دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 11-157 

مقاله پژوهشی

رویکرد میان‌رشتگی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

صفحه 11-34

حسین خنیفر؛ رسول رسایی فرد؛ مهدی صفیان بلداجی