بررسی نگرش استادان و دانشجویان درباره استفاده آموزشی از تلفن همراه (M-learning) در دانشگاه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

استفاده از تلفن همراه در تدریس و یادگیری به یک جزء مهم فناوری آموزشی در آموزش عالی تبدیل شده و امکان یادگیری، همکاری و به اشتراک‌گذاری ایده‌ها را برای دانشجویان فراهم کرده است. این مقاله با هدف بررسی نگرش دانشجویان و استادان درباره کارکردهای آموزشی تلفن همراه در دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدانتدوین شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه جداگانه، برای دانشجویان و استادان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، 1900 دانشجو و 75 عضو هیئت علمی بود که بر پایه جدول مورگان، 240 دانشجو و 53 تن از استادان با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد، گردآوری و با استفاده از آماره‌های ضریب همبستگی، تی مستقل و تحلیل واریانس یک‌طرفه و با کمک نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نگرش دانشجویان درباره استفاده از تلفن همراه با مقطع و گرایش تحصیلی دانشجویان تفاوت معنی‌داری وجود دارد. همچنین یافته‌ها بیانگر این است که بیشتر دانشجویان و استادان نگرش نسبتاً مثبتی درباره به‌کارگیری آموزش از طریق تلفن همراه دارند. با توجه به تأثیر مثبت تلفن همراه، به‌عنوان یک فناوری آموزشی پیشنهاد می‌شود در نظام آموزش عالی به‌طور جدی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Viewpoints of Students and Faculty Members on Educational Applications of Mobile Phones (M-learning) in Universities

نویسندگان [English]

  • Behnoosh Sotoodeh 1
  • Reza Movahedi 2
1
2
چکیده [English]

The application of mobile phones in teaching and learning has become an important component of educational technology in higher education in that it has provided the opportunity for students to learn, collaborate and share ideas. This research aimed at examining the educational applicationsof mobile phones from the viewpoints of students’ of Agriculture Faculty of Bu-Ali Sina University of Hamedan. To do this end, two separate questionnaires were used in order to collect the required data from students and professors. The statistical population of this research included 1900 students and 75 faculty members, among whom and according to Morgan’s Table, 240 students and 53 professors were chosen through stratified random  sampling method. The data were collected using standardized questionnaires and they were then analyzed using Correlation Coefficient Test, Independent T-test and One-Way Variance Analysis bySPSS Software. The results showed that there was a significant difference between students' attitudes toward using mobile phones and their academic degree and academic major of study.The findings also indicated that the majority of students and professors had a relatively positive attitude toward educational applications of mobile phones. Considering the positive impact of mobile phones, it is recommended that this educational technology can be used seriously in the higher education system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching
  • mobile phone
  • educational technology
  • M-learning
  • higher education
برزگر، راضیه؛ دهقان‌زاده، حسین و مقدم‌زاده، اصغر (1391). از یادگیری الکترونیکی تا یادگیری سیار: مبانی نظری. مجله علوم پزشکی IJVLMS (دانشگاه شیراز)، 3 (2)، صص 35-40.
سارانی، هادی و آیتی، محسن (1393). تأثیر استفاده از تلفن همراه بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی و نگرش دانشجویان. تحقیقات در برنامه‌ریزی درسی، 11 (13)، صص 48-60.
ظفری، سارم؛ کرمدوست، نوروزعلی؛ درانی، کمال و نظرزاده زارع، محسن (1393). بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران از تلفن همراه جهت مقاصد آموزشی و عمومی. فصلنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 4 (3)، 87-106.
کرمی، رویا (1395). بررسی اثربخشی یادگیری سیار در آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور مرکز زنجان). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 (2)، صص 441-451.
 
