واکاوی فهم ادراک شده اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پیرامون تدریس اثربخش در سیستم مدیریت آموزش (LMS) در دوران پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم‌تربیتی و روانشناسی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

هدف: هدف این پژوهش فهم تجارب زیسته اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پیرامون تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی بود.
روش پژوهش: پژوهش کیفی حاضر با رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدف‌مند و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان فعال در سامانه مدیریت آموزشی در سال تحصیلی 401- 400 گردآوری شد. و بر اساس الگوی کلایزی تحلیل گردید.
یافته‌ها: پس از استخراج و دسته‌بندی موضوعی، تدریس اثربخش در چهار مضمون اصلی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شد. اصول تدریس اثربخش در مضمون اصول فناورانه شامل انتخاب راهبردهای تدریس فناور‌محور، طرح درس الکترونیکی، ارائه تکالیف متناسب و ارائه بازخورد در سامانه و اصول پداگوژیکی شامل تعامل استاد- دانشجو، مشارکت دانشجویان با یکدیگر، توجه به تفاوت‌های فردی و پژوهش‌محوری تدریس بود. موانع تدریس اثربخش در مضمون موانع فناورانه شامل ناکارآمدی برای برخی دروس، کمبود متخصص ICT، محدودیت دسترسی به اینترنت و فراهم نبودن زیرساخت‌ها و موانع پداگوژیگی شامل فقدان شایستگی‌های موردنیاز و اعتبار پایین نتایج ارزیابیها بود.
نتیجه‌گیری: بستر تدریس اثربخش در سامانه مدیریت آموزشی فراهم نبوده و نیازمند رفع موانع مذکور، توجه به اصول بیان شده و ایجاد شایستگی‌های لازم آموزش برخط در مدرسان و دانشجومعلمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Perceived Understanding of Farhangian University Faculty Members on Effective Teaching in Learning Management System (LMS) during the Corona Pandemic

نویسنده [English]

  • Amir Moradi
. Assistant Professor Department of Educational Sciences and Psychology, Farhangian University
چکیده [English]

The purpose of this research was to understand the lived experiences of Farhangian University faculty members regarding effective teaching in the learning management system.
The current qualitative research was conducted with a phenomenological approach. data were collected using targeted sampling and in-depth semi-structured interviews with twelve faculty members of Farhangian University active in the lms system academic year 2021-2022 and analyzed based on the Colaizzi model.
After extracting and thematic categorizing, effective teaching was identified in four main themes and fourteen sub-themes. The principles of effective teaching in the theme of technological principles included the selection of technology-oriented teaching strategies, electronic lesson plans, providing appropriate assignments and providing feedback in the system and pedagogical principles including teacher-student interaction, students' participation with each other, attention to individual differences and research-oriented teaching. Barriers to effective teaching in the context of technological barriers included ineffectiveness for some courses, lack of ICT experts, limited access to the Internet, and lack of infrastructure and pedagogical barriers included lack of required competencies and low validity of evaluation results.
Considering the nascent nature of teaching in the LMS, effective teaching is realized when the necessary competences, attitudes and knowledge regarding effective teaching are developed in the professors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis
  • "
  • "Perceived Understanding"
  • "Effective Teaching"
  • "Learning Management System