تأثیر عوامل محیطی بر قصد کارآفرینانه دیجیتالی دانشجویان علوم کامپیوتر (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی استان همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، تحلیل نقش عوامل محیطی بر قصد کارآفرینی دیجیتالی توسط دانشجویان علوم کامپیوتر بود. بدین منظور از الگوی رفتار برنامه‌ریزی شده با اضافه کردن متغیر عوامل محیطی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را 483 نفر از دانشجویان علوم کامپیوتر در چهار دانشگاه دولتی استان همدان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 150 نفر تعیین شد. نمونه‌ها به شیوه نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه به دست آمد که روایی آن را متخصصان فن تأیید کردند و ارزیابی پایایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به‌منظور تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی، آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که بین هر سه متغیر انگیزشی در مدل رفتار برنامه‌ریزی شده یعنی نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده با قصد کارآفرینانه دانشجویان رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که بین متغیرهای مرتبط با عوامل محیطی؛ متغیرهای فرهنگ کارآفرینی و سیاست دولت دارای رابطه مثبت و معنی‌داری با متغیر قصد کارآفرینی دیجیتالی هستند، ولی متغیر محیط دانشگاهی رابطه معنی‌داری بر قصد کارآفرینی دانشجویان ندارد.

تازه های تحقیق

احمدی، فریدون، شافعی، رضا و مفاخری‌نیا، فرانک (1391). بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان. توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 145-163.

احمدپور داریانی، محمود (1378). کارآفرینی (نظریات، تعاریف، الگوها). تهران: انتشارات پردیس.

انصاری، محمدتقی و سلمانی‌زاده، عباس (1388). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور. پژوهشنامه مدیریت تحول، 1، 87 - 110.

بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 57، 85-105.

بارانی، شهرزاد؛ اطهری، زهرا و زرافشانی، کیومرث (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). مجله توسعه کارآفرینی، 2 (6)، 73 – 95.

زالی، محمدرضا؛ رضوی، سیدمصطفی؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و کردنائیج، اسدالله (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران. تهران: مؤسسه کار و امور اجتماعی.

سلیمی، جمال و عبدی، علی (1387). کارآفرینی؛ اصول و مبانی، روش‌های آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن. ماهنامه کار و جامعه، آبان 87 (101)، 52 – 59.

کریمی، سعید (1394). بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8 (2)، 371-390.

کریمی، سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد و مولدر، مارتین (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5 (3)، 105-124.

مرزبان، شهربانو؛ موحدی، رقیه و نوروزی، خدیجه (1396). تحلیل موانع آموزش کارآفرینی در مدارس. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 1، 83-97.

نوابخش، مهرداد و زارع هرفته، مرضیه (1389). بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه). مدیریت فرهنگی، 7، 1- 23.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Environmental Factors on Digital Entrepreneurial Intentions among Computer Science Students (Case Study: Public Universities in Hamedan Province)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Motaghed 1
  • Ahmad Yaghoubi Farani 2
  • Saeed Karimi 2
1
2
چکیده [English]

The main purpose of this research was to analyze the role of environmental factors on digital entrepreneurship intentions by students of computer science using the theory of planned behavior. In this research, environmental factors were integrated into the planned behavior theory. The statistical population of this study was 483 computer science students in four universities in Hamedan Universities. A sample of 150 students was selected through random sampling method. The required data were gathered by using a questionnaire. The validity of the questionnaire was verified by a panel of experts and the Cronbach's alpha coefficient was used for its reliability. In order to analyze data, correlation coefficient, multivariate regression and path analysis were used. Results of regression analysis showed that all three motivational variables, namely attitude, subjective norms and perceived behavior control, have a positive meaningful relationship with students’­entrepreneurial intention. Also the control of perceived behavior played the strongest role in this regard. Results also showed that there is a positive and significant relationship between the variables like entrepreneurship culture and government policy with the digital entrepreneurship intention variable, but the results indicate that the academic environment does not have a direct effect on the students' digital entrepreneurship intention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Digital entrepreneurship
  • Entrepreneurial intention
  • Theory of planned behavior
  • Environmental factors
  • Computer science students
احمدی، فریدون، شافعی، رضا و مفاخری‌نیا، فرانک (1391). بررسی تأثیر عوامل فردی و محیطی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه کردستان. توسعه کارآفرینی، 4 (15)، 145-163.
احمدپور داریانی، محمود (1378). کارآفرینی (نظریات، تعاریف، الگوها). تهران: انتشارات پردیس.
انصاری، محمدتقی و سلمانی‌زاده، عباس (1388). بررسی عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه کارآفرینان کشور. پژوهشنامه مدیریت تحول، 1، 87 - 110.
بارانی، شهرزاد؛ زرافشانی، کیومرث؛ دل انگیزان، سهراب و حسینی لرگانی، مریم (1389). تأثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدل‌سازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 57، 85-105.
بارانی، شهرزاد؛ اطهری، زهرا و زرافشانی، کیومرث (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). مجله توسعه کارآفرینی، 2 (6)، 73 – 95.
زالی، محمدرضا؛ رضوی، سیدمصطفی؛ یدالهی فارسی، جهانگیر و کردنائیج، اسدالله (1389). ارزیابی وضعیت کارآفرینی در ایران. تهران: مؤسسه کار و امور اجتماعی.
سلیمی، جمال و عبدی، علی (1387). کارآفرینی؛ اصول و مبانی، روش‌های آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن. ماهنامه کار و جامعه، آبان 87 (101)، 52 – 59.
کریمی، سعید (1394). بررسی آثار مستقیم، غیرمستقیم و تعدیلی محیط نهادی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 8 (2)، 371-390.
کریمی، سعید؛ بیمنز، هارم؛ چیذری، محمد و مولدر، مارتین (1391). بررسی تأثیر عوامل محیطی و فرهنگی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5 (3)، 105-124.
مرزبان، شهربانو؛ موحدی، رقیه و نوروزی، خدیجه (1396). تحلیل موانع آموزش کارآفرینی در مدارس. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 1، 83-97.
نوابخش، مهرداد و زارع هرفته، مرضیه (1389). بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر برفرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه). مدیریت فرهنگی، 7، 1- 23.
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior & Decision process, 50, 179-211.
­Alexei, T. & Kolvereid, L.­ (1999). Self-Employment Intentions among Russian Students. Entrepreneurship & Region Development, 11)3(, 269-271.
­Autio, E.; Keeley, R. H.; Klofsten, M.; Parker, G. G. C. & Hay, M. (2001). Entrepreneurial Intent among Students in Scandinavia and the USA. Enterprise & Innovation Management Studies, 2 (2), 145-160.
Bird, B. (1998).Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 13, 442-453.
Boyed, N. G. &Vozakis, G. S. (1994). The influence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intention and actions. Entrepreneurship Theory & Practice, 18, 63-77.
Bouncken, R. B.; Zagvozdina, J. & Golze, A. & Mrozewska, A. (2010). A comparative study of cultural influences on intentions to found a new venturein Germany and Poland. International Journal of Business & Globalization, 1, 47-65.
Clark, B. R. (2004). The Entrepreneurship University Demand and Response: Theory and Practice. Tertiary Education Management, 22, Spring.
Drnovsek, M. & Erikson, T. (2005). Competing models of Entrepreneurial intentions. NTNU: Norway.
Dahlstrand,­ A. L. (2007). Technology-based entrepreneurship and regionaldevelopment: the case of Sweden, European Business Review, 19 (5), 373-86.
Engle, R.; Dimitriadi, N.; Gavidia, J. V.; Schlaegel, C.; Delanoe, S. Alvarado, I. … Wolff, B. (2010). Entrepreneurial intent: A twelve-country evaluation of Ajzen model of planned behavior. Team Performance Management, 16 (1), 35-57.
Fayolle, A. & Gailly, B. (2008). From craft to science, Teaching models and learning process in entrepreneurship education. Journal of European Industrial Training, 32 (7), 569-593.
Fini, R.; Grimaldi, R.; Marzocchi, G. L. & Sobrero, M. (2012). The determinants of corporate entrepreneurial intention within small and newly established firms. Entrepreneurship Theory & Practice, 36 (2), 387-414.
Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). Belief Attitude, Intention and Behavior. Addison- Wesley, Reading, MA.
Guerrero, M.; Rialp, J. & Urbano, D. (2006). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A Stractural equation model. Estudios De Economic Aplicada, 24 (2), 509- 523.
Iakovleva, T.; Kolvereid, L. & Stephan, U. (2011). Entrepreneurial intentions in developing and developed countries. Education+ Training, 53 (5), 353-370.
Karimi, S.; Chizari, M.; Biemans, H. J. A. & Mulder, M. (2010). Entrepreneurship education in Iranian higher education: The current state and challenges. Education & Learning Sciences WASS.
Krueger, N. F. JR.; Reilly, M. D. & Carsrud, A.L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15, 411-432.
Laddzani, W. & Van Vuuren, J. (2002). Entrepreneurship Training for Emerging SMEs in South Africa. Journal of Small Business Management, 40 (2), 154-161.
Lee, S. M. & Peterson, S. J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35 (4), 4.
Linan, F. & Chen, Yi-W. (2009). Development and cross-cultural application of a Specific instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory & Practice, 33 (3).
Linan, F.; Rodrigues- Cohard, J. & Rueda-Cantuche, J. M. (2005). Factors affecting entrepreneurial Intention levels. Processing of 45th cnogress of the Europen regional science association, Amsterdam, 23-25 august.
Linan, P. & Chen, Y. (2012). Development and cross- Cultural application of a specific instrument to measure entrepreneurial intention. Entrepreneurship Theory & Practice, 33 (3), 593-617.
Lüthje, C. & Franke, N. (2003). The making of an entrepreneur: Testing a model of entrepreneurial intent among engineering students at MIT. R &D Management, 33 (2), 135-146.
Lortie, J. & Castogiovanni, G. (2015). The theory of planned behavior in entrepreneurship research: what we know and future directions. International Entrepreneurship & Management Journal, 11 (4), 935-957.
Malebana, J. (2014).Entrepreneurial intentions of South Africa rural university students: A test of the theory of planned behavior. Journal of Economics & Behavioral Studies, 6 (2), 130-143.
Moriano, J. A.; Gorgievski, M.; Laguna, M.; Stephen, U. & Zarafshani, K. (2012). A cross-cultural approach to understanding entrepreneurial intention. Journal of Career Development, 39 (2), 162-185.
Moriano, J. A. & Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and Education. Universidad Nacional De Education A Distancia, Madrid, spain.
Moriano, J. A.; Gomez, A.; Palaci, F. J. & Morales, J. F.­(2006). Are entrepreneurs individualistic or collectivistic? Proceeding of 26th international congress of applied Psychology. Athens, Greece.
Moriano, J. A.; Palaci, F. J. & Morales, J. F. (2007). The psychological profile of university entrepreneur. Psychology in spain, 11 (1), 72-84.
Omidi Najafabadi, M.; Zamani, M. & Mirdamadi, M. (2016). Designing a Model for entrepreneurial intentions of agricultural students. Journal of Education for Business, 91 (6), 338-346.
Papzan, A.; Arkavazi, K. & Akhavan Kazemi, M. (2012). Assessment of entrepreneurship intention among agricultural students of Razi University. International Journal of Research in Commerce, Economic& Management, 2 (6), 5-8.
Russell, D. R. (2004). The impact of national culture on the emergence of entrepreneurship. Penn State –Harrisburg.
Shapero, A. (1982). Social dimensions of entrepreneurship. In C.A Kent, D, L. Sexton & k.­ Vesper, The Encyclopedia of entrepreneurship (72-90). Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Schwarz, E.; Wdowiak, M.; Almer-Jarz, D. & Breitenecker, R. (2009). The effects of attitudes and, perceived environment conditions on students’ entrepreneurial intent: An Austrian perspective. Education + Training, 51 (4), 272-291.
Shane, S. & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
Shiri, N. Rostami, F. & Pirmoradi, A. H. (2015). Testing the Entrepreneurial Intention Model among Agicultural Students at Razi Univresity. International Journal of Life Sciences, 9 (1), 1-5.
Thomas, L.; Billsberry, J.; Ambrosini, V. & Barton, H. (2014). Convergence and Divergence Dynamic in British and French Business Schools: How Will the Pressure for Accreditation Influence These Dynamic? British Journal of Management, 25, 305-319.
Turker, D. & Selcuk, S. S. (2009). Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 33 (2), 142-159.
Valerio, A.; Parton, B. & Robb, A. (2014). Entrepreneurship education and training programs around the world. Washington DC: The World Bank.