Adkins, S. (2017). The Worldwide Market for Mobile Learning Products and Services: 2012-2017 Forecast and Analysis. Ambient Insight Comprehensive Report, 13-14.
Al-Emran, M.; Elsherif, H. M. & Shaalan, K. (2016). Investigating attitudes towards the use of mobile learning in higher education. Computers in Human Behavior, 56, 93-102.
Al Emran, M. & Shaalan, K. (2014). E-podium technology: a medium of managing knowledge at Al Buraimi University College via M-learning. In BCS international IT conference, March, Abu Dhabi, UAE, 1-4.
Allen’s, M. (2007). Designing Successful e-Learning.New York: John Wiley & Sons, Inc, 59-61.
Ardies, J.; De Maeyer, S.; Gijbels, D. & van Keulen, H. (2014). Student's attitudes towards technology. International Journal of Technology and Design Education, 1-23. DOI: 10.1007/s10798-014-9268-x
Baum, W. (2011). What Is Radical Behaviorism? A Review of JAY MOORE’s Conceptual Foundations of Radical Behaviorism. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 95 (1), 119–126.
Cobcroft, R.; Towers, S.; Smith, J. & Bruns, A. (2006). Opportunities and challenges for learners, teachers, and institutions. Online Learning & Teaching (OLT), 21-30.
Enriquez, A. G. (2010). Enhancing student performance using tablet computers.College Teaching, 58 (3), 77-84.
Erkollar, A. & Oberer, B. J. (2012). Anytime. Everywhere. Mobile learning in higher education: creating a GIS course. In Computer applications for database, education, and ubiquitous computing (pp. 31e37). Heidelberg: Springer Berlin.
Fozdar, B. I. & Kumar, L. S. (2007). Mobile learning and student retention. The International Review of Research in Open & Distance Learning, 8 (2), 1-18.
Gikas, J. & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. The Internet and Higher Education, 19, 18-26.
Hamza Hussein, A. & Bassam Nassuora, A. (2011). Academic Attitudes towards the Use of Mobile Phone Technologies for Knowledge Sharing in Higher Education Institutions: An Exploratory Survey. American Academic & Scholarly Research Journal, 1 (1), 6-9.
Han, I. & Sug Shin, W. (2016). The use of a mobile learning management system and academic achievement of online students. Computers & Education, Elsevier, 102, 79-89.
Higgins, N. P.; Deng, S.; Pang, Z.; Stein, R.; Champion, K. & Manna, D. (2005). Domain behavior and supercoil dynamics in bacterial chromosomes. In The Bacterial Chromosome Higgins, N. P. (Ed.). Washington, DC: American Society for Microbiology Press, 133–153.
Holmes, B. & Gardner, J. E-Learning (2006). Concepts and practice. London, Thousand, New Delhi: SAGE publications, 118-126.
Jaradat, R. M. (2014). Students' attitudes and perceptions towards using m-learning for French language learning: a case study on Princess Nora University. International Journal of Man-Machine Studies, 2 (1), 33-44.
Jacob, S & Issac, B. (2007). Mobile Learning Culture and Effects in Higher Education. Journal of Multidisciplinary Engineering Education Magazine, 2 (2), 19-21.
Khaddage, F. & Knezek, G. (2013). Learn via mobile technology: a comparison of mobile learning attitudes among university students in two nation Advanced learning technologies (ICALT), IEEE 13th international conference on Innovations in information technology, November 18-19, Al Ain, UAE, 256-258.
Keskin NO, Metcalf D. (2011). The Current Perspectives, Theories and Practices of Mobile Learning. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (2), 202-208.
Mcconatha, D.; Praul, M. & Lynch, M. J. (2008). Mobile learning in higher education: an empirical assessment of a new educational tool. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, 7 (3(, 15-21.
Mehdipour, Y. & Zerehkafi, H. (2013). Mobile Learning for Education: Benefits and Challenges. International Journal of Computational Engineering Research, 3 (6), 93-100.
Moura, Adelina & Carvalho, A. (2008). Mobile Learning with mobile phones and podcasts. Uniersidade do Minho Gualtar, Braga – Portugal, 4710-4057.
Newby, T. J.; Stepich, D. A.; Lehman, J. D. & Russell, J. D. (2005). Instructional technology for teaching and learning: Designing instruction, integrating computers and using media. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1-25.
O’ Mally, C.; Vavoula, G.; Glew, J. P.; Taylor, J.; Sharpels, M. Lefrere, P. … & Waycott, J. (2005). Guidelines for learning, teaching, tutoring in a mobile environment. Public deliverable from the MOBILearn. .
Power, T. & Shrestha, P. (2010). Mobile technologies for (English) language learning: An exploration in the context of Bangladesh. In: IADIS International Conference: Mobile Learning, March 19 – 21, Porto, Portugal, 136-149.
Saxena, A. & Saxena, A. (2015). A Viewpoint and Attitudes of Students’ towards Future of Mobile Learning in Education Industry of India. International Journal of Management, MIT College of Management, 3 (1), 18–22.
Stead, G. (2005). Moving mobile into the mainstream. The 4th World Conference on mLearning, October 25-28, Cape, South Africa, 1–9.
Taleb, Z., & Sohrabi, A. (2012). Learning on the move: the use of mobile technology to support learning for university students. Journal of Social & Behavioral Sciences, 69 (1), 1102-1109.
Yang, S. H. (2012). Exploring college students' attitudes and self-efficacy of mobile learning. Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 11 (4), 148-154.