مقدمه‌ای بر اصول و فرایند ساخت و رواسازی پروتکل مصاحبه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

در خصوص عوامل اصلی تشکیل‌دهنده پروتکل و نحوه تدوین آن به‌عنوان راهنمایی برای اجرای صحیح مصاحبه، دانش نظری وجود ندارد؛ از این‌رو، برای تبیین ویژگی‌های یک پروتکل باکیفیت، به‌مرور و طبقه‌بندی اسناد و شواهد مربوطه و تدوین مقاله مورد نیاز پژوهشگران اقدام شد. مقاله حاضر در سه مرحله «تحلیل اسنادی منابع مرتبط، معرفی اجزای پروتکل مصاحبه و نحوه‌ تدوین آنها»، تنظیم شده است. نخست، اسناد مرتبط در پایگاه‌های علمی شامل سیج، اریک، ابسکو، تیلور و فرانسیس، اسپرینگر، امرالد، پاب‌مد و الزویر در بازه‌ زمانی 2000 تا 2017، 38 سند جستجو و بازیابی شد که پس از بررسی اولیه، 15 سند بر اساس ملاک‌های سودمندی و به‌روز بودن، مبنای مطالعه و تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل و استخراج یافته‌ها، موارد نسبتاً مشترک با یکدیگر، تلفیق و در چهار بخش شامل متن شروع، پرسش‌ها، سرنخ‌ها و متن پایان مصاحبه دسته‌بندی شد. در پایان نیز چهارچوب چهار مرحله‌ای پالایش، به‌منظور افزایش روایی پروتکل مصاحبه تشریح و ارتباط آن با فرایند تدوین پروتکل در قالب نقشه مفهومی‌ ارائه شد.

تازه های تحقیق

ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.

سیدمن، ایروینگ (2006). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش‌ کیفی: راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی،  ترجمه‌ مجتبی حبیبی؛ هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده (1395). تهران: نشر فرهنگ‌شناسی.

صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 59-99.

علیخانی، علی‌اکبر (1389). شیوه‌های ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده. ﻓﺼﻠﻨﺎمه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان، 3 (1)، 1-31.

لطف‌آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 6 (21)، 109-140.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1394). آسیب‌شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 1-25.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1395). تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. راهبرد، 25 (79)، 227-258.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction on the Principles and Process of Construction and Validation of the Interview Protocol

نویسندگان [English]

  • Ali Baniasadi 1
  • Keyvan Salehi 2
چکیده [English]

---

کلیدواژه‌ها [English]

  • ---

ابوالمعالی، خدیجه (1391). پژوهش کیفی از نظریه تا عمل. تهران: انتشارات علم.

سیدمن، ایروینگ (2006). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش‌ کیفی: راهنمای عملی پژوهشگران علوم تربیتی و اجتماعی،  ترجمه‌ مجتبی حبیبی؛ هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده (1395). تهران: نشر فرهنگ‌شناسی.

صالحی، کیوان؛ بازرگان، عباس؛ صادقی، ناهید و شکوهی یکتا، محسن (1394). بازنمایی ادراکات و تجارب زیسته معلمان از آسیب‌های احتمالی ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی. فصلنامه مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی، 5 (9)، 59-99.

علیخانی، علی‌اکبر (1389). شیوه‌های ﺗﺤﻮل و ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت انجام‌شده. ﻓﺼﻠﻨﺎمه اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان، 3 (1)، 1-31.

لطف‌آبادی، حسین؛ نوروزی، وحیده و حسینی، نرگس (1386). بررسی آموزش روش‌شناسی پژوهش در روان‌شناسی و علوم تربیتی در ایران. فصلنامه علمی - پژوهشی نوآوری‌های آموزشی، 6 (21)، 109-140.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1394). آسیب‌شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. سیاست‌های راهبردی و کلان، 3 (11)، 1-25.

محمدزاده، زینب و صالحی، کیوان (1395). تبیین پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی از منظر نخبگان دانشگاهی: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی. راهبرد، 25 (79)، 227-258.

Abdul-Majid, M.; Othman, M.; Mohamad, S. F.; Abdul-Halim, S., & Yusof, A. (2017). Piloting for Interviews in Qualitative Research: Operationalization and Lessons Learnt. International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 7 (10), 729-737.

Allison, M. (2013). Building Rapport through Power Questions. Retrieved March 21, 2016, from: http://www.blog.ceo.ca/2013/10/02/building-rapport-through-power-questions

Baker, C. D. (1994). Doing Social research (2ndEdn.). New York: McGraw-Hill Inc.

Blohm, M. (2007). The influence of interviewers’ contact behavior on the contact and cooperation rate in face-to-face household surveys. International Journal of Public Opinion Research, 19 (1), 97-111.

Burnard, Phillip (1994). The telephone interview as a data collection method. Nurse Education Today, 14, 67-72.

Brinkmann, S. (2013). Qualitative Interviewing. New York: Oxford University Press.

Brinkmann, S. & Kvale, S. (2008). Ethics in qualitative psychological research. In: Willig, C. & Stainton-Rogers, W. (Eds.). The SAGE Handbook of Qualitative Research in Psychology. New Delhi: Sage, pp. 263-279

Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for Interview Research: The Interview Protocol Refinement Framework. The Qualitative Report, 21 (5), 811-831. Retrieved from: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21/iss5/2

Center for Socially Engaged Design, University of Michigan (2016). Interview Protocol. Retrieved from: https://csed.engin.umich.edu/assets/InterviewProtocol-CoreContent-3.pdf

Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Creswell, J, W. (2011). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4thed.). Boston: Addison Wesley.

Creswell, J. W. & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into Practice, 39, 124-130. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

Delaware Department of Education (2016). The on-site Interview Process and Procedures. Retrieved November 10, 2017, from https://www.doe.k12.de.us/cms/lib/DE01922744/Centricity/Domain/455/5_The%20On-site%20Interview%20Process.pdf

DiCicco- Bloom, B., & Crabtree, B. F. (2006). Making Sense of Qualitative Research. Medical Education, 40, 314-321.

Doody, Awen & Noonan, Maria (2013). Preparing and conducting interviews to collect data.  Nurse researcher, 20 (5), 28-32.

Fontana, Andrea & Frey, James H. (2000). The interview: From structured questions to negotiated text. In Norman K. Denzin & Yvonne S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp.645- 672). Thousand Oaks, CA: Sage.

Goudy, Willis J. & Potter, Harry R. (1975). Interview Rapport: Demise of a Concept. Public Opinion Quarterly, 39 (4), 529–543.

Jacob, S. A., & Furgerson, S. P. (2012). Writing Interview Protocol and Conducting Interviews: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research. The Qualitative Report, 17 (42), 1-10. Retrieved from http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol17/iss42/3

Kazmer, M. & Xie, B. (2008). Qualitative interviewing in Internet studies: Playing with the media, playing with the method. Information, Communication & Society, 11 (2), 257 – 278.

Kee, K. F., & Browning, L. D. (2013). Recruiting for and Conducting Qualitative
Telephone Interviews to Study Dispersed Groups, Virtual Organizations, and Distributed Communities
. Paper Presented at the National Communication Association Annual Conference, Washington, DC. Retrieved from: http://octgroup.org/wp-content/uploads/2017/02/1.-Recruiting-and-Conducting-Interviews-Kee-Browning-2013.pdf

Kvale, S. (1996). Interviews—an introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.

Leech, B. L. (2002). Asking Questions: Techniques for Semi structured Interviews. Political Science & Politics, 35 (4), 665-668. Retrieved from: http://links.jstor.org/sici?sici=10490965%28200212%2935%3A4%3C665%3AAQTFSI%3E2.O.C0%3B2-T

McCracken, Grant (1988). The Long Interview. Newbury Park, CA: Sag

Maxwell, J. A. (2012). Qualitative research design: An Interactive Approach(3th Ed.). Los Angeles: Sage publications, Inc.

Moon, K.; Brewer, T. D.; Januchowski-Hartley, S. R.; Dams, V. M., & Blackman, D. A. (2016). A Guideline to Improve Qualitative Social Science Publishing in Ecology and Conservation Journals. Ecology & Society, 21 (3), 17-37. Retrieved from: http://www.ecologyandsociety.org/vol21/iss3/art17/

Myers, Michael D. & Newman, Michael (2007). The qualitative interview in IS research: Examining the craft. Information & Organization, 17 (2007), 2–26.

Oltmann, S. M. (2016). Qualitative Interviews: A Methodological Discussion of the Interviewer and Respondent Contexts [37 paragraphs]. Forum Qualitative Social Research, 17 (2), Art. 15.

Padgett, D. K. (2008). Qualitative methods in social work research. SAGE, Thousand Oaks, California, USA.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods (3th Ed.). London: Sage.

Rubin, Herbert J. & RubinIrene S. (2012). Qualitative Interviewing the Art of Hearing Data. SAGE Publications, Inc.

Ryan, P., & Dundon, T. (2008). Case Research Interviews: Eliciting Superior Quality Data. International Journal of Case Method Research & Application, 443-449. Retrieved from: http://www.wacra.org/PublicDomain/IJCRA%20xx_iv_IJCRA%20pg443-450%20Ryan.pdf

Ryan, Frances; Coughlan, Michael & Cronin, Patricia (2013). Interviewing in qualitative research. International Journal of Therapy & Rehabilitation, 16 (6), 309-314.

Salehi, K., & Golafshani, N. (2010). Using Mixed Methods In Research Studies: An Opportunity With Its Challenges. International Journal of Multiple Research Approaches, 4, 186 – 191.

 Savenye, W. C., & Robinson, R. S. (2005). Using Qualitative Research Methods in Higher Education. Journal of Computing in Higher Education, 16 (2), 65-95.

Schultze, Ulrike & Avital, Michel (2011). Designing interviews to generate rich data for information systems research. Information & Organization, 21 (1), 1-16.

Toledo-Pereyra, L. H. (2012). Ten Qualities of a Good Researcher. Journal of Investigative Surgery, 25, 201-202.

Wach, E., & Ward, R. (2013). Learning about Qualitative Document Analysis. Institute of Development Studies Brighton BN1 9RE UK. Retrieved from: www.ids.ac.uk/publications/ids-series-titles/practice-papers-in-brief

Whittemore, R.; Chase, S. K.; & Mandle, C. L. (2001). Validity in Qualitative Research. Qualitative Health Research, 11 (4), 522-537. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/11823433_Validity_in_Qualitative_Research