اکوسیستم و بازار دانش: مبانی نظری و داده‌های ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

هدف از نگارش مقاله حاضر، تبیین چگونگی انگیزش، رشد، تعامل و هماهنگی عرضه‌وتقاضای دانش توسط بازار دانش در چارچوب «اکوسیستم دانش» بود. برای این منظور از روش پژوهش اسنادی در دو حوزه نظری و تجربی استفاده شده ‌است. یافته‌های پژوهش در حوزه نظری نشان می‌دهند که بازار دانش، سازوکار تعاملی پویا و هوشمندی است که به‌طور طبیعی در چارچوب اکوسیستم دانش شکل می‌گیرد و موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب در فعالیت‌های تولید، اشاعه، تجاری‌سازی و استفاده از دانش در نظام اقتصادی می‌شود. از این‌رو، نهادی کلیدی برای کمک به توسعه اقتصادی دانش‌بنیان در یک کشور محسوب می‌شود. در حوزه تجربی، یافته‌های پژوهش، نشان‌دهنده آن است که اکوسیستم دانش (به‌طور عام) و بازار دانش (به‌طور خاص) در اقتصاد ایران شکل نگرفته‌اند. چون اقتصاد ایران زیست‌بوم مناسب برای شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم‌های دانش و درنتیجه بازار دانش نیست. از این‌رو، تلاش‌های دولت که بدون توجه به این مسئله صورت گرفته­اند، اثربخشی لازم را نداشته‌اند. بنابراین، توسعه اکوسیستم و بازار دانش در ایران، نخست مستلزم اصلاح و بهبود زیست‌بوم آن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Knowledge Ecosystem and Market: Theoretical Foundations and Data of Iran

نویسنده [English]

  • Yaghoub Entezari
چکیده [English]

The purpose of this article is to explain how the knowledge demand and supply is motivated and coordinated by the knowledge market in the framework of the “Knowledge Ecosystem”. For this purpose, documentary research method has been used in both theoretical and empirical fields. Theoretical research findings show that the knowledge market is a dynamic and intelligent interactive mechanism that occurs naturally within the framework of the knowledge ecosystem and optimizes the allocation of scarce resources to production, commercialization and use of knowledge in the economy. It is therefore a key entity to help knowledge-based economic development. In the empirical field, the findings of the study indicate that the knowledge ecosystem (in general) and the knowledge market (in particular) have not formed in the Iranian economy. Because the Iranian economy is not a viable ecology for the formation and development of knowledge ecosystems and market. Therefore, the government's efforts to address this issue have not been effective. Therefore, the development of knowledge ecosystems and the knowledge market in Iran requires the improvement of their ecology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Supply
  • Knowledge Demand
  • Knowledge Market
  • Knowledge Ecosystem
  • Knowledge Ecology
انتظاری، یعقوب (1380). ارزشیابی تمایل شرکت‌های صنعتی به کسب دانش از دانشگاه با استفاده از مطلوبیت چند صفتی: مطالعه موردی شرکت‌های صنعت الکترونیک. فصلنامه پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزش عالی، 7(21و22)، 71-106.
انتظاری، یعقوب (1397). زیست‌بوم کارآفرینی نوآورانه: الگوی عمومی و پیام‌هایی برای ایران. توسعه کارآفرینی، 11(1)، 21-40.
دبیرخانه شورای عالی عتف (1393). گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فنّاوری کشور در سال 92.
دبیرخانه شورای عالی عتف (1398). وب‌سایت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، لینک‌های سامانه ساتع و سامانه تستا.
Aghion, P., & Howitt, P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1998.
Almeida, P., & Kogut, B. (1999). Localization of knowledge and the mobility of engineers in regional networks. Management Science, 45, 905-917.
Antonelli, C. (1999). The evolution of the industrial organization of the production of knowledge. Cambridge Journal of Economics, 23, 243-260.
Antonelli, C. (2018). Knowledge as an economic good: Exhaustibility versus appropriability? The Journal of Technology Transfer volume 44, 647–658. https://doi.org/10.1007/s10961-018-9665-5.
