نقش اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی در شفافیت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه امام خمینی(ره))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و شفافیت سازمانی اعضای هیئت علمی اجرا شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (از نوع رگرسیون) بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه امام خمینی(ره) (4332 نفر) بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب، 353 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه شفافیت سازمانی با پایایی (85/0α=) و پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای با پایایی (92/0α=) استفاده شد. روایی ابزار نیز با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد، وضعیت اخلاق حرفه‌ای استادان از دیدگاه دانشجویان در سطح متوسط قرار دارد در حالی که وضعیت شفافیت سازمانی در سطح پایین‌تر از متوسط قرار دارد. همبستگی به دست آمده نیز نشان‌دهنده رابطه مثبت (38/0r= ) و معنی‌دار (0009/0sig:) اخلاق حرفه‌ای و شفافیت سازمانی است. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد، از میان مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای، مؤلفه‌های صداقت(124/0= )، همدردی (122/0= ) و عدالت (129/0= ) قابلیت پیش‌بینی (با تأثیر مثبت) شفافیت سازمانی را داشته است. نتایج ANOVAنشان داد که تفاوت معنی‌داری بین وضعیت اخلاق حرفه‌ای و شفافیت سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه امام خمینی وجود ندارد.

تازه های تحقیق

آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: گزینه‌ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاء علم، 2 (1)، 31 40.

آراسته، حمیدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و مطلبی‌فرد، علیرضا (1389). بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. راهبرد فرهنگ، 8، 204-219.

پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و باغستانی برزکی، حوریه (1389). رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان‌ها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (38)، 7-40.

پورکریمی، جواد؛ احتشام، زهرا؛ قموشی، زهرا و محسنی، زهرا (1395). اخلاق حرفه‌ای مدرسان از منظر شهید ثانی: الگویی مفهومی. کنگره بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی، 24-1.

پورکریمی، جواد؛ قموشی، زهرا؛ احتشام، زهرا و محسنی‌مهر، زهرا (1398). رویکرد مقایسه‌ای به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9 (2)، 186-151.

تیرگر، هدایت و طباطبایی، سید سجاد (1395). ارزشیابی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان. فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق، 23(6)، 135-166.

جناآبادی، حسین و ناستی‌زایی، ناصر (1394). مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه‌ای تدریس در اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5 (8)، 317-322.

حبیب‌نژاد، سید احمد و عامری، زهرا (1395). شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی). حقوق اسلامی، 49 (13)، 129-157.

حسینی، جواد (۱۳۹۳). بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.

حیدری، مهدی؛ ابوالقاسمی، محمود و محمدی چابکی، رضا (1396). ارزیابی اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیئت علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 3 (12)، 72-65.

خادم، مریم (1390). ارتقاء روحیه کارکنان در بخش دولتی: بررسی نقش اعتماد و شفافیت سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.

درویش، حسن و عظیمی زاچکانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین). مدیریت دولتی، 8 (1)، 153-166.

رجایی‌پور، سعید و بهرامی، سوسن (1387). رابطه شفافیت نقش و تعهدشغلی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 10(2)، 30-36.

رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2 (6)، 67-62.

رمضانی، ناصر علی و عابدی‌فر، حسن (1395). فضیلت سازمانی. گرگان: انتشارات نوروزی.

سالاروند، شهین؛ یمانی، نیکو؛ کاشانی، فهیمه؛ سالاروند، مریم؛ عطایی، محمد و هاشمی فشارکی، مریم‌السادات (1394). ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای استاد ایدئال از دیدگاه دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 15(60)، 481-494.

سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 2(3)، 99-110.

سلطان‌زاده، وحید؛ امراهی، اکبر و اسم حسینی، غلامرضا (1393). وضعیت استاندارهای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1 (7)، 20-23.

سیدنقوی، میرعلی و فراهانی، فاطمه (1392). ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت، 23(72)، 75-97.

عزیزی، نعمت‌اله (1389). اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزش‌های دانشگاهی). راهبرد فرهنگ، 8، 174-201.

فرمهینی فراهانی، محسن و بهنام جام، لیلا (1391). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد. فصلنامه اخلاق در علوم  فناوری، 1 (7)، 10-1.

قموشی، زهرا؛ پورکریمی، جواد و عزتی، میترا (1398). نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 15 (2).

قنبری، سیروس و مرادی، علی (1397). تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 7 (1)، 230-205.

کاشف، حسنا؛ تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث (1397). ارائه مدل شفافیت سازمانی در ارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). پژوهش در نظام‌های آموزشی، 40، 111-130.

