بررسی مشوق‌های پیشبرد پژوهش‌های نافع در آموزش عالی کشاورزی (مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج

چکیده

نظام آموزش عالی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های مهمی در زمینه توسعه جامعه است. بخشی از این مسئولیت مهم از مسیر انجام پژوهش‌های نافع به‌عنوان یکی از پایه‌های اساسی و عمده توسعه جامعه تحقق می‌یابد، چراکه هیج حرکت علمی و منطقی بدون پشتوانه پژوهشی امکان‌پذیر نیست. بدیهی است استاد راهنما مسئولیت هدایتگری و راهبری فرایند آموزش و اشاعه دانش نافع را در دوران تحصیلات عالی به عهده دارد و کیفیت و توسعه دانش و پژوهش تا اندازه زیادی به چگونگی عملکرد وی وابسته است. بنابراین در پژوهش حاضر، مشوق‌های پیشبرد پژوهش‌های نافع در آموزش عالی کشاورزی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج مطالعه و بررسی شد بر این اساس، با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه 4 معیار اصلی رزومه استاد (شامل 7 زیرمعیار)، ویژگی‌های رفتاری (4 زیرمعیار)، شبکه ارتباطات اجتماعی (5 زیرمعیار) و علایق دانشجو (6 زیرمعیار) ارزیابی شد. بر مبنای نرخ ناسازگاری شرکت‌کنندگان این پژوهش شامل 17 دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشاورزی بودند. برای تعیین اوزان‌ معیارهای اصلی و فرعی انتخاب، از روش تحلیل سلسله‌مراتبی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که از دید دانشجویان مهم‌ترین معیارهای انتخاب استاد راهنما به ترتیب ویژگی‌های رفتاری، شبکه ارتباطات اجتماعی، علایق دانشجو و رزومه استاد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Incentives to Promote Good Research in Agricultural Higher Education (a Study of Graduate Students at the College of Agriculture, Yasouj University)

نویسندگان [English]

  • Jalile Karimi 1
  • Morteza Noori 1
  • Maryam Sharifzadeh 2
1
2
چکیده [English]

