شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نگهداشت اعضای هیئت علمی در آموزش عالی با استفاده از تکنیک TOPSIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش خط مشی‌گذاری عمومی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی از اجرای این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر نگهداشت اعضای هیئت علمی در آموزش عالی بود. از روش کیفی-کمی، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسشنامه بهره گرفته شد. نخست از طریق مصاحبه عمیق با 16 خبره که با روش نمونه‌گیری گلوله برفی شناسایی شدند، داده‌ها گردآوری و با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل شدند. داده‌های شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی، دسته‌بندی و ترکیب شده و 42 مقوله فرعی، 19 مقوله اصلی و در نهایت 8 مؤلفه (عامل) استخراج شد. سپس به‌منظور دریافت نظرات 16 خبره، در مورد اولویت هر یک از عوامل شناسایی شده، از پرسشنامه استفاده شد. داده‌های این مرحله با استفاده از نرم‌افزار اکسل تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد عامل فضای پژوهش، بیشترین تأثیر را در نگهداشت اعضای هیئت علمی در دانشگاه دارد. فضای آموزش و یادگیری، تأکید بر شایسته‌گزینی، شرایط کاری، سازوکارها و فرایندها، حمایت سازمانی، محیط کار و فضای فرهنگی دانشگاه در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Ranking the Factors Affecting Retention of Faculty Members in Higher Education Using TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Hasangholipour 1
  • Mojtaba Amiry 2
1
2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to identify and rank the factors affecting retention of faculty members in higher education. To do this end, it was decided to make use of qualitative-quantitative method through such tools as interview and questionnaire. In the first stage, 16 elites were selected through snowball sampling method and, then, they were deeply interviewed. Having collected the required data, the concerned data were analyzed through the theme analysis method. The collected data were categorized and merged into 42 sub-categories, 19 main categories and 8 dimensions (factors) in terms of conceptual similarity. Next, questionnaires were run in order to obtain the viewpoints of 16 elites on the priorities of the concerned identified factors. The collected data were analyzed using Excel Software. The results of research showed that the factor of research space had the most notable impact on the retention of faculty members in universities. The next priorities were as follows: educational and learning space, emphasis on proper selection of faculty members, working conditions, mechanisms and processes, organizational support, work environment and cultural space of the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty members
  • retention
  • mixed method
  • TOPSIS technique
اصغرپور، محمدجواد (1388). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
افجه، سید علی‌اکبر و صالح غفاری، عادل (1392). عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور: مورد مطالعه جهاد دانشگاهی واحد تهران. راهبردفرهنگ، 21، 79-112.
طهماسبی، رضا؛ قلی‌پور، آرین و جواهری‌زاده، ابراهیم (1391). مدیریت استعدادها: شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهش‌هایمدیریتعمومی، 5 (17)، 5-26.
عزیزی، نعمت‌الله (1392). بررسی راه‌های بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی در علوم انسانی. راهبرد فرهنگ، 21، 7 – 34.
محب‌زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد و فراستخواه، مقصود (1392). تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد. فصلنامهپژوهشوبرنامه‌ریزیدرآموزش عالی، 70، 1-25.
 
Alagheband, A.­ (2011). Introductions of educational management. Thirty Eighth Edition, Tehran: Ravaan Publication.
Baron, Angela (2011). Measuring Human Capital. Strategic HR Review, 10 (2), 30-35.
Braun, Virginia & Victoria Clarke (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77–101.
Carroll, B.; Trainor, D. & Rhinehardt, K. (2012). HR & Government Relations: Partnering on Public Policy. The Higher Education Workplace, 4 (3).
Ejaz, Sana & Akbar, Waqar (2015). An Effectiveness of Human Resource Management Practices on Employee Retention Findings from Insurance Companies of Karachi. European Journal of Business and Management, 7 (7), 27-33.
Frank, F. D. & Taylor, C. R. (2004). The Race for Talent: Retaining Engaing Workers in the 21st Century HR. Human Resource Planning, 27 (3), 12-26.
Guijt, Irene (2014). Participatory Approaches. Methodological Briefs: Impact Evaluation. Unicef Office of Research, No. 5.
Kumar, Manoj (2006). Attracting and Retaining Faculty in Technical Educational Institutions. Fourth AIMS International Conference on Management.10 pages.
Lahkar Das, Bidisha & Baruah Mukulesh (2013).Employee Retention: A Review of Literature. IOSR Journal of Business and Management, 14 (2), 8-16.
Lavania Dolly, sharma Himanshu, Gupta Nidhi (2011). Faculty Recruitment and Retention: A Key for Managing Talent in Higher Education. International Journal of Enterprise Computing and Business Systems. Vol. 1. Issue 2.
Mkulu, Demetria Gerold; Adhiambo, Jacinta M. & Katundano, Theonestina (2017). Workplace Administrative Strategies for Retention of Academic Staff in Private Universities in Southern Highlands Zone, Tanzania. American Journal of Sociological Research, 7 (2), 77-84.
Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Sage.
Ng’ethe, Jane Muceke; Iravo, Mike E. & Namusonge G. S. (2012). Determinants of Academic Staff Retention in Public Universities in Kenya:Empirical Review. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (13), 205-212.
Selesho, Jacob M. & Naile, Idah (2014). Academic Staff Retention as a Human Resource Factor: University Perspective. International Business & Economics Research Journal, 13 (2), 295-304.
Tompkins, Jonathan (2002). Strategic Human Resources Management in Government: Unresolved Issues. Public Personnel Management, 31 (1).
Tourangeau, Ann; Saari, Margaret; Patterson Erin; Ferron Era Mae & Thomson Heather; Widger Kimberly & MacMillan Kathleen (2013). Work, work environments and other factors influencing nurse faculty intention to remain employed. Nurse Education Today. In Press.
Verhagen, P. (2005). Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in European business schools. Journal of Management Development, 24 (9), 807-818.