بررسی رابطه اثربخشی مدیریت کلاس درس و نوآوری آموزشی استادان با عملکرد تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اثربخشی مدیریت کلاس و نوآوری آموزشی استادان با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل 10491 نفر بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه «اثربخشی مدیریت کلاس»، «نوآوری آموزشی» و پرسشنامه «عملکرد تحصیلی» استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی محتوایی و صوری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون t، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان داد بین مدیریت کلاس درس و هر یک از ابعاد آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد؛ بین نوآوری آموزشی مدرسان و عملکرد تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین از بین ابعاد متغیر مدیریت کلاس تنها بعد مدیریت آموزش توانایی پیش‌بینی عملکرد تحصیلی دانشجویان را داشته و از بین ابعاد نوآوری آموزشی؛ انگیزه نوآوری و ویژگی‌های شخصیتی مدرسان قدرت پیش‌بینی کنندگی عملکرد تحصیلی دانشجویان را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between the Effectiveness of Classroom Management and the Educational Innovation of Faculty Members with Students’ Academic Performance

نویسندگان [English]

  • Shahrzad Hatami 1
  • Fakhrossadat Nasiri Valik Bani 2
چکیده [English]

The aim of study was to investigate the relation between the effectiveness of classroom management and educational innovation of instructors with the academic performance of students at Bu-Ali Sina University.The method of research is descriptive and correlation type. The Statistical population consists of entire10491students. According to Kergcie and Morgan table, samples of 384 people were selected. Three questionnaires was used: The classroom management effectiveness questionnaires, educational innovation and academic performance questionnaires.Questionnaires justifiability was calculated based on their content justifiability and also their ending were calculated according to Cronbach's alpha respectively.For data analysis, descriptive and inferential statistical methods such as T test, Pearson correlation and multivariate regression analysis were used.The results showed: There is a positive and significant relationship between classroom management and each of its dimensions with students' academic performance at Bu-Ali Sina University. There is a positive and significant relationship between the educational innovation of the teachers and the academic performance of the students. Also, only the education management dimension was able to predict students' academic performance among the dimensions of the variable of classroom management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Classroom Management Effectiveness
  • Educational Innovation
  • Academic Performance and Bu-Ali Sina University
آقاحسینی، تقی (1390). نظری به ضرورت و اهمیت بررسی مدیریت کلاس درس. فصلنامه آموزه، 27، 43-37.
ابیلی، خدایار؛ مزاری، ابراهیم؛ خباره، کبری و ملکی، معصومه (1394). تبیین نقش سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی در گرایش به نوآوری سازمانی آنان. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (1)، 63 – 74.
اسماعیلی، علی‌اصغر و قاسم‌نژاد، زهره (1395). بررسی تأثیر نحوه مدیریت کلاس درس بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان. مجله علومانسانیاسلامی، 4 (41)،  234- 245.
امینی، محمد؛ رحیمی، حمید و غلامیان برزکی، زهرا (1394). بررسی سبک‌های مدیریت کلاس درس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. گام‌هایتوسعهدرآموزشپزشکی، 12 (1)، 37 – 48.
باصری، شکوفه (1391). مدیریت کلاس درس، مرکز یادگیری سایت تبیان.
بیدمشکی‌پور، مریم (1392). مدیریت استراتژیک دانش نوآوری و عملکرد. روزنامهدنیایاقتصاد، 21، 30.
پازکی، مونس و افضل‌خانی، مریم (1395). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی مدارس با گرایش به نوآوری آموزشی معلمان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 10 (3)، 29-49.
جبرئیل‌زاد فرد، زینب (1391). بررسی نقش تسهیم دانش معلمان در نوآوری آموزشی مدارس ابتدایی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران.
حسینی سریشی، حلیمه (1393). بررسی رابطه سبک‌های مدیریت کلاس درس معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهرکردکوی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گلستان، گروه مدیریت آموزشی.