کردنائیج، اسداله؛ فانی، علی‌اصغر و مسعودی، زهرا (1393). فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2)، 189-173.

کرمپوریان، آرزو؛ ایمنی، بهزاد و ترک زبان، پرویز (1392). بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1 (10)، 43-51.

لگزیان، محمد؛ مرتضوی، سعید و کاظمی، حسین (1390). شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 285-255.

مایلز، جفری ای. (2012). نظریه‌های سازمان و مدیریت (شرح، نقد، اندازه‌گیری و دلالت‌ها برای مدیران)؛ ترجمه حسن دانایی‌فرد (1396). تهران: مؤسسه کتاب مهربان.

محمدخانی، زهرا و فاطمه، محمدخانی (1394). رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی.

محمدی، مسلم و گل‌وردی، مهدی (1392). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی. دوفصلنامه اسلام و مدیریت، 3 (2)، 161-180.

محمدی‌کیا، سعیده (1390). بررسی رابطه فرهنگ و شفافیت سازمانی با استقرار عدالت سازمانی در وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی.

مسعودی، زهرا (1390). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.

مشایخ، شهناز و نصیری، سپیده سادات (1395). بررسی تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 19 (5)، 154-127.

مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس (1392). الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی). فصنامه اخلاق زیستی، 10 (3)، 12-33.

مصدق، هادی؛ بیرونی کاشانی، راضیه؛ پورکریمی، جواد و عبداللهی، بیژن (1392). بررسی میزان رعایت اخلاق تدریس در بین اساتید دانشگاه تهران و مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاه فراگیران. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9، 705-722.

موسوی خامنه، مرضیه؛ عابدی جعفری، حسن و محمدیان، محبوبه (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی (با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5 (2)، 145-176.

موسوی، راضیه (1392). تأثیر شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی با تبیین نقش جو سازمانی: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

میرکمالی، سید محمد (1392). فلسفه مدیریت. تهران: یسطرون.

ندیم‌نژاد، نصرت (1392). ارائه مدل علی پیش‌بینی وفاداری سازمانی: نقش شفافیت سازمانی و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.

نوربخش، پریوش و راشدی، مهری (1393). روابط کانون کنترل درونی و بیرونی و رفتار اخلاقی با رضایت شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1 (9)، 1-7.

نوریان، محمد؛ آتشک، محمد؛ سالم، صدیقه و جمشیدزاده کیاسرائی، معصومه (1395). تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر امکان‌پذیری رعایت اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1 (11)، 85-94.

نیازآذری، کیومرث؛ عنایتی، ترانه؛ بهنام‌فر، رضا و کهرودی، زهرا (1393). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، 27 (87)،34-42.

Albu, O. B. & Flyverbom, M. (2019). Organizational transparency: Conceptualizations, conditions, and consequences. Business & Society, 58 (2), 268-297.

Albu, O. B. & Wehmeier, S. (2014). Organizational transparency and sensemaking: The case of Northern Rock. Journal of Public Relations Research, 26 (2), 117-133.

Ball, C. (2009).  What is transparency?  Public Integrity, 11 (4), 293-307.

Bentele, G. & Seidenglanz, R. (2008). Trust and credibility: Prerequisites for communication management. In: Zerfass, A, van Ruler, B, Sriramesh, K (eds) Public Relations Research: European and International Perspectives and Innovations. Wiesbaden (Germany): VS Verlag, pp.49–62.  

Berggren, E. & Bernshteyn, R. (2007). Organizational transparency drives company performance. Journal of Management Development, 26 (5), 411-417.

Costa, G. J. M. D.; Prior, M. & Rogerson, S. (2008). Will the evolution of ICT ethics engage organizational transparency? Transparency, Information and Communication Technology-Social Responsibility and Accountability in Business and Education, 31-50. doi:10.2753/PIN1099-9922110400.

Fairbanks, J.; Plowman, K. D. & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in government communication. Journal of Public Affairs, 7 (1), 23-37.

Holland, D.; Krause, A. & Provencher, J. (2017). Transparency tested: The influence of message features on publicperceptions of organizational transparency. Trent SeltzerTexas Tech University, College of Media & Communication, Lubbock, TX 79409, United States.

Jahansoozi, J. (2006). Organization-stakeholder relationships: Exploring trust and transparency. Journal of management development, 25 (10), 942-955.

Olaeta, J. V. (2017). Ethical Competencies and the Organizational Competency ‘Responsible University Social Innovation’: Looking at New Ways of Understanding Universities and the Competency-Based Education Model in the Context of Significant Social Changes in Latin America. Tuning Journal for Higher Education, 4 (2), 311- 332.

Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations Research, 21 (1), 71-99.

Rawlins, B. R. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. Political Science.

Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships. Journal of Management, 42 (7), 1784-1810.

Stasavage, D. (2003). Transparency, democratic accountability, and the economic consequences of monetary institutions. American Journal of Political Science, 47, 389–402.

Vaccaro, A. & Madsen, P. (2007). ICT. Non governmental organizations and transparency: Ethical concerns and perspectives. Proceedings of CEPE, 2007, 410–417.

Valentinov, V.; Verschraegen, G. & Van Assche, K. (2019). The limits of transparency: A systems theory view. Systems Research & Behavioral Science. DOI: 10.1002/sres.2591.

Vee, C. & Skitmore, C. (2003). Professional ethics in the construction industry. Engineering, Construction & Architectural Management, 10 (2), 117-127.

Wehmeier, S. & Raaz, O. (2012). Transparency matters: The concept of organizational transparency in the academic discourse. Public Relations Inquiry, 1 (3), 337-366.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Professional Ethics of Faculty Members in Organizational Transparency (Case Study: Imam Khomeini University)

نویسندگان [English]

  • Zahra Ghamooshi 1
  • Mitra Ezati 2
  • Zahra Mohsenimehr 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relation between professional ethics and organizational transparency among faculty members. The research method was descriptive-correlation (regression analysis). The population of the study was all students of Imam Khomeini University. The sample was 353 of them that proportional stratified sampling was selected randomly. Massoudi's organizational transparency questionnaire (α = 0.85), Hosseini's professional ethics with reliability (α = 0.92) was used for data collection. For Validity of the instrument, content validity and construct validity were used. The results showed that the professional ethics from the viewpoint of students is moderate, while the organizational transparency is below the average level. The correlation obtained also indicates a positive correlation (r = 0.38) and a significant (sig: 0.0009) between professional ethics and organizational transparency. Also The results of multiple regression showed, that among the components of organizational transparency, honesty components (β = 0.124), compassion (β = 0.122), and justice (β = 0.129) had predictive capacity (with positive effect) on organizational transparency. ANOVA results showed that there is no significant difference between the status of professional ethics and organizational transparency in the faculties of Imam Khomeini University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational transparency
  • Professional ethics
  • Imam Khomeini University
  • Faculty members
آراسته، حمیدرضا و جاهد، حسینعلی (1390). رعایت اخلاق در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی: گزینه‌ای برای بهبود رفتارها. فصلنامه نشاء علم، 2(1)، 31 – 40.
آراسته، حمیدرضا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم و مطلبی‌فرد، علیرضا (1389). بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. راهبرد فرهنگ، 8، 204-219.
پورعزت، علی‌اصغر؛ قلی‌پور، آرین و باغستانی برزکی، حوریه (1389). رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان‌ها. فصلنامه رفاه اجتماعی، 10(38)، 7-40.
پورکریمی، جواد؛ احتشام، زهرا؛ قموشی، زهرا و محسنی، زهرا (1395). اخلاق حرفه‌ای مدرسان از منظر شهید ثانی: الگویی مفهومی. کنگره بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی علوم انسانی اسلامی، 24-1.
پورکریمی، جواد؛ قموشی، زهرا؛ احتشام، زهرا و محسنی‌مهر، زهرا (1398). رویکرد مقایسه‌ای به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9(2)، 186-151.
تیرگر، هدایت و طباطبایی، سید سجاد (1395). ارزشیابی اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان. فصلنامه علمی- ترویجی اخلاق، 23(6)، 135-166.
جناآبادی، حسین و ناستی‌زایی، ناصر (1394). مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه‌ای تدریس در اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان. دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5(8)، 317-322.
حبیب‌نژاد، سید احمد و عامری، زهرا (1395). شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی). حقوق اسلامی، 49(13)، 129-157.
حسینی، جواد (۱۳۹۳). بررسی رابطه اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه تهران.
حیدری، مهدی؛ ابوالقاسمی، محمود و محمدی چابکی، رضا (1396). ارزیابی اخلاق حرفه‌ای تدریس اعضای هیئت علمی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 3(12)، 72-65.
خادم، مریم (1390). ارتقاء روحیه کارکنان در بخش دولتی: بررسی نقش اعتماد و شفافیت سازمانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
درویش، حسن و عظیمی زاچکانی، فاطمه (1395). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با میانجی‌گری اعتماد سازمانی (مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان پانزده خرداد ورامین). مدیریت دولتی، 8(1)، 153-166.
رجایی‌پور، سعید و بهرامی، سوسن (1387). رابطه شفافیت نقش و تعهدشغلی کارکنان دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 10(2)، 30-36.
رحیمی، حمید و آقابابایی، راضیه (1392). رابطه فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه‌ای؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 2(6)، 67-62.
رمضانی، ناصر علی و عابدی‌فر، حسن (1395). فضیلت سازمانی. گرگان: انتشارات نوروزی.
سالاروند، شهین؛ یمانی، نیکو؛ کاشانی، فهیمه؛ سالاروند، مریم؛ عطایی، محمد و هاشمی فشارکی، مریم‌السادات (1394). ویژگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای استاد ایدئال از دیدگاه دانشجویان پرستاری: مطالعه کیفی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 15(60)، 481-494.
سرمدی، محمدرضا و شالباف، عذرا (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 2(3)، 99-110.
سلطان‌زاده، وحید؛ امراهی، اکبر و اسم حسینی، غلامرضا (1393). وضعیت استاندارهای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری. دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1(7)، 20-23.
سیدنقوی، میرعلی و فراهانی، فاطمه (1392). ایجاد استراتژی مناسب و ارتقای شفافیت سازمانی از طریق رهبری نوآور. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت، 23(72)، 75-97.
عزیزی، نعمت‌اله (1389). اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تأملی بر راهبردهای بهبود استانداردهای اخلاقی در آموزش‌های دانشگاهی). راهبرد فرهنگ، 8، 174-201.
فرمهینی فراهانی، محسن و بهنام جام، لیلا (1391). بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد. فصلنامه اخلاق در علوم فناوری، 1(7)، 10-1.
قموشی، زهرا؛ پورکریمی، جواد و عزتی، میترا (1398). نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 15(2).
قنبری، سیروس و مرادی، علی (1397). تحلیل رابطه شفافیت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان. مدیریت بر آموزش سازمان‌ها، 7(1)، 230-205.
کاشف، حسنا؛ تقوایی یزدی، مریم و نیازآذری، کیومرث (1397). ارائه مدل شفافیت سازمانی در ارتباط با توانمندسازی جهت استقرار اعتماد سازمانی مدیران (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران). پژوهش در نظام‌های آموزشی، 40، 111-130.
کردنائیج، اسداله؛ فانی، علی‌اصغر و مسعودی، زهرا (1393). فرهنگ سازمانی حلقه مفقوده شفافیت سازمانی و عملکرد سازمان. مدیریت فرهنگ سازمانی، 12(2)، 189-173.
کرمپوریان، آرزو؛ ایمنی، بهزاد و ترک زبان، پرویز (1392). بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی، 1(10)، 43-51.
لگزیان، محمد؛ مرتضوی، سعید و کاظمی، حسین (1390). شفافیت اطلاعات از منظر برنامه‌ریزان دولت الکترونیک. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، 285-255.
مایلز، جفری ای. (2012). نظریه‌های سازمان و مدیریت (شرح، نقد، اندازه‌گیری و دلالت‌ها برای مدیران)؛ ترجمه حسن دانایی‌فرد (1396). تهران: مؤسسه کتاب مهربان.
محمدخانی، زهرا و فاطمه، محمدخانی (1394). رابطه شفافیت سازمانی و سلامت سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان. دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی.
محمدی، مسلم و گل‌وردی، مهدی (1392). مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در سازمان با الگو گرفتن از مبانی دینی. دوفصلنامه اسلام و مدیریت، 3(2)، 161-180.
محمدی‌کیا، سعیده (1390). بررسی رابطه فرهنگ و شفافیت سازمانی با استقرار عدالت سازمانی در وزارت تعاون- کار و رفاه اجتماعی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
مسعودی، زهرا (1390). بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر عملکرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت مواد غذایی). پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس.
مشایخ، شهناز و نصیری، سپیده سادات (1395). بررسی تأثیر شفافیت گزارشگری مالی بر مربوط بودن ارزش سود حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 19(5)، 154-127.
مصباحی، مریم و عباس‌زاده، عباس (1392). الگوی سیستمی اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی (تحقیق کیفی). فصنامه اخلاق زیستی، 10(3)، 12-33.
مصدق، هادی؛ بیرونی کاشانی، راضیه؛ پورکریمی، جواد و عبداللهی، بیژن (1392). بررسی میزان رعایت اخلاق تدریس در بین اساتید دانشگاه تهران و مؤسسه امام خمینی(ره) از نگاه فراگیران. فرهنگ در دانشگاه اسلامی، 9، 705-722.
