دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1399، صفحه 7-215