وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا و آزمون تعدیل‌گری نقش نوع شغل در ادراک از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا و آزمون تعدیل‌گری نقش نوع شغل در ادراک از آن بود. جامعه پژوهش شامل تمامی اعضای هیئت علمی (440نفر) و کارکنان غیر هیئت علمی (735 نفر) دانشگاه بوعلی سینا به تعداد کل 1175 نفر بود که با فرمول کوکران، 290 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روشپژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی و به‌ویژه مطالعات مقطعی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه 36 سؤالی مدیریت استعداد اوهلی (2007) استفاده شد. برای تعیین پایایی و روایی ابزار، از تکنیک‌های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای، فریدمن و تحلیل واریانس چندمتغیره مانووا به وسیله نرم‌افزار Spss25 انجام گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای جذب و استخدام نیروی مستعد، شناسایی و تفکیک کارکنان مستعد، به کارگیری استعداد، ایجاد و حفظ روابط مثبت و مدیریت استعداد در کل نمونه بالاتر از سطح متوسط و وضعیت متغیرهای توسعه استعداد و نگهداری استعداد در سطح متوسط بود. مقادیر F مانووا در سطح 01/0 معنی‌دار و نشانگر نقش تعدیل‌گری نوع شغل در ادراک مدیریت استعداد و ابعاد آن در اعضای هیئت علمی و کارکنان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Talent Management Status Quo at Bu-Ali Sina University and the Moderation Test of the Role of Job Type in its Perception

نویسندگان [English]

  • Siroos Ghanbari 1
  • Jamal Abdolmaleki 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the status quo of talent management in Bu Ali Sina University, and to test the role of job type in its perception. The study population consisted of all faculty members (440) and non-faculty members (staff)(735) of Bu Ali Sina University with a total of 1175 who were selected by stratified random sampling method through Cochran formula. The research method is quantitative, descriptive and survey type, and especially cross-sectional studies. Oehley (2007) 36-item talent management questionnaire was used for data collection. Cronbach's alpha and confirmatory factor analysis were used to determine the reliability and validity of the instrument. For data analysis, one-sample t-test, Friedman and Manova multivariate analysis of variance were used by Spss25 software. The results showed that: the status of talent recruitment and recruitment variables, identifying and separating talented staff, employing talent, creating and maintaining positive relationships and talent management in the whole sample was above average level, and the status of talent development and talent retention was average level. Manova F values ​​at the 0.01 level were significant and indicated the moderating role of job type in talent management perception and its dimensions in faculty members and staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent management
  • Processes
  • Moderation of job type
باشکوه اجیرلو، حسن؛ مرادی، مسعود؛ و شیخ‌الاسلامی، علی (۱۳۹۷). مقایسه وضعیت مدیریت استعداد در بین مدیران سازمان‌های صنعتی و مدیران سازمان‌های آموزشی. کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روان‌شناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی، خوی، دانشگاه آزاد اسلامی زرقان -آموزش عالی علامه خویی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری.
سرابی، آمنه (۱۳۹۴). سرمایه‌های فکری و مدیریت استعداد در شرکت‌های خدمات حرفه‌ای و دانش‌بنیان. هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، تهران، مؤسسه اطلاع‌رسانی نفت، گاز و پتروشیمی.
شوقی، بهزاد و محمدی مقدم، یوسف (1396). سنجش عوامل مؤثر بر مدیریت استعداد در مراکز آموزش نیروی انتظامی. پژوهش‌های مدیریت انتظامی، 12(4)، 578-610.
صمدی‌نیا، مریم و محمدی، حسن (۱۳۹۴). بررسی مدیریت استعداد و عوامل مؤثر بر آن. کنگره بین‌المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه کسب‌وکار، تبریز، دبیرخانه دائمی کنگره.
عاکفیان، نازیلا و رشیدی، محمدمهدی (1396). نظام مطلوب مدیریت استعداد در سازمان‌ها، زیرسیستم‌ها و الزامات پیاده‌سازی. مجله مدیریت بهره‌وری، 10(4)، 259-285.
غلامحسن‌پور انوری، ثریا؛ نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم؛ آراسته، حمیدرضا؛ و زین‌آبادی، حسن‌رضا (1396). رویکرد سیستمی بر مدیریت استعداد در دانشگاه‌ها و تأثیر آن بر روی اجتماع و سازمان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 10(36)، 143-160.
متیان، مریم و نیرومند، پوراندخت (۱۳۹۵). بررسی الگوی مدیریت استعداد در شرکت‌های دولتی (موردکاوی شرکت ملی گاز ). کنگره بین‌المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت، اقتصاد، کارآفرینی و مهندسی فرهنگی، تهران، مرکز توانمندسازی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
نظری‌پور، امیرهوشنگ؛ موسوی، سیدنجم‌الدین؛ حکاک، محمد؛ و پیرزاد، علی (1395). طراحی و تبیین مدل سیستمی مدیریت استعداد در دانشگاه ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، 21(10)، 1209-1040.
Aksakal, E., Dağdeviren, M., Eraslan, E., & Yüksel, İ. (2013). Personel selection based on talent management. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 73, 68-72.
Armstrong, M. (2006). A handbook of human resource management practice. Kogan Page Publishers.
