دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 1-206 

مقاله پژوهشی

تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان

صفحه 7-26

جلیل فتح آبادی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی


شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو

صفحه 51-73

مهدی نجاری؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ حسن روشنی علی بنه سی؛ فرانک مختاریان


تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه 97-124

رضوان حسین قلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ معصومه کوهساری؛ علی نوفرستی