دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 11-166 

مقاله پژوهشی

روش‌های برخورد با داده‌های گمشده: مزایا، معایب، رویکردهای نظری و معرفی نرم‌افزارها

صفحه 11-37

رقیه باقی یزدل؛ احسان جمالی؛ ابراهیم خدایی؛ مجتبی حبیبی


تجاری‌سازی تحقیقات دانشگاهی در آموزش عالی کشاورزی: واکاوی بازدارنده‌ها

صفحه 105-132

مهنوش شریفی؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ سید حمید موحد موحدی