دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 1-134 

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه فرهنگ سازمان و کیفیت ماندگاری

صفحه 9-26

عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ طیبه ارجمندی