دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 1-132 
طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

صفحه 65-82

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا مقامی؛ حسین سلیمانی ازندریانی