نویسنده = محترم، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. اعتباریابی مقیاس رضایت تحصیلی دانشجویان

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 155-176

جعفر ترک زاده؛ معصومه محترم