درتاج، فریبرز (1383). بررسی تأثیر شبیه‌سازی ذهنی فرآیندی و برآیندی در بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان، ساخت و هنجاریابی آزمون عملکرد تحصیلی. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی  و روان‌شناسی.
رحیمی‌مند، مریم و عباس‌پور، عباس (1394). تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامهابتکاروخلاقیتدرعلومانسانی، 4 (4)، 119-142.
رحیمی، حمید؛ شکاری، عباس و حسینیان، بنت‌الهدی سادات (1394). تأثیر مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان کارآفرینی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه فن‌آوریاطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 6 (2)، 85-108.
زینعلی پور، حسین؛ زارعی، اقبال و زندی‌نیا، زهره (1388). خودکارآمدی عمومی و تحصیلی دانش‌آموزان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی. پژوهشنامه مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 9، 13- 28.
ساجدی، رقیه و شفیع‌زاده، حمید (1395). تبین ارتباط بین راهبردهای یادگیری و انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی دانشجویان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، 10 (4)، 75-91.
سعیدی، زهرا و فرحبخش، کیومرث (1395). رابطه کیفیت زندگی، سبک زندگی، عملکرد تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی. راهبردهایآموزشدر  علوم پزشکی، 9 (3)، 176-185.
صفوی، امان‌الله (1379). حرفه‎ معلمی، مدیریت کلاس درس. مجله رشد تکنولوژی آموزشی، 16 (3)، آبان ماه 79.
صمدی، پروین؛ رجایی‌پور، سعید؛ آقاحسینی، تقی و قلاوندی، حسن (1387). تبیین جو یادگیری اثربخش بر اساس مؤلفه‌های مدیریت کلاس در مدارس راهنمایی شهر ارومیه. اندیشه‌های نوین تربیتی، 4 (1و2)، 155- 176.
فردانش، هاشم و وحدانی اسدی، محمدرضا (1393). شرایط تسهیلگر کاربرد و نهادینه‌سازی نوآوری‌های آموزشی: مطالعه موردی ارزشیابی کیفی، توصیفی در آموزش ابتدایی. پژوهشنامهتربیتی، 9 (38)، 141 – 162.
قبادی، سمانه؛ بستان، نبی؛ قبادی، زینب و حسینی، سیدعلی (1394). بررسی نحوه مدیریت کلاس درس چندپایه مدارس ابتدایی شهرستان دلفان و تأثیر آن بر روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان. کنفرانسملیتوسعهپایداردرعلومتربیتیوروانشناسی،مطالعاتاجتماعیوفرهنگی،تهران.
غیاثوندیان، شهرزاد؛ ورعی، شکوه؛ یادگاری، محمدعلی؛ پوررحیمی، اکبر و آقاجانلو، علی (1396). مدیریت کلاس درس برای آموزش دانشجویان بی‌انگیزه. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 12(1)، 13- 26.
کارشکی، حسین؛ مؤمن، حسین و عزیزی‌فرد، طاهره (1393). نقش آگاهی معلمان از روش‌های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی روان‌شناسی.
کوشان، زهرا (1393). بررسی رابطه سبک مدیریت کلاس اساتید با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر کرمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
لاسلت، رابرت و اسمیت، کالین (1380). مدیریت کارآمد در کلاس درس؛ ترجمه زهرا صباغیان. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
منطقی، مرتضی (1384). بررسی نوآوری‌های آموزشی در مدارس. فصلنامهنوآوری‌هایآموزشی، 4 (12)، 35- 57.
میرکمالی، محمد؛ خباره، کبری؛ مزاری، ابراهیم و فرهادی امجد، فرهاد (1394). نقش سلامت روان بر عملکرد تحصیلی دانشجویان، با میانجیگری انگیزش پیشرفت تحصیلی. دانشوپژوهشدرروان‌شناسی کاربردی، 16 (60)، 109-101.
واعظی، مظفرالدین؛ مزاری، ابراهیم؛ خباره، کبری و شالباف، عذرا (1394). تحلیل عاملی استراتژی‌های خود رهبری و رابطه آنها با عملکرد تحصیلی دانشجویان. رویکردهاینوینآموزشی، 10 (2)، پیاپی2،20-1.
هاشمی نصرت‌آباد، تورج؛ بیرامی، منصور؛ واحدی، شهرام و بیرامی، ناصر (1396). اثربخشی آموزش راهبردهای کمک‌خواهی در بهبود نشانه‌های استرس تحصیلی، عملکرد و انگیزش تحصیلی با تعدیل گری سبک‌های اسنادی در دانش‌آموزان. دوفصلنامهراهبردهایشناختیدریادگیری، 5 (8)، 139-158.
یاری، علی‌محمد (1390). بررسیروندتأثیرهمانندیشیوه‌هایفرزندپروریوروابطبینفردی ازطریقایجادرضایتدرزندگیوالدینبرعملکردتحصیلیفرزندانودانش‌آموزان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مشاوره شغلی.
Adeyemo, S. A. (2012). The relationship between effective classroom management and students’ academic achievement. European Journal of Educational Studies, 4 (3), 367-381.
Azubuike P. Idu (2012).  Classroom Management as a Control Strategy for Promoting Quality Education in Nigeria. Mediterranean Journal of Social Sciences, 3 (16), 174- 179.
Baker, Thomas (2014). The Essential Elements of Innovation. Journal of Being Competitive, 18 (3), 408-452.
Evrim, E. A.; Gokce, K. & Enisa, M. (2009). Exploring the relationship between teacher beliefs and styles on classroom management in relation to actual teaching practices: a case study. Procardia– Social & Behavioral Sciences, 1 (1), 819-828.
Garcıa Leonor Marga; Roblin, Natalie Pareja. (2008). Innovation, research and professional development in higher education: Learning from our own experience, Teaching and Teacher Education: 24,104–116.
Ghavimi, M.; Ghoreishizadeh, A.; Ghasemi, N.; Eslami, H. & Falsafi, P. (2016). Comparison of Academic Achievement of Daily students, further students and Aras campus of Dentistry School of Tabriz University. World Journal of Research & Review (WJRR), 3 (1) 46-48.
Guarino, C. M. & Chambers, J. G. (2001). Impact of the Kentucky education reform act on special education. Journal of Special Education Leadership, 14) 1(, 27-32.
Hung, H. P. (2005). Ethnicity, gender and the Academic performance of adolescents: An examination of the influence of culture Retrieved of Google (9- 32).
 Koh, S. (2002). Innovations in Standard Classroom Instruction, Cataloging & Classification Quarterly, 34 (3), 263-287.
Lubineski, C. (2001). The relationship of competition and choice to innovation in education markets: A review of research on four cases. Paper presented at the Annual Meeting of theAmerican Educational Research Association. Seattle, WA, Retrieved April 10-14. From www.eduref.org.
Messmann, Gerhard; Mulder, Regina H. (2011). Innovative work behavior in vocational colleges: understanding how and why innovations are developed. Vocations & Learning, 4, 63–84.
Morgan, James R. & Slough, Scott W. (2013). Classroom management consideration. STEM Project- Based Learning: An Integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Approach.
Ndaji, F.; Little, J. & Coe, R. (2016). A comparison of academic achievement in independent and state schools. Report for the Independent Schools Council, Centre for Evaluation and Monitoring, Durham University.
Opdenakker, M. C. & Van Damme, J. (2004). Effects of schools, teaching staff and classes on achievement and wellbeing in secondary education: Similarities and differences between school outcomes. School Effectiveness & School Improvement, 11, 165–196.
Osman Mutlu, T. (2013). Investigating organizational culture perception of students studying is school physical education and sports in Turkey. AcademicJournals, 8 (12), 23.
Tal, C. (2010). Case studies to deepen understanding and enhance classroom management skills in preschool teacher training. Early Childhood Educe Journal, 38, 143-152.
Wolfgang, C. H. & Glickman, C. D. (1980). Solving discipline problems: Strategies for classroom teachers (2 ed.). Boston, MS: Allyn and Bacon, Inc.