موسوی خامنه، مرضیه؛ عابدی جعفری، حسن و محمدیان، محبوبه (1395). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی (با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی). فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 5(2)، 145-176.
موسوی، راضیه (1392). تأثیر شفافیت سازمانی بر اعتماد سازمانی با تبیین نقش جو سازمانی: مطالعه موردی اداره ارشاد استان تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
میرکمالی، سید محمد (1392). فلسفه مدیریت. تهران: یسطرون.
ندیم‌نژاد، نصرت (1392). ارائه مدل علی پیش‌بینی وفاداری سازمانی: نقش شفافیت سازمانی و اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
نوربخش، پریوش و راشدی، مهری (1393). روابط کانون کنترل درونی و بیرونی و رفتار اخلاقی با رضایت شغلی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1(9)، 1-7.
نوریان، محمد؛ آتشک، محمد؛ سالم، صدیقه و جمشیدزاده کیاسرائی، معصومه (1395). تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی بر امکان‌پذیری رعایت اخلاق حرفه‌ای تدریس در دانشگاه‌ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 1(11)، 85-94.
نیازآذری، کیومرث؛ عنایتی، ترانه؛ بهنام‌فر، رضا و کهرودی، زهرا (1393). رابطه اخلاق حرفه‌ای و تعهد سازمانی. مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، 27(87)،34-42.
Albu, O. B. & Flyverbom, M. (2019). Organizational transparency: Conceptualizations, conditions, and consequences. Business & Society, 58 (2), 268-297.
Albu, O. B. & Wehmeier, S. (2014). Organizational transparency and sensemaking: The case of Northern Rock. Journal of Public Relations Research, 26 (2), 117-133.
Ball, C. (2009). What is transparency? Public Integrity, 11(4), 293-307.
Bentele, G. & Seidenglanz, R. (2008). Trust and credibility: Prerequisites for communication management. In: Zerfass, A, van Ruler, B, Sriramesh, K (eds) Public Relations Research: European and International Perspectives and Innovations. Wiesbaden (Germany): VS Verlag, pp.49–62.
Berggren, E. & Bernshteyn, R. (2007). Organizational transparency drives company performance. Journal of Management Development, 26(5), 411-417.
Costa, G. J. M. D.; Prior, M. & Rogerson, S. (2008). Will the evolution of ICT ethics engage organizational transparency? Transparency, Information and Communication Technology-Social Responsibility and Accountability in Business and Education, 31-50. doi:10.2753/PIN1099-9922110400.
Fairbanks, J.; Plowman, K. D. & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in government communication. Journal of Public Affairs, 7(1), 23-37.
Holland, D.; Krause, A. & Provencher, J. (2017). Transparency tested: The influence of message features on publicperceptions of organizational transparency. Trent SeltzerTexas Tech University, College of Media & Communication, Lubbock, TX 79409, United States.
Jahansoozi, J. (2006). Organization-stakeholder relationships: Exploring trust and transparency. Journal of management development, 25(10), 942-955.
Olaeta, J. V. (2017). Ethical Competencies and the Organizational Competency ‘Responsible University Social Innovation’: Looking at New Ways of Understanding Universities and the Competency-Based Education Model in the Context of Significant Social Changes in Latin America. Tuning Journal for Higher Education, 4(2), 311- 332.
Rawlins, B. (2008). Give the emperor a mirror: Toward developing a stakeholder measurement of organizational transparency. Journal of Public Relations Research, 2 (1), 71-99.
Rawlins, B. R. (2008). Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. Political Science.
Schnackenberg, A. K. & Tomlinson, E. C. (2016). Organizational transparency: A new perspective on managing trust in organization-stakeholder relationships. Journal of Management, 42(7), 1784-1810.
Stasavage, D. (2003). Transparency, democratic accountability, and the economic consequences of monetary institutions. American Journal of Political Science, 47, 389–402.
Vaccaro, A. & Madsen, P. (2007). ICT. Non governmental organizations and transparency: Ethical concerns and perspectives. Proceedings of CEPE, 2007, 410–417.
Valentinov, V.; Verschraegen, G. & Van Assche, K. (2019). The limits of transparency: A systems theory view. Systems Research & Behavioral Science. DOI: 10.1002/sres.2591.
Vee, C. & Skitmore, C. (2003). Professional ethics in the construction industry. Engineering, Construction & Architectural Management, 10(2), 117-127.
Wehmeier, S. & Raaz, O. (2012). Transparency matters: The concept of organizational transparency in the academic discourse. Public Relations Inquiry, 1(3), 337-366.