Arora A., & Fosfuri, A. (2003). Licensing the market for technology. Journal of Economic Behavior & Organization, 52, 272–295.
Arora A., & Gambardella, A. (2010). Ideas for rent: an overview of markets for technology. Industrial & Corporate Change, 19, 775–803.
Arora A., Fosfuri, A., & Gambardella, A. (2001). Markets for Technology: The Economics of Innovation and Corporate Strategy. Massachusetts Institute of Technology.
Arrow, K. (1994). Methodological Individualism and Social Knowledge. American Economic Review, 84, P.1-9.
Barnes, T., Pashby, I., & Gibbons, A. (2002). Effective university— industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D projects. European Management Journal, 20, 272—285.
Bell, D. (1973). The coming of post-industrial society. Basic books.
Benbya, H. (2015). Exploring the Design and Effects of Internal Knowledge Markets. Springer Cham Heidelberg New York Dordrecht London
Blakeley, N., Geoff, L., & Duncan, M. (2005). The Economics of Knowledge: What Makes Ideas Special for Economic Growth? New Zealand Treasury Policy Perspectives Paper 05/05.
Blandine, L. (2017). Enterprise knowledge capital, ISTE Ltd; Hoboken.
Brydon, M., & Vining, A. R. (2006). Understanding the failure of internal knowledge markets: A framework for diagnosis and improvement. Information & Management, 43, 964–974.
Chandler, A. (1990). Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
Chandra, R. (2010). Knowledge as Property: Issues in the Moral Grounding of Intellectual Property Rights. Oxford University Press, USA.
Cohendet, P., & Krahmer, F. M. (2001). The theoretical and policy implications of knowledge codification. Research Policy, 30(9), 1563-1591.
Drucker, P. (1993). The post- industrial society. Butterworth, Heinemann.
Entezari, Y (2019). Modelling the National Knowledge Ecosystem: Policy Implications for Iran. Procedia Computer Science, 158, 826–835.
Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: From National Systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple Helix of university—industry—government relations. Research Policy, 29, 109- 123.
Fransman, M. (1994). Knowledge Segmentation-Integration in Theory and in Japanese Companies.In Granstrand, U. (ED) Economics and Technology. Elsevier, Amsterdam.
Gambardella, A., Giuri, P., & Luzzi, A. (2007). The market for patents in Europe. Research Policy, 36, 1163–1183.
Ganguli, P. (2000). Intellectual property rights. Imperatives for the knowledge industry. World Patent Information, 22, 167-175.
Gans, J., & Stern, S. (2010). Is there a market for ideas? Industrial & Corporate Change, 19, 805–837.
Geroski, P. (1995). Innovation and Competitive Advantage. OECD Economics Department Working Papers, No. 159, OECD Publishing.
Gilbert, R. J. & Sunshine, S. C. (1995). The Use of Innovation Markets: A Reply to Hay, Rapp, and Hoerner’, 64 Antitrust Law Journal, 75, 81.
Glader, M. (2006). Innovation Markets and Competition Analysis: EU Competition Law and US Antitrust Law, Edward Elgar Cheltenham, UK
Grindley, P. C., & Teece, D. J. (1997). Licensing and cross-licensing in semiconductors and electronics. California Management Review 39(2), 8–41.
Guellec, D., & Meniere, Y. (2013). Markets for patents: actors, workings and recent trends. In the Madies, Guellec and Prager (edit). Patent Markets in the Global Knowledge Economy. Cambridge University Press, New York.
Guilhon, B. (2001). Technology and markets for knowledge creation diffusion and exchange within a growing economy, KLUWER ACADEMIC PUBLISHERS
Jarvi, K., Almpanopoulou, A., & Ritala, P. (2018). Organization of knowledge ecosystems-Prefigurative and partial forms. Research Policy, 47, 1523-1537.
Kauppinen, I. (2014). Different Meanings of 'Knowledge as Commodity' in the Context of Higher Education. Critical Sociology, 40(3), 393–409.
McCarthy, E. Doyle (1996). Knowledge as Culture: The New Sociology of Knowledge. Routledge.
Kuckartz, M. (2001). Innovation market: the economic exploitation of property rights in high-quality invention. World Patent Information, 23(1).
Matusik, S., & Hill, C. (1998). The Utilization of Contingent Work, Knowledge Creation and Competitive Advantage, Academy of Management Review, 23(4), 680–698.
Mazzotti, M. (2008). Knowledge as Social Order: Rethinking the Sociology of Barry Barnes. Ashgate Publishing Limited.
Merges, R. P. (2019). Patent Markets and Innovation in the Era of Big Platform Companies. SSRN Electronic Journal Publisher: Elsevier BV
Milgate, M. (1987). Goods and commodities, In Palgrave’s New Dictionary Of Economics, eds. J. Eatwell, M. Milgate, and P. Newman, Vol. II (London: Macmillan and Co.).
Monk, A. H. B. (2009). The emerging market for intellectual property: drivers, restrainers and implications. Journal of Economic Geography, 9, 469–491.
García-Muiña, F. E., Eva, P. B., & Navas-López, J. E. (2008). Knowledge codification and technological innovation success: Empirical evidence from Spanish biotech companies. Technological Forecasting & Social Change, 76(1), 141-153.
Naphapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242–66.
Nelson, R. (1959). The Simple Economics of Basic Scientific Research. Journal of Political Economy, University of Chicago Press, 67, 297.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). The Knowledge Creating Company. New York: Oxford University Press.
OECD (2000). Knowledge Management in the Learning Society. OECD
OECD (2013). Supporting investment in knowledge capital, growth and innovation, OECD
Owen-Smith, J., & Powell, W. (2004). Knowledge networks as channels and conduits: The effects of spillovers in the Boston Biotechnology Community. Organization Science,15, 617-632.
Perrot, A., & Billon, A. Y. (2013). Microeconomic foundations of patent markets: the role of intermediaries, auctions and centralized markets. In the Madies, Guellec and Prager (edit). Patent Markets in the Global Knowledge Economy. Cambridge University Press, New York.
Powell, W. W., Packalen, K., & Whittington, K. (2010). Organizational and institutional genesis: The emergence of high-tech clusters in the life sciences. Queen's School of Business. Research Paper No. 03-10.
Por, G. (1997). Designing Knowledge Ecosystems for Communities of Practice. At the conference on Advancing Organizational Capability Via Knowledge Management. Los Angeles, September 29-30, 1997
Romer P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 98(5) (1990) 71-102.
Saxenian, A. (1996). Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press, Boston.
Shrivastava, P. (1998). Knowledge Ecology: Knowledge Ecosystems for Business Education and Training.
Simard, A. (2006). Knowledge markets: More than Providers and Users. BgD Internet Research Society Transactions, 2(2), 4–9.
Steve, F. (2019). Post-Truth: Knowledge as a Power Game, Anthem Press.
Stewart, T. A. (1996). Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. McGraw-Hill, p. 342.
Stiglitz (1999). Knowledge as a Global Public Good, In Kaul et al (Edit): Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century, Published to Oxford Scholarship Online: November 2003.
Stiglitz, J. E., & Greenwald, B. C. (2014). Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress, Columbia University Press
Whinston, A. et al. (1997). The Economics of Electronic Commerce, Macmillan Computer Pubishing.
Wright, M., Lockett, A., Clarysse, B., Binks, M. (2006). University spinout companies and venture capital. Research Policy, 35(4), 481-501.
Yamamoto, H. (2001). Development of a knowledge market based on reputation, and absorption of uncertainty in electronic commerce, Toshizumi OHTA Graduate School of Information Systems, University of Electro-Communications.
Zhang, W. B. (1994). Knowledge and economic growth—creativity, learning and knowledge utilization. World Futures: The Journal of New Paradigm Research, 39(4), 209-223