دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 1-163 

مقاله پژوهشی

سیستم‌‌های اطلاعات مدیریت؛ ابزاری کارآمد در برنامه‌‌ریزی توسعه آموزش عالی

صفحه 9-33

امیرحسین کیذوری؛ علی محمد احمدوند؛ رضا نوروززاده


مدلی برای تطبیق مؤلفه‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و تبیین جایگاه آن در آموزش عالی ایران

صفحه 53-67

محمدقائم تاج گردون؛ محمدحسن تاج گردون؛ سید بهروز صفوی؛ رحیم صفری فار فار؛ امین فردوسی مکان