طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی: مطالعه چند روشی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

5 کارشناسی ارشد، برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

6 کارشناسی، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی، دانشگاه فاطمیه، شیراز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ویژگی‌های استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی به صورت مطالعه چند روشی کیفی بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، در زمره پژوهش‌های کیفی و از نوع چندروشی بوده که برای طراحی الگوی استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی با یک فراترکیب، یافته‌های مطالعات جهانی و در ادامه به پشتوانه بهره‌گیری از پدیدارشناسی، تجارب زیسته دانشجویان در رابطه با استاد حمایتگر را مورد کاوش قرار داده است. طرح فراترکیب با استفاده از روش ساندلوسکی و باروسو و طرح پدیدارشناسی با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه‌‌ساختمند و مشارکت‌کنندگان در این بخش 15 دانشجو در سال تحصیلی 1401- 1400 بودند که برای انتخاب از رویکرد هدفمند ملاکی، تکنیک گلوله برفی و معیار اشباع نظری استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌های این بخش نیز با استفاده از روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت.
یافته‌ها: بر اساس نتایج دو طرح الگوی استاد حمایتگر در نظام آموزش عالی در قالب چهار مضمون اصلی مهارت­های روان‌شناختی، ویژگی­های شخصیتی، مهارت‌های تدریس و ارزشیابی و مهارت های تعاملی و اجتماعی طراحی گردید.
نتیجه‌گیری: اساتید حمایتگر با استفاده از مهارت­های یادشده می­توانند نیازهای دانشجویان را در زمینه‌های علمی، تخصصی و روانی مرتفع و محیط دانشگاه را به عنوان محملی برای توسعه فردی خود و دانشجویان تبدیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a Supporting Professor Properties Model in Higher Education - Qualitative Multi Methods Study

نویسندگان [English]

  • Mehdi Mohammadi 1
  • Reza Naseri Jahromi 2
  • Solmaz Khademi 3
  • Sedigheh Shadi 4
  • Marzieh Mesgarpoor 5
  • Faezeh Roosta 6
1 Faculty Member, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 PhD in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 PhD Student, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 MA in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
5 MA in Curriculum Planning, Shiraz University, Shiraz, Iran
6 B A. Department of Counseling, Faculty of Psychology, Fatemieh University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the current research was to design a model of the characteristics of supporting professor in the higher education system in the form of a multi-method qualitative study.
Methods: In terms of its practical purpose, this research is among qualitative and multi-method research which has examined the findings of global studies in order to design the model of the supporting professor in the higher education system with a met combination. And further, based on the use of phenomenology, the lived experiences of the students in relation to the supportive professor have been explored. The met combination design was done using the Sandelowski and Barroso method, and the phenomenology design was done using the Claizian model. The tool used was semi-structured interview and the participants in this section were 15 students in the academic year of 1401-1400, which was selected using the objective criterion approach, snowball technique and theoretical saturation criterion. Data analysis of this section was also done using thematic analysis method.
Results:   Based on the results of two projects, the supporting professor model in the higher education system was designed in the form of four main themes of psychological skills, personality traits, teaching and evaluation skills, and interactive and social skills.
Conclusion: By using the mentioned skills, supporting professors can meet the needs of students in scientific, specialized and psychological fields and turn the university environment into a platform for their and students' individual development

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Higher education system
  • supportive Professor
  • competence
  • Protectionism

References

Abdolmaleki, S., Maleki, H., & Asadi, F. (2018). Effective teaching component of teachers in curriculum planning. Research in Curriculum Planning15(59), 95-114. [in Persian] 
Ahmadi, S, Seidi, M. (2021). Experiences of medical professors and students of the essential components of classroom supervision: A qualitative study. Journal of Qom University of Medical Sciences, 15 (3), 166-177. [in Persian] 
AlKhaza’leh, M. S., & Obeidat, B. F. (2021). Students’ Preferred Professors: The Human and Educational Aspects.‏
Arasteh, H and Y. (2015). Factors affecting the selection of supervisors and its consequences for graduate students. Management Futures Research (Management Research). 25 (100), pp. 51-64 [in Persian] 
Arrona-Palacios, A., Okoye, K., Camacho-Zuniga, C., Hammout, N., Luttmann-Nakamura, E., Hosseini, S., & Escamilla, J. (2020). Does professors' gender impact how students evaluate their teaching and the recommendations for the best professor?. Heliyon6(10), e05313.
Athy, S., Talmon, G., Samson, K., Martin, K., & Nelson, K. (2021). Faculty Versus Resident Self-Assessment Using Pathology Milestones: How Aligned Are We?. Academic Pathology8, 23742895211060526.
Bahmaei, J., Rezaee, R., Khavasi, M., & Hamedpour, R. (2019). Investigation of Relationship between Intellectual Capital and Social Responsibility with Ethical Behavior of Faculty Members. Journal of health research in community5(1), 27-37.
Barati, Abbas Ali; Barati, Safar Ali; Mousavi, Mahbube (2014). The relationship between teachers' communication skills and the academic engagement of elementary students. National conference of primary education[in Persian] 
Barkley, E. F., & Major, C. H. (2020). Student engagement techniques: A handbook for college faculty. John Wiley & Sons.
Berezvai, Z., Lukáts, G. D., & Molontay, R. (2021). Can professors buy better evaluation with lenient grading? The effect of grade inflation on student evaluation of teaching. Assessment & Evaluation in Higher Education46(5), 793-808.
Bonakdari, N., Mehran, G., Mahroozadeh, T., & Hashemi, S. A. (2016). Characteristics of Iranian competent professor: A qualitative research. Journal of New Approaches in Educational Administration7(27), 117-138..‏ [in Persian] 
Bowers, R., & Hamlet, H. (2020). The Development of Professional Responsibility in Counselor Training. International Journal on Responsibility3(2), 67-78.
Chenail, R. J. (2011). Learning to appraise the quality of qualitative research articles: a contextualized learning object for constructing knowledge. Qualitative Report16(1), 236-248.
D’Amico Guthrie, D., & Fruiht, V. (2020). On-campus social support and hope as unique predictors of perceived ability to persist in college. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice22(3), 522-543.
Dauenhauer, J., Hazzan, A., Heffernan, K., & Milliner, C. M. (2021). Faculty perceptions of engaging older adults in higher education: The need for intergenerational pedagogy. Gerontology & geriatrics education, 1-22.
Dennis, M., Halbert, J., DiMatteo-Gibson, D., Agada, C., & Fornero, S. (2020). Implementation of a faculty evaluation model. Journal of Leadership, Accountability and Ethics17(5), 30-35.
Diaz, R. A. (2020). Foreign-Born Nursing Students Perceived Faculty Support and Its Impact on Their Academic Success: A Correlational and Comparative Study (Doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania).
Dickson, M., & Tennant, L. (2021). Faculty Support for Student Mothers: Comparing Student and Faculty Perspectives. Student Engagement in Higher Education Journal3(2), 103-118.
Flor, A. G. Group Flow States of Intergenerational Networks Within Age Friendly Academic Settings. https://wcol2019. ie, 252.
Ghassemi, F. Z., Sargazifar, R. A. Z. I. E. H., Khammar, Z., Akbari, N. A. S. R. I. N., & Arbabisarjou, A. (2021). Investigating the classroom management styles and undesirable educational behaviors in students of Medical Sciences: Cross-sectional study. Pakistan Journal of Medical & Health Sciences15(5), 1382-1388. [in Persian] 
Goran, Sh; Humble, M; Dejar, O. (1400). Learning Styles of Architecture Students: A Comparison Between Undergraduate and Bachelor's Degrees in Universities of Hamadan Province, Quarterly Journal of City Identity, 15 (47) [in Persian] 
Gratz, E., & Looney, L. (2020). Faculty resistance to change: an examination of motivators and barriers to teaching online in higher education. International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD)10(1), 1-14.
Ha, N. T. T. (2021). Effects of learning style on students achievement: experimental research. Linguistics and Culture Review5(S3), 329-339.
Haakma, I., Janssen, M., & Minnaert, A. (2017). The influence of need-supportive teacher behavior on the motivation of students with congenital deafblindness. Journal of Visual Impairment & Blindness, 111(3), 247-260.
Heffernan, K., Cesnales, N., & Dauenhauer, J. (2021). Creating intergenerational learning opportunities in multigenerational college classrooms: Faculty perceptions and experiences. Gerontology & Geriatrics Education42(4), 502-515.
Henderson, D., Sewell, K. A., & Wei, H. (2020). The impacts of faculty caring on nursing students’ intent to graduate: A systematic literature review. International journal of nursing sciences7(1), 105-111.
Hsu, H. Y., Li, Y., Dugger, S., & Jones, J. (2021). Exploring the relationship between student-perceived faculty encouragement, self-efficacy, and intent to persist in engineering programs. European Journal of Engineering Education46(5), 718-734.
Huang, C. L., Luo, Y. F., Yang, S. C., Lu, C. M., & Chen, A. S. (2020). Influence of students’ learning style, sense of presence, and cognitive load on learning outcomes in an immersive virtual reality learning environment. Journal of Educational Computing Research58(3), 596-615.
Humphrey Jr, W., Laverie, D., & Shields, A. (2021). Exploring the effects of encouraging student performance with text assignment reminders. Journal of Marketing Education43(1), 91-102.
Huun, K., & Kummerow, A. (2018). Student Presence and Faculty Availability in Fully Online Courses: Is Alignment Requisite?. Journal of Educators Online15(2), n2.
Johnston, H. M., Volkert, D., & Robinson, L. B. (2020). Nursing doctoral students perceptions of faculty support.
Joybari, L; Ghana, S; Mansour Bostani, M; Kerr, Y and Sanago, A. (1397). Perspectives and experiences of students of Golestan University of Medical Sciences on punishment in educational settings, Journal of Educational Studies, 6 (1) [in Persian] 
Katz, V. S., Jordan, A. B., & Ognyanova, K. (2021). Digital inequality, faculty communication, and remote learning experiences during the COVID-19 pandemic: A survey of US undergraduates. PLoS One16(2), e0246641.
Khalid, A., Zhang, Q., Wang, W., Ghaffari, A. S., & Pan, F. (2019). The relationship between procrastination, perceived stress, saliva alpha-amylase level and parenting styles in Chinese first year medical students. Psychology research and behavior management12, 489. [in Persian] 
Kibaru, F. (2018). Supporting faculty to face challenges in design and delivery of quality courses in virtual learning environments. Turkish Online Journal of Distance Education19(4), 176-197.
koçyiğit, ö. ü. m(2021). education faculty students’classroom management skills: implications from an application.
Latha, S. (2020). Vuca in engineering education: Enhancement of faculty competency for capacity building. Procedia Computer Science172, 741-747.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalist inquiry.
Mangi, A. R., Shar, A. H., & Jamali, M. B. (2020). A Study of Causal Relationship Between Transformational Leadership, Personality and Teachers’ Efficacy of Classroom Management: An Empirical Analysis. Paradigms,(SI)1, 87-93.
Matalinares-Calvet, M. L., Díaz-Acosta, A. G., Rivas-Díaz, L. H., Arenas-Iparraguirre, C. A., Baca-Romero, D., Raymundo-Villalva, O., & Rodas-Vera, N. (2019). Dysfunctional parenting styles, empathy and socio-demographic variables in Nursing, Human Medicine and Psychology students. Acta Colombiana de Psicología22(2), 99-124.
Miller, A. L., Silberstein, S. M., & BrckaLorenz, A. (2021). Teaching honors courses: Perceptions of engagement from the faculty perspective. Journal of Advanced Academics32(1), 3-27.
Mohammadi Z, Frostkhah M. (1397). Intergenerational change in the scientific life of university professors. Social Studies and Research in Iran. 7 (3), pp. 413-439 [in Persian] 
Moriña, A. (2020). Faculty members who engage in inclusive pedagogy: methodological and affective strategies for teaching. Teaching in Higher Education, 1-16.
Najafzadeh, O. Z., KARIMZADEH, S., & NAZEM, F. (2021). An Ethics and Performance-Based Model for Promoting Faculty Members’ Social Responsibility: The Case of Islamic Azad Universities in Tehran. [in Persian] 
Panahi, M H and Alaviun, S H. (2015), Generational Difference in Iran: A Meta-Analysis and Critique of Previous Research, Quarterly Journal of Intercultural Studies [in Persian] 
Parker III, E. T., & Trolian, T. L. (2020). Student perceptions of the climate for diversity: The role of student–faculty interactions. Journal of Diversity in Higher Education13(4), 333.
Pate, A. N., Fleming, L., Jones-Bodie, A., Wagner, J. L., Fleming, J. W., Davis, C., & Brown, M. A. (2022). Impact of communication method and timeliness on student and faculty perception of professionalism and value. American Journal of Pharmaceutical Education86(2).
Peters, M., Boies, T., & Morin, S. (2019). Teaching academic integrity in Quebec universities: roles professors adopt. In Frontiers in education (Vol. 4, p. 99). Frontiers.
Pouran, R., Raghfar, H., Ghasemi, A. ر. And Bazazan, f. (1396) .Calculation of value Economics of virtual water with the approach of maximizing irrigation water efficiency.Iranian Journal of Applied Economic Studies, 6 (21: 189-212. [in Persian] 
 Rashidpour A, Z; Ansari, M; Javadin, S R (2009). Investigating the effect of knowledge management implementation on organizational performance. Quarterly Journal of Organizational Knowledge Strategic Management, Volume: 2, Issue: 7 [in Persian] 
