دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، شهریور 1400 
تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

صفحه 43-64

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی


تحلیل رابطه کانونی تدریس اثربخش استادان با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

صفحه 85-102

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ افشین افضلی؛ مریم قادری شیخی آبادی