دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، شهریور 1388 

مقاله پژوهشی

تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت آموزش دانشگاهی

صفحه 9-36

یحیی معروفی؛ علیرضا کیامنش


اشتغال و بیکاری دانش آموختگان زن

صفحه 67-82

احمدرضا روشن؛ مریم حسینی لرگانی


بررسی موانع فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلا می واحد علی آباد کتول

صفحه 141-154

مصیب عباسی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ غلامرضا خوش فر؛ حجت الله مقصودلو