آینده پژوهی همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور و ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی سناریوهای محوری برای آیندة همکاری­های علمی بین­المللی در دانشگاه­های دولتی ایران است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته اکتشافی است. در  بخش اول پژوهش از روش آینده­پژوهی تحلیل لایه­ای علّی  استفاده شد. جامعه مورد مطالعه دانشگاه­های دولتی وزارت علوم بود. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 18 مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحب­نظران این حوزه انجام شد. سپس در بخش کمّی پژوهش، برای تعیین وزن هر یک از عدم قطعیت­های شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش، به منظور شناسایی معیارهای ورودی سناریوها از پرسش­نامة محقّق­ساخته استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که در این پژوهش میزان 92/0 درصد بدست آمد که بیانگر ثبات و قابلیت اعتماد قابل قبول آن است. نمونة آماری بخش کمّی پژوهش حاضر 24 نفر از متخصّصین حوزة آموزش عالی در دانشگاه­های دولتی کشور بودند که حوزة فعالیت علمی و اجرایی آنها بین­المللی­سازی آموزش عالی بود که به روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده­های جمع­آوری شده نیز از شاخص­های اجماع و اهمیت استفاده گردید.
یافته‌ها: پس از تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش، چهار سناریوی:1. رشد و شکوفایی دانشگاه؛ 2. فرصت­سوزی دانشگاه؛ 3. جریحه­دار شدن روح دانشگاه و 4. تاریک و خاموش شدن دانشگاه، به عنوان سناریوهای محوری آیندة همکاری­های علمی بین­المللی در دانشگاه­های دولتی کشور شناسایی شدند.
نتیجه‌گیری: با عنایت به نتایج پژوهش تدوین یک برنامة جامع و مدوّن برای تقویت همکاری­های علمی بین­المللی، تعمیق همکاری­های بین­المللی به سطوح تصمیم­گیری و اجرایی دانشگاه و تأسیس دفاتر بین­المللی آموزش عالی در کشورهای مختلف جهان به منظور گسترش همکاری­های علمی بین­المللی در آینده ضروری به نظر می رسد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Future Studies International Scientific Cooperation in Iran's Public Universities and Providing Policy Solutions and Recommendations

نویسندگان [English]

  • Shahram Mehravar Giglou 1
  • Ali Khorsandi Taskoeh 2
1 PhD in Higher Education Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Educational Management and Planning, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of the current research is to identify the key scenarios for the future of international scientific cooperation in Iran's public universities.
Methods: The method of the current research is mixed exploratory. In the first part of the research, the causal layer analysis method was used. The study population was the public universities of the Ministry of Science. Using the purposeful sampling method, 18 semi-structured interviews were conducted with experts in this field. Then, in the quantitative part of the research, to determine the weight of each of the uncertainties identified in the qualitative part of the research, in order to identify the input criteria of the scenarios, a researcher-made questionnaire was used. Cronbach's alpha method was used to determine the reliability of the questionnaire, and in this research, the rate of 0.92% was obtained, which indicates its acceptable stability and reliability. The statistical sample of the quantitative part of the current research was 24 people from the field of higher education in the state universities of the country, whose field of scientific and executive activity was the internationalization of higher education, who were selected by purposeful sampling. Consensus and importance indices were also used to analyze the collected data.
Results: After analyzing the research data, four scenarios: 1. the growth and prosperity of the university; 2. The burning of university opportunities; 3. Wounding of the spirit of the university and 4. Darkness and silence of the university were identified as the central scenarios of the future of international scientific cooperation in the country's public universities.
Conclusion: Considering the results of the research, developing a comprehensive and codified program to strengthen international scientific cooperation, deepening international cooperation to the decision-making and executive levels of the university, and establishing international offices of higher education in different countries of the world in order to It seems necessary to expand international scientific cooperation in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Future studies
  • international scientific cooperation
  • state universities
  • scenario

References

Aarons, G. A., Seijo, C., Green, A. E., Moullin, J. C., Hasson, H., von Thiele Schwarz, U., ... & Willging, C. (2019). Fostering international collaboration in implementation science and research: a concept mapping exploratory study. BMC research notes12(1), 1-6.‏
Aldieri, L., Kotsemir, M., & Vinci, C. P. (2017). The impact of research collaboration on academic performance: An empirical analysis for Russian Universities. Available at SSRN 2913517.
Altbach, P., & de Wit, H. (2020). Rethinking the relevance of international branch campuses. International Higher Education101(Spring), 14-16.‏‏
Ayah, R., Jessani, N., Mafuta, E.M. (2014). Institutional capacity for health systems research in East and Central African schools of public health. Knowl. Transl. Eff. Commun. 12 (1), 1e9. http://dx.doi.org/10.1186/1478-4505-12-20
Berchin, I. I., Sima, M., de Lima, M. A., Biesel, S., dos Santos, L. P., Ferreira, R. V., ... & Ceci, F. (2018). The importance of international conferences on sustainable development as higher education institutions' strategies to promote sustainability: A case study in Brazil. Journal of Cleaner Production, 171, 756-772.
Bozeman, L. A. (2009). Implementation and Collaboration in the United States-Brazil Higher Education Consortia Program (Doctoral dissertation, Boston College).
Brandenburg, U. (2020). Internationalisation in higher education for society–IHES in the times of corona. Sociální pedagogika| Social Education8(1), 11-24.
Brandenburg, U., H. de Wit, E. Jones, B. Leask, and A. Drobner. (2020). Internationalization in Higher Education for Society (IHES), Concept, Current Research and Examples of Good Practice (DAAD Studies). Bonn: DAAD.
Chan, W. W. (2004). International cooperation in higher education: Theory and practice. Journal of Studies in International Education, 8(1), 32-55.
Chou, C. P., & Ching, G. S. (2020). Evolving international academic exchanges: The shifting cross-strait university practices between Taiwan and China. International Journal of Research9(4), 1-9.‏
Chung, S. H., & Ahmad, S. I. (2010). Cross-cultural partnership in business education: experience and outcomes. International Journal of Management in Education, 4(3), 333-347.
Cimini, G., Zaccaria, A., & Gabrielli, A. (2016). Investigating the interplay between fundamentals of national research systems: Performance, investments and international collaborations. Journal of Informetrics, 10(1), 200-211.
Einterz, R. M., Kimaiyo, S., Mengech, H. N., Khwa-Otsyula, B. O., Esamai, F., Quigley, F., & Mamlin, J. J. (2007). Responding to the HIV pandemic: the power of an academic medical partnership. Academic Medicine, 82(8), 812-818.
Goldaste, A. (2017). Foresight in higher education (based on scenario writing method). Tehran: Scientific Policy Research Center of Iran.
Green, M. F. (2012). Measuring and assessing internationalization. NAFSA: Association of International Educators, 1, 1-26.
Hattingh, A., & Lillejord, S. (2011). A networked pathway to the PhD: the African-Norwegian case of Productive Learning Cultures. Perspectives in Education, 29(1), 100-110.
Hoekman, J., Scherngell, T., Frenken, K., & Tijssen, R. (2013). Acquisition of European research funds and its effect on international scientific collaboration. Journal of economic geography13(1), 23-52.‏
Jones, E. (2016). Mobility, Graduate Employa Bility and Local Internationalisation. In Global and Local Internationalization (pp. 107-116). SensePublishers, Rotterdam.
Kato, M., & Ando, A. (2017). National ties of international scientific collaboration and researcher mobility found in Nature and Science. Scientometrics, 110(2), 673-694.
Khorsandi Taskoh, A. (2015). Analysis of theoretical foundations and goals of internationalization of higher education. Iranian Higher Education Association Quarterly,7(3),27-60.
Khorsandi Taskoh, A. (2016). International higher education: strategies and conditions of possibility. Tehran: Research Institute of Cultural and Social Studies
Lau, K., & Lin, C. Y. (2017). Internationalization of higher education and language policy: The case of a bilingual university in Taiwan. Higher Education, 74(3), 437-454.
Matthews, K. R., Yang, E., Lewis, S. W., Vaidyanathan, B. R., & Gorman, M. (2020). International scientific collaborative activities and barriers to them in eight societies. Accountability in Research27(8), 477-495.‏
Maudarbekova, B., & Kashkinbayeva, Z. (2014). Internationalization of higher education in Kazakhstan. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116(21), 4-092.
Praetzel, G. D., Curcio, J., & Dilorenzo, J. (1996). Making study abroad a reality for all students. International Advances in Economic Research, 2(2), 174-182.
Ramezani, A., Ghahremani, M., Pardakhtchi, M. H., & Zaker Salehi, G. (2018). Situational Analysis and Developing a Model for Management of International Scientific Collaboration in Top Universities of Iran. Socio-Cultural Strategy7(1), 319-349.
Rosyidah, N. (2020). Internationalization in Higher Education: University's Effective Promotion Strategies in Building International Trust. European Journal of Educational Research9(1), 351-361.‏
Sohail Inayatullah (2019). Layered analysis of causes, first volume. Translation: Masoud Manzavi. Tehran: Educational and Research Institute of Defense Industries, Future Research Center of Defense Science and Technology.
Wagner, C. S., Whetsell, T. A., & Mukherjee, S. (2019). International research collaboration: Novelty, conventionality, and atypicality in knowledge recombination. Research Policy, 48(5), 1260-1270.
Ward, W. S., & Southwell, A. F. (2021). Intercultural Relations in International Agricultural Research Teams: Perceived Issues Influencing Communication Effectiveness. Journal of Intercultural Communication Research50(2), 122-145.‏
Widmer, R. J., Widmer, J. M., & Lerman, A. (2015). International collaboration: promises and challenges. Rambam Maimonides Medical Journal6(2).‏
Wöhlert, R. (2020). Communication in international collaborative research teams. A review of the state of the art and open research questions. SCM Studies in Communication and Media9(2), 151-217.‏
Zare Banadkouki, M. R. (2020). The International Collaboration of Iranian Researchers in the Publishing of Scientific Papers: A Case Study of Industrial Engineering. Strategic Studies of public policy9(33), 150-169.