بررسی توانمندی دانشگاه‌های دولتی برتر کشور در توسعه حرفه‌ای دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی (مطالعه موردی: دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه، بررسی میزان توانمندی دانشگاه‌های دولتی برتر کشور در توسعه حرفه‌ای از منظر دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی دانشگاه شیراز بود که به روش توصیفی-پیمای‍‍‍شی از نوع ارزیابی اجرا شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات‌ تکمیلی دانشگاه شیراز بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 236 نفر از آنها به‌عنوان نمونه، انتخاب و درنهایت داده‌های 218 نفر از آنها گردآوری و تحلیل شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه توانمندی توسعه حرفه‌ای محقق‌ساخته است که روایی و پایایی آن، محاسبه و تأیید شد. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، نرم‌افزار SPSS23 و آزمون‌های تی تک‌نمونه‌ای، تحلیل واریانس اندازه‌گیری‌های مکرر و تحلیل واریانس ترکیبی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که از دیدگاه دانشجویان تحصیلات ‌تکمیلی، توانمندی دانشگاه شیراز در توسعه حرفه‌ای آنان پایین‌تر از حد متوسط است. تفاوت معنی‌داری میان ابعاد توسعه حرفه‌ای به‌طور کلی و نیز از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Capability of Top Public Universities in the Graduate Students' Professional Development: A Case Study of Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Ghasem Salimi 1
  • Hadi Dezhman 2
  • Laleh Raeisy 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the capability of the top public universities in professional development from the viewpoints of graduate students of this university. This study was a survey one. The research population included all graduate students of Shiraz University that by using simple random sampling method, 236 of them were selected as sample. The data of 218 of them were collected and analyzed. The research scale was a professional development capability questionnaire made by researcher which its validity and reliability were analyzed and validated. SPSS23 software and one-sample t-test, repeated measures analysis of variance, and mixed variance analysis were used for data analysis. The results showed that from the perspective of graduate students, the capability of Shiraz University in their professional development was less than average, there was a significant difference between the dimensions of professional development in general and the perspective of male and female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional development
  • Shiraz University
  • Evaluation
  • Graduate program
احمدآبادی، آرزو؛ کرمی، مرتضی؛ و آهنچیان، محمدرضا (1393). نقش توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی در مؤسسات آموزش عالی. اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب‌وکار، مشهد.
اردلان، محمدرضا؛ و بهشتی‌راد، رقیه (1395). رابطه فضای اخلاقی سازمان با اخلاق آموزشی؛ نقش میانجی‌گری توسعه حرفه‌ای. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، 11(4)، 48-37.
برادران، حمیدرضا؛ کوهپایه‌زاده، جلیل؛ رمضانی گیوی، سمانه؛ دهنویه، رضا؛ و نوری حکمت، سمیه (1392). بررسی مهارت‌های مدیریت موردنیاز دانشجویان پزشکی از دیدگاه دانشجویان و پزشکان شاغل: مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی ایران. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، 5(1)، 1-13.
خیرمند، مریم؛ خدیوی، رضا؛ دانا سیادت، زهرا؛ و عسگری، حامد (1396). دیدگاه دانشجویان پزشکی در کسب مهارت‌های مدیریتی، آموزشی و فردی پس از طی دوره کارورزی پزشکی اجتماعی، راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، 2(4)، 285-294.
دولتی، حسن؛ ضامنی، فرشیده؛ نیازآذری، کیومرث؛ و جعفری طهرانی، پیمان (1395). تبیین نقش تعدیل‌کننده شرایط زمینه‌ای در کارآمدسازی نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه‌های دریایی ایران). فصلنامه پژوهشی آموزش علوم دریایی، 4، 43-58.
ربیعی، علی؛ و نظریان، زهرا (1390). عوامل مؤثر در سیاست‌گذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44. فصلنامه راهبرد، 20(61)، 247-276.
زاهدی، سکینه؛ و بازرگان، عباس (1392). نگاهی به مفهوم توسعه حرفه‌ای هیئت ‌علمی و تجربه‌های موفق در برنامه‌ریزی و اجرای آن. نامه آموزش عالی، 6(21)، 7-26.
عباس‌پور، عباس؛ رحیمیان، حمید؛ پورکریمی، جواد؛ و تقوی، حسین (1392). بررسی مقایسه‌ای وضعیت توسعه حرفه‌ای دانشجویان دکتری رشته‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدیریت آموزشی. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(1)، 84-65.
فخاری، حسین و دادگر، شهرام (1396). بررسی «شکاف انتظار-عمل» آموزش مهارت‌های حرفه‌ای در دانش‌آموختگان رشته حسابداری، با تأکید بر دوره کارشناسی. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، 12، 188-217.
قنبری، سیروس؛ و محمدی، بهرام (1395). ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران مدارس دوره متوسطه: یک تحقیق کیفی. دوفصلنامه پژوهشی مدیریت مدرسه، 4(2)، 123-143.
