دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 9-163 
آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

صفحه 127-145

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ اعظم جمالی زواره