دوره و شماره: دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 9-146 
مطالعه جامعه‌شناختی موفقیت در کنکور

صفحه 33-57

سید مرتضی نوربخش؛ سید مجید حائری


ارزشیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 59-73

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ حمیده زاهدی