دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، آذر 1394، صفحه 11-134