نقش سلامت سازمانی در توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش، مشخص کردن نقش سلامت سازمانی در توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی اعضای هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران تشکیل دادند (72=N). گردآوری داده‌ها بر اساس دو پرسشنامه سلامت سازمانی و توسعه حرفه‌ای صورت گرفت که ضریب آلفای کرونباخ آنها به ترتیب ۸۴/0 و ۹۷/0 به دست آمد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوایی استفاده شد. نتایج نشان داد که به‌طور کلی وضعیت سلامت سازمانی دانشکده منابع طبیعی بالاتر از حد متوسط و وضعیت توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی در حد متوسط است. همچنین یافته‌ها نشان داد که بین متغیر سلامت سازمانی و توسعه حرفه‌ای رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. از بین مؤلفه‌های سلامت سازمانی، مؤلفه روحیه بیشترین نقش را در پیش‌بینی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Health in the Professional Development of Faculty Members of the College of Natural Resources of University of Tehran

نویسنده [English]

  • Ensieh Ramezanpour
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the role of organizational health in the professional development of faculty members of the College of Natural Resources of University of Tehran. The research methodology was applied and descriptive-correlational, and the research population was the faculty members of the College of Natural Resources of University of Tehran (N = 72). Data were collected using two questionnaires of organizational health and professional development. Their Cronbach's alpha coefficients were 0.2 and 0.2, respectively. Content validity was used to determine the validity of the questionnaires. The results showed that the organizational health status of the College of Natural Resources was above average and the status of faculty members' professional development was moderate. The findings also showed that there is a positive and significant relationship between organizational health and professional development and among the components of organizational health, morale has the most role in predicting professional development of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational health
  • Professional development
  • Faculty members
  • University of Tehran
اجتهادی، مصطفی؛ قورچیان، نادرقلی؛ جعفری، پریوش؛ و شفیع‌زاده، حمید (1390). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بهسازی اعضای هیئت علمی به منظور ارائه یک مدل مفهومی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 2، 21-46.
اسکندری، احمد (1378). بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر مشکین شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
جهانیان، رمضان؛ و قدسی، سمانه (۱۳۹۳). رابطه سلامت و عدالت سازمانی با رشد حرفه‌ای کارکنان در سازمان‌های آموزشی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، ۵، پیاپی 19، 97- 114.
حجازی، سیدیوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ و شاه‌پسند، محمدرضا (1390). رویکردهای توسعه حرفه‌ای معلمان. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
حجازی، سیدیوسف؛ و رستمی، فرحناز (۱۳۸۹). بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذر بر توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی کشاورزی. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ۳، 347- 358.
زاهد بابلان، عادل؛ عسکریان، محمد؛ بهرنگی، محمدرضا؛ و نادری، عزت‌اله (1387). بررسی ارتباط سلامت سازمانی مدرسه و تعهد سازمانی دبیران دبیرستان‌های پسرانه استان اردبیل. نشریه مطالعات تربیتی و روان‌‎شناسی، ۲، 127- 148.
شاه‌پسند، محمدرضا؛ حجازی، سیدیوسف؛ رضوانفر، احمد؛ صائبی، محمد (1386). بررسی و تعیین سطح توسعه حرفه‌ای مربیان مراکز و مجتمع‌های آموزش وزارت جهاد کشاورزی. پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 74، 173-184.
صفری، ثنا (1391). نقش توسعه اعضای هیئت علمی در ارتقای مطالعات میان‌رشته‌ای. فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 4، 35-51.
عالمی، معصومه (1390). بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران مدارس راهنمایی شهرستان اسلام‌شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
علاقه‌بند، علی (۱۳۷۸). سلامت سازمانی مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش، 6(۲۱)، ۱۴.
فرهنگی، علی‌اکبر؛ و حسین‌زاده، علی (۱۳۸۸). دیدگاه‌های نوین درباره تعهد سازمانی. ماهنامه تدبیر، ۱۵۷، 16-21.
