تحلیل استراتژی توسعه دانشکده‌های اقماری با استفاده از تکنیک SWOT (مورد مطالعه دانشگاه بوعلی سینا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، مدیریت استراتژیک دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و تدوین و اجرای استراتژی‌های مناسب برای مقابله با تغییرات درونی و بیرونی دانشکده‌های اقماری بود. روش پژوهش بر اساس ماهیت داده‌ها کمی و نوع پژوهش، کاربردی است و از لحاظ گرد‌آوری اطلاعات نیز در گروه پژوهش‌های کتابخانه‌ای و میدانی قرار می‌گیرد. در شناسایی عوامل اولیه از طریق بررسی مستندات سند راهبردی دانشگاه بوعلی سینا و مصاحبه با خبرگان و در ارزیابی عوامل از کارکنان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 1600 تن از استادان، کارمندان و دانشجویان دانشکده‌های اقماری دانشگاه بوعلی سینا بود و بر اساس جدول مورگان، حجم نمونه 310 نفر انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد استراتژی‌های تدافعی مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای آینده دانشکده‌های اقماری هستند. استراتژی رویکرد تدافعی با تأکید بر تأسیس پردیس دانشگاهی در محل استقرار یکی از دانشکده‌ها به‌منظور کاهش هزینه‌های آموزشی یا تجمیع دانشکده‌های اقماری در داخل دانشگاه به‌عنوان استراتژی‌های مناسب برای این دانشکده‌ها پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Development Strategy of Satellite Faculties Using SWOT Technique (the Case of Bu-Ali Sina University)

نویسندگان [English]

  • Rouhollah Sohrabi 1
  • Mostafa Hajilooie Moheb 2
1
2
چکیده [English]

The main objective of this research was to investigate and identify opportunities, threats, strengths and weaknesses as well as formulation and implementation of adopting appropriate strategies to fights against internal and external changes faced by satellite faculties. Given the nature of research data, this was a qualitative applied study that was categorized as field and library research based on the data collection method. Regarding the identification of primary factors, it was attempted to analyze the documentary text of Strategic Plan of Bu-Ali Sina University as well as conduct interview with experts and elites. Given the analysis of factors, it was decided to refer to personnel, faculty members and students. The statistical population in this research included 1600 professors, personnel and students of satellites faculties in Bu-Ali Sina University, among whom about 310 individuals were selected as research size based on the Morgan Table. The research results showed that defensive strategies were the best strategies for the future of satellites faculties. The defensive approach strategy focuses on establishing campuses in the location of one of the university faculties in order to decrease the educational and welfare costs or merge satellite faculties inside the university. As such, the latter strategy is proposed as the desirable strategy for such faculties

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Bu-Ali Sina University
  • satellite faculty
  • SWOT matrix
امین بیدختی، علی‌اکبر؛ رستگار، عباسعلی و نامنی، احمد (1394). آینده‌پژوهی تغییرات رویکردی آموزش عالی در توسعه سرمایه انسانی کشور؛ سناریویی محتمل برای افق ۱۴۱۰. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ۲۱ (۳)، ۳۱-۵۵.
امینی، محمدتقی و خباز باویل، صمد (1388). تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی (مطالعه موردی: شرکت سهند خودرو تبریز). مدیریت بازرگانی، 1 (2)، 17 – 32.
امینی، محمدتقی و خباز باویل، صمد (1394). صمد تدوین استراتژی صنعت ساخت قطعات خودرو: مطالعه موردی شرکت‌های کوچک سازنده قطعات خودرو شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز. بررسی‌های بازرگانی، 48، 2 – 13.
انتظاری، عباس؛ پرورش، محمدمهدی؛ کارخانه، رضا و جوادی، محمدعلی (1387). تدوین برنامه راهبردی آموزش رشته تخصصی چشم‌ پزشکی در ایران. مجله چشم‌پزشکی بینا، ۱۳ (۴)، ۴۵۰-۴۵۷.
 پورعزت، علی‌اصغر؛ خواستار، حمزه؛ طاهری عطار، غزاله و فراحی، محمدمهدی (1387). الگوی مطلوب طراحی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن. مجله مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 40، 3 – 22.
پور انجنار، گل‌بهار؛ سالارزهی، حبیب‌الله و تباوار، علی‌اصغر (1395). شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان گلستان با رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش سوات. روستا و توسعه، 19 (2)، 107 – 129.
ثابتی، مریم؛ سپهر، محمد همایون و احمدی، فخرالدین (1393). نقش آموزش عالی در توسعه ملی. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 6 (4)، 59 – 70.
خرمشاد، محمدباقر و مرادخانی، حمید (1394). بررسی جایگاه قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی سوات (SWOT). رهیافت انقلاب اسلامی، 33، 3 – 26.
زرین‌سبب، مهدی و جبلی سینکی، عبدالله (۱۳۹۰). ضرورت برنامه‌ریزی استراتژیک در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت.
سیدعلوی، سیدمحمد و مهاجران، بهناز (1396). الزامات آموزش عالی ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 23 (1)، ۱۳۷-۱۶۱.
کافمن، راجرز و هرمن، جری (1374). برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی؛ ترجمه عباس بازرگان و فریده مشایخ. تهران: انتشارات مدرسه.
محمدی، حامد و طبری، مجتبی (1387). برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه و اجرای آن در سازمان‌ها. مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی، 251 و 252، 272 – 279.
معمارزاده طهران، غلامرضا و مردانی، محمدرضا (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل اثرگذار بر توسعه آموزش عالی ایران: بررسی در سه حوزه آموزش، پژوهش و فناوری. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 5 (18)، 183 – 222.
 
Acur, Nuran & Englyst, Linda (2006). Assessment of strategy formulation: how to ensure quality in process and outcome; International Journal of production Management, 26 (1), 69-91.
Dess, Gregory G.; Lumpkin, G. T. & Taylor, Marilyn (2004). Strategic Management: Creating Competitive Advantages. Mcgraw-Hill.
Lee, T. H. & Liu, R. T. (2011). Strategy formulation for the recreational areas of Central Taiwan: An application of SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threat) analysis. Journalof Hospitality Management and Tourism, 2 (3), 38 – 47.
Mintzberg, H.; Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2009). Strategy Safari. Prentice Hall.
Pan, Su-Yan (2013). China’s approach to the international market for higher education students: strategies and implications. Journal of Higher Education Policy & Management, 35 (3), 249–263.
Sorokina, U. (2016). The use of marketing techniques and tools for the improvement of the institutional components of the Russian higher education space. Koncept: Scientific & Methodological e-magazine, 4 (4), 16-20.
Tanabe, Mario; Claudio Felisoni De Angelo & Nicholas Alexander. (2004). the effectiveness of strategic planning: competitiveness in the Brazilian supermarket sector. Journal of Retailing & Consumer Services, l1 (5), 159.
Zhiyong, L. & Zhaowei, Q. (2012). SWOT Analysis of function of Chinese Universities. IERI Procedia, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212667812000925