معروفی، یحیی؛ و کرمی، زهره (1394). مطالعه پدیدارشناسانه تلفیق پژوهش در برنامه درسی تربیت معلم به‌منظور توسعه حرفه‌ای معلمان. فصلنامه مطالعات برنامه درسیایران، 10(38)، 37-60.
موسایی، میثم و احمدزاده، مریم (1388). آموزش توسعه‌ای و توسعه پایدار. راهبرد یاس، 18، 209-222.
میرکمالی، سید محمد؛ پورکریمی، جواد؛ و حجری، اکرم (1394). بررسی رابطه توسعه حرفه‌‌ای با نوآوران آموزشی اعضای هیئت ‌علمی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 5(1)، 22-1.
یوسفی اقدم، رحیم (1394). «امر موقت» و توسعه حرفه‌ای دانشجویان دکتری در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 7(29)، 65-101.
Assadi, N., & Murad, T. (2017). The effect of the teachers' training model" Academy-Class" on the teacher students' professional development from students' perspectives. Journal of Language Teaching and Research8(2), 214-220.
Bender, G. (2008). Exploring conceptual models for community engagement at higher education institutions in South Africa: conversation. Perspectives in Education26(1), 81-95.
Brown, N., Bower, M., Skalicky, J., Wood, L., Donovan, D., Loch, B., ... & Joshi, N. (2010). A professional development framework for teaching in higher education.
Chan, R. Y. (2016). Understanding the purpose of higher education: An analysis of the economic and social benefits for completing a college degree. Journal of Education Policy, Planning & Administration6(5), 1-40.
Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. 21st century skills: Rethinking how students learn20, 51-76.
Greenbank, P. (2010). Developing Decision-Making Skills in Student: An Active Learning Approach. Available online also at: http://www. edgehill. ac. uk/clt/files/2012/02/Developing-decision-making-skills-in-students1. pdf [accessed in Kota Kinabalu, Malaysia: April 15, 2015].
Graham, D. L. (2001). Employer Perception of the Preparation of Agricultural and Extension Education Graduates.
Guskey, T. R. (2002). Professional development and teacher change. Teachers & Teaching8(3), 381-391.
Hasanefendic, S., Heitor, M., & Horta, H. (2016). Training students for new jobs: The role of technical and vocational higher education and implications for science policy in Portugal. Technological Forecasting & Social Change, 113, 328-340.
Howells, K. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030: The Future We Want.
Hunter, A. B., Laursen, S. L. & Seymour, E. (2006). Becoming a Scientist: The Role of Undergraduate Research in Students’ Cognitive, Personal, and Professional Development. Wiley InterScience; Science Education, 74-36.
Kalén, S., Lachmann, H., Varttinen, M., Möller, R., Bexelius, T. S., & Ponzer, S. (2017). Medical students’ experiences of their own professional development during three clinical terms: a prospective follow-up study. BMC Medical Education17(1), 47.
Kirova, M. (2015). Improving Valkeakoski Unit Teachers Professional Development Opportunities Within HAMK: Case: Häme University of Applied Sciences, Valkeakoski Unit.
Marginson, S. (2004). Competition and markets in higher education: A ‘glonacal’analysis. Policy futures in Education2(2), 175-244.
Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: Dynamics of social stratification in inclusive systems. Higher Education72(4), 413-434.
Mylrea, M. F., Gupta, T. S., & Glass, B. D. (2018). Commencing and graduating pharmacy students’ perceptions of their professional development during undergraduate study. Pharmacy Education, 18.
OECD (2017). OECD Work on Education & Skills. Available 10th Jan. 2019 in https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf.
Queiroz, L. R. S., & Figueiredo, S. (2016). The World Declaration on Higher Education for the Twenty-First Century’ and perspectives for Music Education in Brazil. International Perspectives on Research in Music Education, 205.
Scher, L., & O'Reilly, F. (2009). Professional development for K-12 math and science teachers: What do we really know? Journal of Research on Educational Effectiveness, 2(3), 209 - 249.
Supic, Z. T., Bjegovic, V., Marinkovic, J., Milicevic, M. S., & Vasic, V. (2010). Hospital management training and improvement in managerial skills: Serbian experience. Health policy96(1), 80-89.
Tan, J. (2015) The Prospect of Future Skill Development in Singapore.
UNESCO. (1998). Higher Education in the Twenty-first Century: Vision and Action: World Conference..., Paris, 5-9, October, 1998. Unesco.
Watson, N. T., Rogers, K. S., Watson, K. L., & Liau‐Hing Yep, C. (2018). Integrating social justice‐based conflict resolution into higher education settings: Faculty, staff, and student professional development through mediation training. Conflict Resolution Quarterly, 1-12.
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_eng.htm
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/12/20/the-surprising-thing-google-learned-about-its-employees-and-what-it-means-for-todays-students/?utm_term=.b3baf6f1f5df