دوره و شماره: دوره 15، شماره 58، تیر 1401 
طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: براساس پارادایم نوآوری باز

صفحه 32-54

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا