ظرفیت‌های روش پژوهش روایتی در حوزه‌ مطالعات آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهش روایتی، راهبردی حیاتی در علم فراهم می‌کند، اما منابع محدودی برای کمک به افراد در جهت اجرا و تدوین یافته‌های این نوع مقاله‌ها وجود دارند. مقاله حاضر با هدف معرفی ظرفیت‌های پژوهشی روش پژوهش روایتی در حوزه‌ مطالعات آموزش عالی تدوین شده ‌است. برای شناسایی و معرفی رویکردهای پژوهش روایتی در حوزه مطالعات آموزش عالی، از روش اسنادی استفاده شد. در ابتدا و پس از جستجوی اسناد مرتبط در پایگاه‌های علمی سیج، اریک، ابسکو، تیلور و فرانسیس، اسپرینگر، امرالد، پاب‌مد، الزویر، در دامنه زمانی 2000 تا 2017، 22 سند بازیابی شد. پس از بررسی اولیه، 13 سند بر اساس ملاک‌های سودمندی و به‌روز بودن، مبنای مطالعه و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل این منابع، از راهبرد تحلیل محتوای کیفی الزاید (1996) استفاده شد. یافته‌ها به شناسایی و معرفی چهار رویکرد روایتی مناسب برای پژوهش در حوزه آموزش‌ عالی شامل 1- رویکرد روان‌شناختی؛ 2- رویکرد جامعه‌شناختی؛ 3- رویکرد روایت و تفسیر درباره تجارب خاص فرهنگی توسط خود فرد؛ و 4- رویکرد نهادی‌‌ ـ ‌سازمانی، منتج‌ شد. در این مقاله تلاش شده تا با توجه به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های روش روایتی، افق‌های نوینی در جهت بهره‌گیری از این روش در مطالعات آموزش عالی معرفی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacities of narrative research method in the Field of Higher Education Studies

نویسندگان [English]

  • Samira Hoghoughi 1
  • Keyvan Salehi 2
1
2
چکیده [English]

Narrative literature reviews could serve an essential scientific function, but few resources help people learn to write them through manuals or descriptions. The present paper aims to introduce the research capacities of narrative inquiry methodology in the field of higher education studies. Through documentary method by searching different scientific websites like SAGE, Elsevier, Springer, and etc. for related articles between 2000 and 2017, 22 documents were retrieved, and after the initial review, 13 documents were selected based on the criteria of utility and being up-to-date. To explore these resources, Altheide's process of document analysis (1996) was used. It seems that, there are four comprehensive narrative approaches which could be used in higher education researches: 1) Psychological approach, 2) Sociological approach, 3) Narration and individual’s interpretation of the narration according their specific cultural experiences, and 4) Institutional-organizational approach. Despite the potential of narrative studies and academic elites’ worthy accumulated experiences and other areas and due to the dominance of positivism in higher education and low acquaintance of researcher with narrative methods, researchers have taken a few advantage of this method in higher education area. This article, considering narrative methods’ limitations, intends to illustrate new horizons to utilize this method in higher education studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narration
  • Narrative research
  • Narrative inquiry
  • Higher education
  • Qualitative method
  • documentary method
آراسته، حمید (1384). تکامل آموزش عالی: تحولات تاریخی و مشکلات پیش‌روی کشورهای در حال توسعه. رهیافت، 36، 4-15.
بازرگان، عباس (1397). مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری (ویرایش نهم). تهران: دیدار.
ع‍طاران‌، م‍ح‍م‍د (1395). پژوهش روایی: اصول و مراحل. تهران: انتشارات دانشگاه فرهنگیان.
حبیبی‌آذر، افسانه (1393). پژوهش روایتی. بازیابی شده در تاریخ 13/10/1397 قابل بازیابی در آدرس:
 کرمی، زهره؛ سراجی، فرهاد و معروفی، یحیی (1396). برنامه درسی روایت‌پژوهی و توسعه حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان: طراحی الگوی برنامه درسی.  نظریه و عمل در برنامه درسی، 5 (9)، 69-104.
گلزاری، زینب و ع‍طاران‌، م‍ح‍م‍د (1395). تدریس به روش معکوس در آموزش عالی: روایت‌های یک مدرس دانشگاه. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 4 (7)، 81-136.
Akinsanya, A. & Bach, C. (2014). Narrative Analysis: The Personal Experience Narrative Approach. In: ASEE 2014 Zone I Conference. 2014.
Atkinson, P. & Delamont, S. (2006). Rescuing narrative from qualitative research. Narrative Inquiry, 16 (1), 164-172.
Baumeister, R. F. & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews.
Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Carter, K. (1993). The place of story in the study of teaching and teacher education. Educational Researcher، 22(1), 5-12، 18.
Clandinin, D. J. & Connelly, F. M. (2000) Narrative Inquiry: Experience and Story in Qualitative Research. San Francisco: Jossey Bass Publishers.
Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (1988). Teachers as curriculum planners: Narratives of experience. New York: Teachers College Press.
Connelly, F. M. & Clandinin D. J. (1990). Stories of Experience and Narrative Inquiry. American Educational Research Association, 19 (5), 2 – 14.
Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (2000). Narrative understandings of teacher knowledge. Journal of Curriculum & Supervision, 15, 315–331.
Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative research. 4th ed. London: Pearson education.
Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches (3rd Ed.). Thousand Oaks, CA SAGE
Ellis, C. & Bochner, A. (2000). Auto ethnography, personal narrative, reflexivity: Researcher as subject. In Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd Ed.). Thousand Oaks, Ca. Sage
Langellier, K. (2001). You’re marked’: Breast cancer, tattoo and the narrative performance of identity. In J. Brockmeier and D. Carbaugh (eds.) Narrative and Identity: Studies in Autobiography, Self, and Culture. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins
Lieblich, A.; Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage.
Mertova, P. & Webster, L. (2012).Critical Event Narrative Inquiry in Higher Education Quality. Quality Approaches in Higher Education. 3, 2, 15-22.
Özyıldırım, I. (2009). Narrative analysis: An analysis of oral and written strategies in personal experience narratives. Journal of Pragmatics, 41, 1209-1222. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2009.01.003
Ramamoorthi, B. (2017). Narratives on Access to Higher Education: Educational Leadership Looking Beyond Barriers. UnpublishedMaster thesis, University of Jyväskylä, South Africa. Review of General Psychology, 1 (3), 311-320.
Riessman, C. K. (2008). Narrative Methods for the Human Sciences. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Sarbin, Th. (Ed.). (1986). Narrative psychology. The storied nature of human conduct. New York: Praeger.
Susan, E. C. (2010). Narrative Inquiry: Multiple Lenses, Approaches, Voices. In W. Luttrell, Editor (1th Ed.), Qualitative Educational Research: Reading in Reflexive Methodology and Transformative Practice (pp. 208-236). New York: Routledge. 
Trahar, Sheila (2009). Beyond the Story Itself: Narrative Inquiry and Auto ethnography in Intercultural Research in Higher Education, Forum: Qualitative Social Research10 (1), Art. 30
Wach, E. & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. Institute of Development Studies Brighton BN1 9RE UK. Available in: www.ids.ac.uk/publications/ids-series-titles/practice-papers-in-brief. Last visited 2015-11-20