دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، شهریور 1394 
بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی