دوره و شماره: دوره 14، شماره 55، آذر 1400 
طراحی و تدوین الگویی برای بازنگری برنامه‌های درسی رشته آموزش عالی در مقطع دکتری

صفحه 107-128

سیمین عذار منسوبی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا شمس


معیارهای چابکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 163-182

سیده نیلوفر شامرادی؛ نرگس حسن مرادی؛ مجتبی معظمی


دستاوردهای تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در حوزه ورزش

صفحه 183-212

میثم نوری خان یوردی؛ محمدحسین رضوی؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی