیین چارچوب مفهومی ارزشیابی برنامه درسی قصد شده دوره کارشناسی: یک مطالعه کیفی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 1 (16)، 561- 575.
کشتی‌آرای، نرگس؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ زیمیتات، کرایگ؛ و فروغی، احمدعلی (1388) طراحی الگوی برنامه درسی تجربه شده مبتنی بر رویکرد پدیدارشناسی و اعتبارسنجی آن در گروه‌های پزشکی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 1 (9)، 55 – 67.
مؤمنی مهموئی، حسین؛ کرمی، مرتضی و مشهدی، علی (1389) بررسینقش عوامل کاهش‌دهنده فاصله بین برنامه درسی قصد شده، اجراشده و تجربه شده آموزش عالی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 2، 90- 110.
 
Aleshire, D. O. (2005). The work of faculty and the educational goals of theological schools. Speech presented at the Association of Theological Schools Seminar for Newly Appointed Faculty in Theological Education.
Beleche, T.; Fairris, D., & Marks, M. (2012). Do course evaluations truly reflect student learning? Evidence from an objectively graded post-test. Economics of Education Review, 31 (5), 709-719.
Bennett, N.; Dunne, E.; & Carré, C. (2002). Developing skills in higher education and employment. ESRC Learning Society Programme. Retrieved from the World Wide Web, 15 April: http://www.staff.ncl.ac.uk/f.j.coffield/summaries/bennett.rtf
Biggs, J. (1996). Enhancing teaching through constructive alignment. Higher education, 32 (3), 347-364.
Candy, P. C. (2000). Reaffirming a proud tradition: Universities and lifelong learning. Active Learning in Higher Education, 1 (2), 101-125.
Chen, S.; Hsu, I. C., & Wu, C. M. (2009). Evaluation of undergraduate curriculum reform for interdisciplinary learning. Teaching in Higher Education, 14 (2), 161-173. DOI: 10.1080/13562510902757203
Conole, G. R. (2014). A new classification schema for MOOCs. The International Journal for Innovation and Quality in Learning, 2 (3), 65-77.
Ehrlich, T., & Colby, A. (2004). Political Bias in Undergraduate Education. Liberal Education, 90 (3), 36-39.
Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: on the design and evaluation of school programs. New York: McMillan.
Gao, L., & Watkins, D. A. (2002). Conceptions of teaching held by school science teachers in PR China: Identification and cross-cultural comparisons. International Journal of Science Education, 24 (1), 61-79.
Gillis, A., & Jackson, W. (2002). Research for nurses: Methods and interpretation. FA Davis Company.
Guba, E. G. & Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Sage.
Gurm, B. (2013). Multiple ways of knowing in teaching and learning. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 7 (1), 4-15.
Harland, T., & Wald, N. (2018). Curriculum, teaching and powerful knowledge. Higher Education, 13 (4), 1-14. https://doi.org/10.1007/s10734-017-0228-8.
Harris, P.; Snell, L.; Talbot, M.; Harden, R. M., & International CBME Collaborators. (2010). Competency-based medical education: implications for undergraduate programs. Medical Teacher, 32 (8), 646-650.
Hativa, N., & Birenbaum, M. (2000). Who prefers what? Disciplinary differences in students' preferred approaches to teaching and learning styles. Research in Higher Education, 41 (2), 209-236.
Huber, R. M. (1992) how Professors Play the Cat Guarding the Cream: Why we’re paying more and getting less in higher education. Fairfax VA: George Mason University Press.
Jones, A. C. (2008). The effects of out-of-class support on student satisfaction and motivation to learn. Communication Education, 57 (3), 373-388.
Kember, D. (1997). A reconceptualization of the research into university academics' conceptions of teaching. Learning and instruction, 7 (3), 255-275.
Kember, D., & Kwan, K. P. (2000). Lecturers' approaches to teaching and their relationship to conceptions of good teaching. Instructional Science, 28 (5), 469-490.
Kim, H.; Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2017). Characteristics of qualitative descriptive studies: a systematic review. Research in nursing & health, 40 (1), 23-42.
Knight, P. T. (2001). Complexity and curriculum: a process approach to curriculum-making. Teaching in Higher Education, 6 (3), 369-381.
Laurillard, D. (2008). The teacher as action researcher: Using technology to capture pedagogic form. Studies in Higher Education, 33 (2), 139-154.
MacGeorge, E. L.; Samter, W., & Gillihan, S. J. (2005). Academic stress, supportive communication, and health. Communication Education, 54 (4), 365-372.
Mulongo, G. (2013). Effect of active learning teaching methodology on learner participation. Journal of Education and Practice, 4 (4), 157-168.
Mustapha, R. (2016). Effective Models of Teaching and Learning for New Type of Students. ATIKAN, 1 (1), 18-55.
O’Donnell, C. A. (2008). Defining, conceptualizing, and measuring fidelity of implementation and its relationship to outcomes in K–12 curriculum intervention research. Journal for Research in Mathematics Education, 78 (1), 33–84.
Porter, A. C. (2006). Curriculum assessment. Handbook of complementary methods in education research, 141-159.
Porter, A. C., & Smithson, J. L. (2001). Are content standards being implemented in the classroom? A methodology and some tentative answers. Yearbook-National Society for the Study of Education, 2, 60-80.
Pounder, J, S. (2007). Is student evaluation of teaching worthwhile? An analytical framework for answering the question. Quality Assurance in Education, 15 (2), 178–191.
Posner, G. J. (1992). Analyzing the curriculum. New York: McGraw-Hill.
Prideaux, D. (2003). ABC of learning and teaching in medicine: Curriculum design. BMJ: British Medical Journal, 326 (7383), 268-276.
Ramírez, E.; Clemente, M.; Recamán, A.; Martín-Domínguez, J., & Rodríguez, I. (2016) Planning and Doing in Professional Teaching Practice. A Study with Early Childhood Education Teachers Working with ICT (3–6 years). Early Childhood Education Journal, 45 (5), 713 – 725.
Richardson, W., & Fenstermacher, G. (2005). Research and the improvement of practice and policy in teacher education. Didacta Varia, Helsinki: Helsinki University, 7-26.
Robitaille, D. F., & Garden, R. A. (1989). The IEA study of mathematics II: Contexts and outcomes of school mathematics (Vol. 2). Pergamum.
Saarelainen, M., & Hirvonen, P. E. (2009). Designing a teaching sequence for electrostatics at undergraduate level by using educational reconstruction. Latin-American Journal of Physics Education, 3 (3), 3-15.
Sandelowski M. (2000) Focus on research methods-whatever happened to qualitative description? Research in Nursing & Health, 23 (4), 334-40.
Smith, D. L., & Lovat, T. J. (2003). Curriculum: Action on reflection revisited. Cengage Learning Australia.
Spiel, C.; Schober, B., & Reimann, R. (2006). Evaluation of curricula in higher education: challenges for evaluators. Evaluation Review, 30 (4), 430-450.
Strauss A, Corbin J. (1990). Basics of qualitative research (Vol. 15). Newbury Park, CA: Sage;
Tan, T. T. P. (2013). Towards a comprehensive model of So TL at a German University. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 7 (1), 20-32.
Terenzini, P. Y.; Pascarella, E. T., & Blimling, G. S. (1996). Students 'out-of-class experiences and their influence on learning and cognitive development: A literature review. Journal of College Student Development, 37 (2), 149–162.
Trigwell, Keith; Prosser, Michael & Waterhouse, Fiona (1999). Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. Higher Education, 37 (1), 57 – 70.
Van den Akker, J. J. H.; Fasoglio, D., & Mulder, H. (2010). A curriculum perspective on plurilingual education. Council of Europe.
Varpio, L. & Mylopoulos, M. (2015). 21 Qualitative research methodologies: embracing methodological borrowing, shifting and importing. In: Cleland, J., Durning, S. J., eds. Researching Medical Education. Chichester: John Wiley & Sons; 245-55.
Xu, J.; Chen, D., & Li, L. (2011). The Design of the Open Digital-Classroom System and Its Workflow. In Advances in Computer Science and Education Applications (pp. 357-363). Springer Berlin Heidelberg.