دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، آبان 1397، صفحه 1-164 

مقاله پژوهشی

رابطه شناخت شغلی دانشجویان تحصیلات‌تکمیلی از رشته تحصیلی با جهت‌گیری آنان به آینده

صفحه 7-24

قاسم سلیمی؛ مهدی محمدی؛ زهره دهقان فارسی؛ لاله رئیسی