دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 7-201