بررسی موانع مؤثر بر رشد علمی از دیدگاه دانشجویان رشته‌های علوم انسانی (مورد مطالعه: دانشگاه لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

علم مقوله‌ای سازمان یافته و بسیار تأثیرگذار بر پیشرفت همه کشورهاست. برای دستیابی به علم سازمان یافته، موانع زیادی وجود دارد که به نظر می‌رسد این موانع به‌طور آگاهانه به وجود آمده‌اند. هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر برخی موانع بر رشد علمی دانشجویان از دید خود آنها بود. این مطالعه روی 300 تن از دانشجویان رشته‌های علوم انسانی درحال تحصیل در زمستان 1396 در دانشگاه لرستان اجرا شد. روش نمونه‌گیری این پژوهش از نوع طبقه‌ای نسبی بود. در این مطالعه، ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته بود. سؤال‌های پرسشنامه شامل سه دسته عوامل فردی، موانع درون و برون دانشگاهی بود که هر کدام به موارد جزئی‌تری تقسیم می‌شدند. داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل شد و با استفاده از T تک‌گروهی مشخص شد که عوامل فردی با بیشترین درصد پاسخگویی در زمینه (نداشتن رضایت از رشته تحصیلی)، موانع درون دانشگاهی (عدم تناسب وسایل آموزشی با نیاز دانشجو) و برون دانشگاهی (نداشتن آینده شغلی مناسب رشته تحصیلی) همگی تأثیر معنی‌داری در رشد علمی دانشجویان داشتند(درجه معنی‌داری<0.01).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Barriers on Scientific Growth from Perspective of Humanities Students at Lorestan University

نویسنده [English]

  • Zahra Kord
چکیده [English]

Science is an organized and very important category for progression of all countries in any conceivable fields. The barriers for achieving this organized science are numerous, and our purpose of the study is to investigate the impact of some barriers on the scientific growth of humanities students at Lorestan University. The present study is a descriptive survey, and the population includes all the students of humanities at Lorestan University. The subjects were selected by relative stratified sampling, and the number of samples was obtained as 341 based on Krejcie-Morgan table. Finally, 300 male and female students of humanities sub-disciplines were studied at Lorestan University (2017). Data collection tool was a researcher-made 35-item questionnaire distributed among the subjects. The questionnaire was scored based on a 5-point Likert scale. In the end, data analysis was done by SPSS Software.One of the most important achievements of the study was that the findings suggest that the intra- and extra-individual academic factors (such as career prospect, social and economic status, etc.) have a significant effect on academic growth and scientific growth desire (sig<0.01); particularly, individual factors were more effective on scientific growth.In this study, it was found that all the intra- and extra- individual academic factors have a considerable effect on scientific growth; and it was revealed that individual factors are more effective than other factors. Studies conducted in Iran and other countries have generally investigated scientific growth obstacles from the perspective of professors and university administrators. However, in the present study, we have studied similar factors from the students’ perspective. Ultimately, it was concluded that students are considered as the influential members of the scientific community; reviewing the similar research works, the findings are highly consistent with the results of the previous studies. In fact, students should seriously attempt to minimize the impact of these obstacles; moreover, the society and the authorities should not ignore students, and they should take serious measures to reconstruct the current structures. In this way, science and knowledge will retrieve their value in the country as in the past. However, other factors should not be ignored as they all have a significant effect on scientific growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Barriers of scientific growth
  • Intra-academic Barriers
  • Extra-academic Barriers
  • Students
  • Branches of humanities
توکل، محمد (1389). جامعه‌شناسی علم. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
حسینی شاوون، امین؛ جاهد، حسینعلی (1391). شناسایی موانع فعالیت‌های پژوهشی از منظر هیئت علمی دانشگاه تبریز. فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(4)، 49-64.
دادخواه، بهروز؛ پورناصری، محمدعلی، ناصر مظفری، شهناز؛ ادهم، داوود (1387). دیدگاه‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان در مورد تحقیق و موانع تحقیق در این دانشگاه‌ها در سال 1382. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 8(1)، 37-44.
رفیع‌پور، فرامرز (1390). موانع رشد علمی ایران و راه حل‌های آن. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
سواری، کریم؛ تقی‌پور، منوچهر (1382). بررسی موانع پژوهش در دانشگاه پیام نور از دیدگاه هیئت علمی منطقه هفت. اولین همایش ملی توسعه دانشگاه مجازی. کاشان، دانشگاه پیام نور.
شریعتمداری، مهدی (1390). آسیب‌شناسی موانع اجرای پژوهش در میان اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای کاربردی. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(1)، 60-46.
قاسمی، مجید؛ صالحی، کیوان (1395). آسیب‌شناسی موانع و چالش‌های فعالیت‌های اعضای هیئت علمی جدیدالاستخدام. فصلنامه آموزش عالی ایران، 9(2)، 82-103.
قانعی راد، محمدامین (1384). جامعه‌شناسی رشد و افول علم در ایران (دوره اسلامی). تهران: انتشارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
کریمیان، زهرا؛ صباغیان، زهرا؛ صالح صدق‌پور، بهرام و لطفی، فرهاد (1390). موانع درون دانشگاهی مؤثر بر فعالیت‌های تحقیقاتی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1387. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(7)، 750-763.
گلوور، دیوید؛ استرابریچ، شیلاف؛ توکل، محمد (1393). جامعه‌شناسی معرفت و علم؛ ترجمه شاپور بهیان، حامد حاجی‌حیدری، جمال حیدری، محمدرضا مهدی‌زاده و حسن ملک. تهران: انتشارات سمت.
محمدزاده، زینب؛ صالحی، کیوان (1394). آسیب‌شناسی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مطالعه‌ای با رویکرد پدیدار شناسی. فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، 3(11)، 1-25.
ملک‌افضلی، حسین؛ مجدزاده، رضا؛ فتوحی، اکبر؛ توکلی، سامان (1383). روش‌شناسی پژوهش‌های کاربردی در علوم پزشکی. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
مهدی، محسن؛ مسعودی، مجید (1391). فلسفه تاریخ ابن خلدون. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
یزدان، علی‌اصغر (1389). نگاهی به وضعیت تحقیقات در دانشگاه‌های ایران. تهران: انتشارات ققنوس.
Brody, C. M. & Schular, F. (2007). Success Factors for Faculty Development in Thailand Higher Education. Available at: www. Fulbrighthai.Org.
Hefferin, E. A., Horsley, J. A., & Ventura, M. R. (1982). Promoting Research-Based Nursing: The Nurse Administrator's Role. Journal of Nursing Administration, 12(5), 34-41.
Merton, Robert K. (1973). The Sociology of Science. University of Chicago Press