ساخت و اعتباریابی مقیاس توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت ‌علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه اصفهان، گروه علوم تربیتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ساخت‌ و اعتباریابی مقیاس توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌ علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش انجام گرفت. بدین منظور، بر اساس سند انجمن ملی آموزش و یادگیری آموزش عالی ایرلند (2016)، مقیاس 48 سؤالی در پنج بعد: «توسعه شخصی»، «دانش و مهارت حرفه‌ای»، «ارتباطات حرفه‌ای»، «هویت حرفه‌ای» و «ظرفیت‌های دیجیتالی» طراحی شد. پس از احراز روایی محتوایی به‌منظور اعتبار سنجی ابزار، نمونه‌ای 242 نفری از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه اصفهان با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق‌ساخته پاسخ دادند. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از تحلیل اکتشافی، بررسی شد و نتایج نشان داد که پنج عامل جمعاً 59 درصد از واریانس آزمون را تبیین می‌کنند. تمامی پرسش‌ها به‌جز 5 سؤال در ارتباط با عامل مربوط به خود دارای بار عاملی قابل ‌قبول بوده و درنهایت 43 پرسش تائید شد. روایی سازه ابزار نیز از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بررسی و تأیید شد. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که مقیاس طراحی ‌شده و تمامی ابعاد آن از پایایی مطلوبی برخوردارند. با توجه به نتایج می‌توان گفت که مدل و ابزار اندازه‌گیری پیشنهادی ویژگی‌های لازم را برای سنجش توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌ علمی در آموزش، یادگیری و پژوهش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Validating the Scale of Professional Development of Faculty Members in Teaching, Learning and Research

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Niliahmadabadi 1
  • Seyed Hedayat Davarpanah 2
  • Arash Yadollahi dehcheshmeh 2
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • ---

پورکریمی، جواد (1389). الگوی توسعه‌ حرفه‌ای اعضای هیئت‌ علمی سازمان‌های پژوهشی (مورد: جهاد دانشگاهی). فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، 2 (2)، 141-155.

زاهدی، سکینه و بازرگان، عباس (1392الف). نظر اعضای هیئت ‌علمی درباره نیازهای توسعه حرفه‌ای آنان و شیوه‌های برآوردن نیازها. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 67، 69-89.

زاهدی، سکینه و بازرگان، عباس (1392ب). نگاهی به مفهوم توسعه حرفه هیئت‌ علمی و تجربه‌های موفق در برنامه‌ریزی و اجرای آن. نامه آموزش عالی، 6 (21)، 7-26.

سهرابی، زهره و مجیدی، زهرا (1392). شکاف کیفیت خدمات آموزشی: دیدگاه مدیران آموزشی، اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان پزشکی. پیاورد سلامت، 7 (5)، 376-388.

مبینی، مهدی؛ عباس‌پور، عباس و مبین، میثم (1393). توسعه اعضای هیئت ‌علمی راهبردی اثرگذار در ارتقای کیفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت 1393.

مقیمی، سیدمحمد و رمضان، مجید (1390). پژوهشنامه مدیریت، جلد دوازدهم، تهران: انتشارات راه‌دان.

میرکمالی، سید محمد؛ پورکریمی، جواد و حجری، اکرم (1394). بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای با نوآوری آموزشی اعضای هیئت‌ علمی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5 (1)، 1-22.

Abdoulonazi, S. (2015). Investigating the Professional Development of Faculty Members and Faculty Assistants at University of Tabuk. Dirasat: Educational Sciences, 42 (3), 787-805

Ahmed, S. & Masud, M. M. (2014). Measuring service quality of a higher educational institute towards student satisfaction. American Journal of Educational Research, 2 (7), 447-455.

Al-bidawi, S. A. (2015). EFL Faculty Members’ Professional Development: Beliefs and Suggestions. Journal of Modern Education Review, 5 (10), 970-977.

Bishop, R.; Berryman, M.; Wearmouth, J.; Peter, M. & Clapham, S. (2012). Professional development, changes in teacher practice and improvements in Indigenous students’ educational performance: A case study from New Zealand. Teaching and Teacher Education, 28 (5), 694-705.

Brown, J. M. (2013). Professional Development: The Teacher's Perspective. Southern Illinois University at Edwardsville.

Crawford, K. (2008). Continuing professional development in higher education: the academic perspective. International Journal for Academic Development, 13 (2), 141-146.

Drummond-Young, M.; Brown, B.; Noesgaard, C.; Lunyk-Child, O.; Maich, N. M.; Mines, C. & Linton, J. (2010). A comprehensive faculty development model for nursing education. Journal of Professional Nursing, 26 (3), 152-161

Ekşi, G. (2010). An assessment of the professional development needs of English language instructors working at a state university. Unpublished thesis of the Master of Science. The Graduate School of Social Sciences, Middle East Technical University, Ankara.

Grant, M. R. & Keim, M. C. (2002). Faculty development in publicly supported two-year colleges. Community College Journal of Research &Practice, 26 (10), 793-807.

Hung, H. T. & Yeh, H. C. (2013). Forming a change environment to encourage professional development through a teacher study group. Teaching and Teacher Education, 36, 153-165.

 Khairi, S, S.; Norhisham, M. & Asbi, A. (2015). Professional Development of Teachers Scale (DDTS): Using Confirmatory Factor Analysis. International Journal of Science & Research (IJSR), 1510-1515.

Koç, M.; Demirbilek, M. & İnce, E. Y. (2015). A Needs Assessment for Academicians' Professional Development. Education & Science/Egitim ve Bilim, 40 (177).

Lian, X. (2014). Factors that motivate faculty to participate in professional development activities. California State University, Fullerton.

Mahmoudi, F. & Özkan, Y. (2015). Exploring experienced and novice teachers’ perceptions about professional development activities. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 199, 57-64.

Matherson, L. H. (2012). A case study of how and if a professional development program builds teachers' TPACK model of instruction. The University of Alabama.

McGregor Petgrave, D. M. (2006). Professional development strategies for teaching urban biology teachers to use concept maps effectively

Miller, Kyle T. (2011). College and university developmental education: The professional development needs of college and university remedial instructors. Ph.D. thesis, University of Mississippi, United States.

National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning. In Higher Education. (2016). National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education c/o 19 Dawson Street, Dublin 2, Ireland. https://www.teachingandlearning.ie/wp-content/uploads/2016/09/PD-Framework-FINAL.pdf.

Siddiqui, Z. S. (2006). Professional development of academics. A needs assessment. In First International Conference on Assessing Quality in Higher Education, Lahore, Pakistan.

Siddiqui, Z. S. (2009). Faculty development: A step towards quality and excellence. Journal of Quality and Technology Management, 5 (2), 17-26.

Stearns, C. M. (2014). A balanced numeracy program: Effects of a multi-faceted, collaborative professional development intervention (Doctoral dissertation, New England College).

Vangrieken, K. Meredith, C. Packer, T. & Kyndt, E. (2017). Teacher communities as a context for professional development: A systematic review. Teaching and Teacher Education, 61, 47-59