دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، بهمن 1399 
کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی