مقدمه‌ای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروتکل مصاحبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

در خصوص عوامل اصلی تشکیل‌دهنده پروتکل و نحوه تدوین آن به‌عنوان راهنمایی برای اجرای صحیح مصاحبه، دانش نظری وجود ندارد؛ از این‌رو، برای تبیین ویژگی‌های یک پروتکل باکیفیت، به‌مرور و طبقه‌بندی اسناد و شواهد مربوطه و تدوین مقاله مورد نیاز پژوهشگران اقدام شد. مقاله حاضر در سه مرحله «تحلیل اسنادی منابع مرتبط، معرفی اجزای پروتکل مصاحبه و نحوه‌ تدوین آنها»، تنظیم شده است. نخست، اسناد مرتبط در پایگاه‌های علمی شامل سیج، اریک، ابسکو، تیلور و فرانسیس، اسپرینگر، امرالد، پاب‌مد و الزویر در بازه‌ زمانی 2000 تا 2017، 38 سند جستجو و بازیابی شد که پس از بررسی اولیه، 15 سند بر اساس ملاک‌های سودمندی و به‌روز بودن، مبنای مطالعه و تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل و استخراج یافته‌ها، موارد نسبتاً مشترک با یکدیگر، تلفیق و در چهار بخش شامل متن شروع، پرسش‌ها، سرنخ‌ها و متن پایان مصاحبه دسته‌بندی شد. در پایان نیز چهارچوب چهار مرحله‌ای پالایش، به‌منظور افزایش روایی پروتکل مصاحبه تشریح و ارتباط آن با فرایند تدوین پروتکل در قالب نقشه مفهومی‌ ارائه شد.

تازه های تحقیق

ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.

سیدمن، ایروینگ (2006). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش‌ کیفی: راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی،  ترجمه‌ مجتبی حبیبی؛ هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده (1395). تهران: نشر فرهنگ‌شناسی.

صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 59-99.

علیخانی، علی‌اکبر (1389). شیوه‌های ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده. ﻓﺼﻠﻨﺎمه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان، 3 (1)، 1-31.

لطف‌آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 6 (21)، 109-140.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1394). آسیب‌شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 1-25.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1395). تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. راهبرد، 25 (79)، 227-258.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction on the Principles and Process of Construction and Validation of the Interview Protocol

نویسندگان [English]

  • Ali Baniasadi 1
  • Keyvan Salehi 2
چکیده [English]

There was no theoretical knowledge on the main constituents of interview protocol as well as its development as a guide to conduct proper interviews. Accordingly, researchers attempted to clarify features of a high-quality protocol through reviewing and categorizing relevant documents and evidence and compiling the required article. The present paper was developed in three stages: a) documentary analysis of related resources; b) introduction on the components of the interview protocol; c) the quality of formulation of protocol. Initially, the related documents were searched at such scientific databases as SAGE, ERIC, EBSCO, Taylor & Francis, Springer, Emerald, PubMed and Elsevier from 2000 to 2017. Accordingly, 38 documents were retrieved and, after the initial review, 15 documents were reviewed and analyzed based on the criteria of usefulness and up-to-datedness. After analyzing and extracting the findings, the relatively common items were combined and they were divided into four main sections, including the starting point, questions, prompts, and the ending text of the interview. Finally, the four-stage refinement framework of the protocol was outlined to enhance the validity of the interview protocol. Besides, the relationship between the latter framework and process of formulating the protocol was presented in the form of a conceptual map.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building rapport
  • interview protocol refinement
  • interview guide
  • credibility & trustworthiness
  • higher education system
ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.
سیدمن، ایروینگ (2006). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش‌ کیفی: راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی،  ترجمه‌ مجتبی حبیبی؛ هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده (1395). تهران: نشر فرهنگ‌شناسی.
صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 59-99.
علیخانی، علی‌اکبر (1389). شیوه‌های ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده. ﻓﺼﻠﻨﺎمه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان، 3 (1)، 1-31.
لطف‌آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 6 (21)، 109-140.
محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1394). آسیب‌شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 1-25.
محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1395). تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. راهبرد، 25 (79)، 227-258.
Abdul-Majid, M.; Othman, M.; Mohamad, S. F.; Abdul-Halim, S., & Yusof, A. (2017). Piloting for Interviews in Qualitative Research: Operationalization and Lessons Learnt. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 7 (10), 729-737.
Allison, M. (2013). Building Rapport through Power Questions. Retrieved March 21, 2016, from: http://www.blog.ceo.ca/2013/10/02/building-rapport-through-power-questions
Baker, C. D. (1994). Doing Social research (2ndEdn.). New York: McGraw-Hill Inc.
Blohm, M. (2007). The influence of interviewers’ contact behavior on the contact and cooperation rate in face-to-face household surveys. International Journal of Public Opinion Research, 19 (1), 97-111.
Burnard, Phillip (1994). The telephone interview as a data collection method. Nurse Education Today, 14, 67-72.
Brinkmann, S. (2013). Qualitative Interviewing. New York: Oxford University Press.
Brinkmann, S. & Kvale, S. (2008). Ethics in qualitative psychological research. In: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (Eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. New Delhi: Sage, pp. 263-279
Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. The Qualitative Report, 21 (5), 811-831. Retrieved from: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss5/2
Center for Socially Engaged Design, University of Michigan (2016). Interview Protocol. Retrieved from: https://csed.engin.umich.edu/assets/InterviewProtocol-CoreContent-3.pdf
Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J, W. (2011). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4thed.). Boston: Addison Wesley.
Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
Delaware Department of Education (2016). The on-site Interview Process and Procedures. Retrieved November 10, 2017, from https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/455/5_The%20On-site%20Interview%20Process.pdf
DiCicco- Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). Making Sense of Qualitative Research. Medical Education, 40, 314-321.
Doody, Awen & Noonan, Maria (2013). Preparing and conducting interviews to collect data.  Nurse researcher, 20 (5), 28-32.
Fontana, Andrea & Frey, James H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. In Norman K. Denzin & Yvonne S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp.645- 672). Thousand Oaks, CA: Sage.
Goudy, Willis J. & Potter, Harry R. (1975). Interview Rapport: Demise of a Concept. Public Opinion Quarterly, 39 (4), 529–543.
Jacob, S. A., & Furgerson, S. P. (2012). Writing Interview Protocol and Conducting Interviews: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research. The Qualitative Report, 17 (42), 1-10. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol17/iss42/3
Kazmer, M. & Xie, B. (2008). Qualitative interviewing in Internet studies: Playing with the media, playing with the method. Information, Communication & Society, 11 (2), 257 – 278.
Kee, K. F., & Browning, L. D. (2013). Recruiting for and Conducting Qualitative
Telephone Interviews to Study Dispersed Groups, Virtual Organizations, and Distributed Communities
. Paper Presented at the National Communication Association Annual Conference, Washington, DC. Retrieved from: http://octgroup.org/wp-content/uploads/2017/02/1.-Recruiting-and-Conducting-Interviews-Kee-Browning-2013.pdf
Kvale, S. (1996). Interviews—an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Leech, B. L. (2002). Asking Questions: Techniques for Semi structured Interviews. Political Science & Politics, 35 (4), 665-668. Retrieved from: http://links.jstor.org/sici?sici=10490965%28200212%2935%3A4%3C665%3AAQTFSI%3E2.O.C0%3B2-T
McCracken, Grant (1988). The Long Interview. Newbury Park, CA: Sag
Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An Interactive Approach(3th Ed.). Los Angeles: Sage publications, Inc.
Moon, K.; Brewer, T. D.; Januchowski-Hartley, S. R.; Dams, V. M., & Blackman, D. A. (2016). A Guideline to Improve Qualitative Social Science Publishing in Ecology and Conservation Journals. Ecology & Society, 21 (3), 17-37. Retrieved from: http://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss3/art17/
Myers, Michael D. & Newman, Michael (2007). The qualitative interview in IS research: Examining the craft. Information & Organization, 17 (2007), 2–26.
Oltmann, S. M. (2016). Qualitative Interviews: A Methodological Discussion of the Interviewer and Respondent Contexts [37 paragraphs]. Forum Qualitative Social Research, 17 (2), Art. 15.
Padgett, D. K. (2008). Qualitative methods in social work research. SAGE, Thousand Oaks, California, USA.
Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3th Ed.). London: Sage.
Rubin, Herbert J. & RubinIrene S. (2012). Qualitative Interviewing the Art of Hearing Data. SAGE Publications, Inc.
Ryan, P., & Dundon, T. (2008). Case Research Interviews: Eliciting Superior Quality Data. International Journal of Case Method Research & Application, 443-449. Retrieved from: http://www.wacra.org/PublicDomain/IJCRA%20xx_iv_IJCRA%20pg443-450%20Ryan.pdf
Ryan, Frances; Coughlan, Michael & Cronin, Patricia (2013). Interviewing in qualitative research. International Journal of Therapy & Rehabilitation, 16 (6), 309-314.
Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Using Mixed Methods In Research Studies: An Opportunity With Its Challenges. International Journal of Multiple Research Approaches, 4, 186 – 191.
 Savenye, W. C., & Robinson, R. S. (2005). Using Qualitative Research Methods in Higher Education. Journal of Computing in Higher Education, 16 (2), 65-95.
Schultze, Ulrike & Avital, Michel (2011). Designing interviews to generate rich data for information systems research. Information & Organization, 21 (1), 1-16.
Toledo-Pereyra, L. H. (2012). Ten Qualities of a Good Researcher. Journal of Investigative Surgery, 25, 201-202.
Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about Qualitative Document Analysis. Institute of Development Studies Brighton BN1 9RE UK. Retrieved from: www.ids.ac.uk/publications/ids-series-titles/practice-papers-in-brief
Whittemore, R.; Chase, S. K.; & Mandle, C. L. (2001). Validity in Qualitative Research. Qualitative Health Research, 11 (4), 522-537. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/11823433_Validity_in_Qualitative_Research