گودرزوند چگینی، مهرداد؛ و صالحی کردآبادی، سجاد (1395). سلامت سازمانی و توانمندی منابع انسانی (مورد مطالعه: واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی). مطالعات منابع انسانی، 5(20)، 97- 112.
میرکمالی، سیدمحمد؛ پورکریمی، جواد؛ و حجری، اکرم (۱۳۹۴). بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای با نوآوری اعضای هیئت علمی دانشکده‌های روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران. فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، ۵(1)، 1 -21.
نورشاهی، نسرین (۱۳۹۳). عوامل مؤثر بر رشد حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 20(۳)، 95- 120.
نورشاهی، نسرین؛ و فراستخواه، مقصود (۱۳۹۱). کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی بر اساس تجربه زیسته آنها. آموزش عالی ایران، ۲(۱۴)، 37-64.
هوی، وین ک.؛ و میسکل، سیسل ج. (۲۰۱۳). مدیریت آموزشی: نظریه، تحقیق و کاربرد؛ ترجمه نادر سلیمانی، محمود صفری و سید مرتضی نظری (۱۳۹۴). تهران: انتشارات سمت.
Ackfeldt, A. L., & Coote, L. V. (2005). A study of organizational citizenship behaviors in a retail setting. Journal of Business Research58(2), 151-159.
Alman, D. (2010). http://knol.google.com
Boone. (2010). www.ncef.org/rl/index.cfm.
Boucher, B. A., Chyka, P. A., Fitzgerald Jr, W. L., Hak, L. J., Miller, D. D., Parker, R. B., & Gourley, D. R. (2006). A comprehensive approach to faculty development. American Journal of Pharmaceutical Education70(2), 27.
Brody, C. (2007). Success factors for faculty development in Thailand higher education, March, 2007, TUSEF.
Dobos, A. (2015). The role of learning environments in civil service professional development training. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 197, 565-569.
Gerken, M., Beausaert, S., & Segers, M. (2016). Working on professional development of faculty staff in higher education: investigating the relationship between social informal learning activities and employability. Human Resource Development International19(2), 135-151.
Kahraman, M., & Kuzu, A. (2016). E-mentoring for professional development of pre-service teachers: a case study. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE July 2016 ISSN 1302-6488 17(3), 76-89.
Kuntz, A. M. (2009). Turning from time to space: Conceptualizing faculty work. Higher education: Handbook of theory and research, 355-388.
Lee, J. C., Chen, C. L., & Xie, S. H. (2014). The influence of school organizational health and occupational burnout on self-perceived health status of primary school teachers. Procedia-Social & Behavioral Sciences, 116, 985-989.
Lyden, J. A., & Klingele, W. E. (2000). Supervising organizational health. Supervision61(12), 3-6
Ramdass, M., & Lewis, T. (2012). Towards a model for research on the effects of school organizational health factors on primary school performance in Trinidad & Tobago. International Journal of Educational Development32(3), 482-492.
Sabanci, A. (2011). The effect of teachers' stress on educational organizations' health. International Journal of Business & Social Science2(11).
Serumola, P. A. (2009). Improving performance in higher education: An investigation of perspective transformation in teacher professional development programs. Syracuse University.
Sithole, A., Chiyak, E. T., McCarthy, P., Mupinga, D. M., Bucklein, B., & Kibirige, J. (2017). Student Attraction, Persistence and Retention in STEM Programs: Successes and Continuing Challenges. Higher Education Studies; 7(1); 2017. Published by Canadian Center of Science and Education.
Sorcinelli, M. D., Austin, A. E., Eddy, P. L., & Beach, A. L. (2006). Creating the future of faculty development: Learning from the past, understanding the present. Bolton, MA: Anker Publishing.
Stanley, C. A. (2001). The faculty development portfolio: A framework for documenting the professional development of faculty developers. Innovative Higher Education26(1), 23-36.