نویسنده = رضوانی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت گرایی در آموزش عالی: پارادایمی نوین (انگلیسی)

دوره 1، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 112-134

اصغر مشبکی؛ مهران رضوانی