Ashraf, M. A., Ibrahim, Y., & Joarder, M. (2009). Quality education management at private universities in Bangladesh. Journal of Educators & Education/Jurnal Pendidik dan Pendidikan, 24, 251-269.
Baartvedt, N. (2013). Talent management as a strategic priority for competitive advantage. A qualitative case study on talent management implementation within a Multinational Company.uma university publish.
Babcock, P. (2006). Succession planning: Tie talent needs to current, future organizational direction. Retrieved October, 9, 2008. From http://www.shrm .org.
Barlow, L. (2006). Talent development: the new imperative? Development & Learning in Organizations: An International Journal, 20(3), 6-9.
Bhatnagar, J. (2007). Talent management strategy of employee engagement in Indian ITES employees: key to retention. Employee Relations29(6), 640-663.
Branham, L. (2005). Planning to become an employer of choice. Journal of Organizational Excellence, 24(3), 57–69.
Cappelli, P. (2008). Talent on demand: Managing talent in an age of uncertainty. Boston.
Cascio, W. F., & Boudreau, J. W. (2016). The search for global competence: From international HR to talent management. Journal of World Business51(1), 103-114.
Chiz, P., Thomas, R., & Kerig, L. (2008). Talent-Driven Organizations; Translated by Naveh Ibrahim, A., and Keshvari, H. Tehran: Iran Technological Research and Training Center.
Christensen Hughes, J., & Rog, E. (2008). Talent management: A strategy for improving employee recruitment, retention and engagement within hospitality organizations. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20(7), 743-757.
Collings, D. G., & Mellahi, K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review19(4), 304-313.
Cunningham, I. (2007). Talent management: making it real. Development & Learning in Organizations: An International Journal21(2), 4-6.
Dries, N. (2013). The psychology of talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review23(4), 272-285.
Festing, M., & Schäfer, L. (2014). Generational challenges to talent management: A framework for talent retention based on the psychological-contract perspective. Journal of World Business49(2), 262-271.
Fulmer, R. M., & Conger, J. A. (2004). Growing your company's leaders: How great organizations use succession management to sustain competitive advantage. AMACOM/American Management Association.
Gallardo, E. G. (2013). Disentangling the‗ talent ‘concept as applied to the world of work. A Dissertation, Departamentd Economiai Organitzaciód Empreses, Facultatd Economiai Empresa, Barcelona.
Sims, S. D., & Gay, S. M. (2007). Building Tomorrow's Talent: A Practitioner's Guide to Talent Management and Succession Planning. Authorhouse.
Hartmann, E., Feisel, E., & Schober, H. (2010). Talent management of western MNCs in China: Balancing global integration and local responsiveness. Journal of world business45(2), 169-178.
Horváthová, P. (2011). Talent Management in Organizations of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 29-47.
James Sunday Kehinde PhD, A. C. A. (2012). Talent management: Effect on organizational performance. Journal of Management Research4(2), 178.
Kabwe, B. C. (2011). The conceptualisation and operationalisation of talent management: tyhe case of European internationally operated businesses. Doctoral dissertation, University of Central Lancashire.
Kumar, T. N. (2008). Leaders at all Levels: Deepening Your Talent Pool to Solve the Succession Crisis. Management & Change12(2), 184-189.
Lavania, D., Sharma, H. & Gupta, N. (2011). Faculty Recruitment and Retention: A Key for Managing Talent in Higher Education. International Journal of Enterprise Computing & Business Systems, 1(2),1-14.
Nijs, S., Gallardo-Gallardo, E., Dries, N., & Sels, L. (2014). A multidisciplinary review into the definition, operationalization, and measurement of talent. Journal of World Business49(2), 180-191.
Nilsson, S., & Ellström, P. E. (2012). Employability and talent management: challenges for HRD practices. European Journal of Training and Development36(1), 26-45.
Oehley, A. M. (2007). The development and evaluation of a partial talent management competency model. Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate11(1), 7-16.
Phillips, D. R., & Roper, K. O. (2009). A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate11(1), 7-16.
Rao, A. G. S. (2017). Talent Management an ongoing issue with Higher Educational Institutions in India. International Journal of Engineering Technology Science & Research IJETSR, 4(7), 692-698.
Ready, D. A., & Conger, J. A. (2007). Make your company a talent factory. Harvard Business Review85(6), 68.
Saron, M., and Othman, Z. A. (2012). Academic talent model based on human resource data mart. International Journal of Research in Computer Science, 2(5), 29-35.
Schweyer, A. (2010). Talent management systems: Best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning. John Wiley & Sons.
Serrat, O. (2010). A primer on talent management Asian Development Bank. Philippines (Available at http: //www. adb. org/documents/information/knowledge-solution/primer-on-talent-mgt. pdf. Retrived on July 23, 2010).
Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). what is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture. Human Resource Management Review, 25(3), 249-263.
Swailes, S. (2013). The ethics of talent management. Business Ethics: A European Review22(1), 32-46.
Verhaegen, P. (2005). Academic talent: Quo vadis? Recruitment and retention of faculty in European business schools. Journal of Management Development24(9), 807-818.
Wellins, R. S., Smith, A. B., & McGee, L. (2006). The CEO's guide to talent management: building a global leadership pipeline. Development Dimensions International.
Wiblen, S., Dery, K., & Grant, D. (2012). Do you see what I see? The role of technology in talent identification. Asia Pacific Journal of Human Resources50(4), 421-438.