Reese, Z., Lee, J. T., Clancy, C., & Kreider, M. (2021). Evaluating the Impact of Pulmonary Fellow Group Evaluation of Faculty: A Pilot Study. In tp12. tp012 Medical Education In Pulmonary and Critical Care Medicine (pp. A1540-A1540). American Thoracic Society.
Reynolds, J. A., Cai, V., Choi, J., Faller, S., Hu, M., Kozhumam, A., ... & Vohra, A. (2020). Teaching during a pandemic: Using high‐impact writing assignments to balance rigor, engagement, flexibility, and workload. Ecology and Evolution10(22), 12573-12580.
Rogowsky, B. A., Calhoun, B. M., & Tallal, P. (2020). Providing instruction based on students’ learning style preferences does not improve learning. Frontiers in Psychology, 164.
Salehi I, Aghdaei, Khani Zolfani, H and Sarfaraz, Z (1390). Using multi-criteria decision making methods to select a doctoral dissertation supervisor. Journal of Research and Planning in Higher Education, 18 (3), 47-66. [in Persian] 
Sandelowski, M., & Barroso. J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research, New York, NY: Springer. 1-311.
Scott, K. C. (2021). A review of faculty self-assessment TPACK instruments (January 2006–March 2020). International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE)17(2), 118-137.
Sdeeq, B. M. M., Sulaiman, E. F., Hamad, C. Z., & Abdullah, Z. D. (2021). Proper Communication Styles in Educational Setting from Lecturers’ Perspectives. International Journal for Educational and Vocational Studies3(1), 17-23.
Shamsuddin, N., & Kaur, J. (2020). Students' Learning Style and Its Effect on Blended Learning, Does It Matter?. International Journal of Evaluation and Research in Education9(1), 195-202.
Stahl, C. C., Jung, S. A., Rosser, A. A., Kraut, A. S., Schnapp, B. H., Westergaard, M & Greenberg, J. A. (2020). Entrustable professional activities in general surgery: trends in resident self-assessment. Journal of Surgical Education77(6), 1562-1567.
Stavrulaki, E., Li, M., & Gupta, J. (2021). Perceived parenting styles, academic achievement, and life satisfaction of college students: the mediating role of motivation orientation. European Journal of Psychology of Education36(3), 693-717.
Stoltz, P., Uden, G., & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly person at home–a systematic literature review. Scandinavian journal of caring sciences, 18(2), 111-119.
Strubbe, L. E., Madsen, A. M., McKagan, S. B., & Sayre, E. C. (2020). Beyond teaching methods: Highlighting physics faculty’s strengths and agency. Physical Review Physics Education Research16(2), 020105.
Tennant, J. E., Demaray, M. K., Malecki, C. K., Terry, M. N., Clary, M. & Elzinga, N. (2015). Students’ ratings of teacher support and academic and social-emotional wellbeing. School Psychology Quarterly, 30(4), 494-512. https://doi.org/10.1037/spq0000106
Toraman, Ç., Özdemir, H. F., Kosan, A. M. A., & Orakci, S. (2020). Relationships between cognitive flexibility, perceived quality of faculty life, learning approaches, and academic achievement. International Journal of Instruction13(1), 85-100.
Torres Delgado, G., & Hernández-Gress, N. (2021). Research Professors’ Self-Assessment of Competencies. Future Internet 2021, 13, 41.
Ugwuanyi, C. S., Okeke, C. I., & Njeze, K. C. (2020). Parenting Style and Parental Support on Learners’ Academic Achievement. Journal of Sociology and Social Anthropology, 11 (3-4): 198-205. DOI: 10.31901/24566764.2020/11.3-4.352. URL: http://krepublishers. com/02-Journals/JSSA/JSSA-11-0-000-20-Web/JSSA-11-0-000-20-Contents/JSSA-11-0-000-20-Contents. htm.
uriarte, c. b. p(2021). enhancement of faculty teaching performance via flexible learning delivery mode based on students’evaluation.
Wark, L. (2021). Ethics Education in Human Services: Curriculum Approach, Faculty Characteristics, and Evaluation of Students. Journal of Human Services40(1), 102-116.
Wasarhelyi, J. N., John, B., Long, B., & Lovas, G. S. (2019). The Effects of Parent Attachment and Parenting Styles on Decision-Making in College Students [Susquehanna University]. Journal of Student Research.
Weinberg, R. S., & Gould, D. (2019). Foundations of sport and exercise psychology, 7E. Human kinetics.
Wilson, D. M., Summers, L., & Wright, J. (2020). Faculty support and student engagement in undergraduate engineering. Journal of Research in Innovative Teaching & Learning.
Wyne, K. T., & Hudak, N. M. (2021). Finding Our Way: Embracing Faculty Flexibility in the COVID-19 Era. The Journal of Physician Assistant Education32(3), 136.
Xavier, M., & Meneses, J. (2021). The Tensions Between Student Dropout and Flexibility in Learning Design: The Voices of Professors in Open Online Higher Education. International Review of Research in Open and Distributed Learning22(4), 72-88.
Zamani, B. E., Kiani, Z., & Abedini, Y. (2014). Comparing the Students’ Supportive Resources in Electronic Courses with those in on-Campus Courses. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences5(2), 16-24.[in Persian].