The higher education system is accountable for the community development. Part of this important responsibility relies on doing useful research as one of the fundamental foundations of community development, since no scientific and rational move is possible without the support of research. Obviously, a supervisor is accountable for the guidance and mentoring of teaching and disseminating science and knowledge in higher education, and the quality and development of knowledge and research largely depends on how the supervisor works. Therefore, this study aimed to investigate incentives to promote good research in agricultural higher education among graduate students of faculty of Agriculture, Yasouj University. Using a questionnaire instrument, four main criteria, known as supervisor's resume (including seven sub-criteria), behavioral characteristics (four sub-criteria), social communication network (five sub-criteria) and students' interests (six sub-criteria) were examined. According to the rate of inconsistency, the participants of this research were 17 agricultural higher education students. The analytic hierarchy process (AHP) was used to weight the main criteria and sub-criteria. Results showed that the most important criteria for the choice of supervisors were behavioral characteristics, social communication network, student interests and supervisor's resume, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supervisor
  • Student
  • Postgraduate studies
  • Analytical Hierarchy process
ادیب، یوسف؛ زارع، بیژن؛ عابدینی، عیسی (1397). بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه تحقیق و پژوهش در میان استادان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان. جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 10، 107-125.
توکلی، احمد؛ نیکو، حسین؛ محمدی، خدیجه (1393). ارزیابی و اولویت بندی ویژگی‌ها و معیارهای مطلوب استاد راهنما با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس ملی ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی. تهران: دانشگاه صنعتی شریف، اردیبهشت ماه 1393.
خدایاریان، مهسا؛ میرمحمدی، سید جلیل؛ سلیمی، طاهره؛ عربان، مرضیه؛ مجاهد، شهناز؛ رسایی، محبوبه (1390). شناسایی ابعاد صلاحیتی استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پرستاری: تحقیق کیفی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(4)، 332-347.
درخشانفر، حجت؛ شهرامی، علی؛ حاتم‌آبادی، حمیدرضا؛ امینی، افشین؛ شریفی، عیسی (1391). بررسی معیارهای انتخاب موضوع پایان نامه و استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پزشکی. توسعه آموزشی جندی‌شاپور، 3(4)، 49-57.
شیربیگی، ناصر؛ کاوه‌ای، صدیقه (1391). بررسی نقش و رابطه نظارتی استاد راهنما و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد. رویکردهای نوین آموزشی، 7(1)، 1-26.
صالحی عمران، ابراهیم؛ اقدائی، محمدحسن؛ هاشم‌خانی زلفانی، سرفراز (1391). استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان‌نامه دوره دکتری. پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 18(3)، 47-66.
صفایی موحد، سعید؛ عطاران، محمد؛ تاجیک اسماعیلی، عزیزاله (1389). واکاوی هنجارهای پنهان (برنامه درسی پنهان9 مؤثر بر انتخاب استاد راهنما: یک مطالعه پدیدار شناسی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، 1(1)، 9-37.
قدسی‌پور، سید حسن (1385). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران).
گله‌دار، نسرین؛ بیرجندی، مهدی (1388). بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان از مشاوره تحصیلی استادان راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان در نیم‌سال دوم تحصیلی 1387-1386. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، 2(4)، 56-71.
مجاهد، شهناز؛ نصریانی، خدیجه؛ سلیمی، طاهره؛ لطفی، حسن؛ خدایاریان، مهسا (1390). دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در رابطه با استادان راهنما. گام‌های توسعه در اموزش پزشکی، 8(2)، 115-123.
مرقاتی خویی، عفت‌السادات؛ زارعی، فاطمه؛ بیات، علیرضا؛ دستورپور، مریم؛ ریماز، شهناز (1392). تبیین دیدگاه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص شیوه‌های آموزش و یادگیری. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، 1(3)، 1-16.
Acker, S. (2001). The hidden curriculum of dissertation advising. In: The Hidden Curriculum in Higher Education. London: Rutledge.
Austin, A. E. (2002). Preparing the next generation of faculty: Graduate school as socialization to the academic career source. The Journal of Higher Education, 73(1), 94-122.
Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, & Performance Journal, 19(1), 43- 50.
Binkley, D. (1988). Some advice for graduate advisors. Bulletin of the Ecological Society of America, 69(1), 10-13.
Chung, J. Y., & Petrick, J. (2011). Doctoral students’ research productivity: An analysis of publications in tourism and hospitality journals. Journal of Hospitality, Leisure, Sport, & Tourism Education, 10, 63-71.
Eggleston, J., & Delamont, S. (1983). Supervision of students for research degrees with a special reference to educational studies. Birmingham, AL: British Educational Research Association, BERA, 64 p.
Gerholm, T. (1990). On tacit knowledge in academia. European Journal of Education, 25(3), 263- 271.
Girves, J. E., & Wemmerus, V. (1988). Developing models of graduate student degree progress. Journal of Higher Education, 59(2), 163-189.
Golde, C. M. (2005). The role of the department and discipline in doctoral student attrition: Lessons from four departments. Journal of Higher Education, 76(6), 669-700.
Kahn J. H., & Schlosser, L. Z. (2010). The graduate research-training environment in professional psychology: A multilevel investigation. Teaching & Education in Professional Psychology, 4, 183-193.
Kahn, J. H., & Scott, N. A. (1997). Predictors of research productivity and science-related career goals among counseling psychology graduate students. The Counseling Psychologist, 25, 38-67.
Kim, K., & Karau, S. J. (2009). Working environment and the research productivity of doctoral students in management. Journal of Education for Business, 85, 101-106.
Latham, J. R. (2008). Building bridges between researchers and practitioners: A collaborative approach to research in performance excellence. Quality Management Journal, 15(1), 8-26.
Nettles, M.T., & Millett, C. A. (2006). Three magic letters: Getting to PhD. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
Saaty, T. L. (1986). Dependence and independence: From linear hierarchy to nonlinear networks. European Journal of Operational Research, 26(3), 105-118.
Thiry, H., & Laursen, S. L. (2011). The role of student-advisor interactions in apprenticing undergraduate researchers into a scientific community of practice. Journal of Science Education and Technology, 20(6), 771-784.
Weidman, J. C., & Stein, E. L. (2003). Socialization of doctoral students to academic norms. Research in Higher Education, 44, 641-656.