اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی باقر طاهری نیا

استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

naame.amozeshaaligmail.com

سردبیر

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
naame.amozeshaaligmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر اصغر زمانی

دانشیار موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

a.zamaniirphe.ir

دکتر مهدی دهمرده

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

dahmardehut.ac.ir

دکتر رضا محمدی

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

craqe.com/uploads_content/1399/2107_1.pdf
remohammadisut.ac.ir
0000-0002-4818-4844


remohamadi@yahoo.ca

دکتر عباس بازرگان

ارزشیابی آموزشی، تحقیقات آموزشی، اندازه‌گیری آموزشی، روش تحقیق استاد مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~abazarga
abazargahotmail.com

h-index: 18  

دکتر کورش پرند

ریاضی کاربردی استاد ریاضی، گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر، دانشکده/پژوهشکده دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Kourosh_Parand
k_parandsbu.ac.ir
0000-0001-5946-0771

h-index: 29  

دکتر جعفر توفیقی

آموزش عالی، مدیریت استاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~towfighi
towfighimodares.ac.ir
0000-0003-4203-3102

h-index: 30  

دکتر جواد حاتمی

برنامه‌ریزی درسی، آموزش استاد، علوم تربیتی - برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران

www.modares.ac.ir/~j.hatami
j.hatamimodares.ac.ir
+98(21)82885023

h-index: 7  

دکتر سید داوود حسینی نسب

روان‌شناسی تربیتی استاد، دانشگاه آزاد تبریز، تبریز، ایران.

d.hosseininasabgmail.com

دکتر ابراهیم خدایی

آمار، آمار کاربردی دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/en/~khodaie
khodaieyahoo.com

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی

آموزش عالی، مدیریت و اقتصاد استاد- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1125/Dr.-Gholamreza-Zakersalehi
zsalehiirphe.ir
0000-0002-7042-3098

h-index: 6  

دکتر مقصود فراستخواه

برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی استاد- موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

irphe.ac.ir/content/1156/Dr.-Maghsoud-Farasatkhah
m_farasatkhahyahoo.com
0000-0002-7535-6074

h-index: 8  

دکتر عبدالرحیم نوه‌ابراهیم

مدیریت آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی استاد، مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

khu.ac.ir/cv/367/abdolrahim-navehebrahim
navehebrahimkhu.ac.ir
0000-0003-1990-0765

h-index: 6  

دکتر رضا نوروززاده

برنامه ریزی درسی دانشیار مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

norouzzadehrezayahoo.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر داود معصومی

یادگیری الکترونیکی، کیفیت آموزشی، ارتقاء معلمان و استادان دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه گاول، سوئد

www.hig.se/Ext/En/University-of-Gavle/Organisation/Akademier/Faculty-of-Education-and-Business-Studies/Research-at-the-Faculty/Researchers/Department-of-Educational-Sciences/Curriculum-Studies/Davoud-Masoumi.html
davoud.masoumihig.se
+46762143256
0000-0002-3898-8005

h-index: 9  

مدیر داخلی

دکتر طاهره ظفری‌پور

آموزش عالی (برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی) سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، مرکز پژوهش، نوآوری و هوشمندسازی، تهران، ایران

craqe.com/index.php/site/g_content/fcontent/232
zafaripournoet.ir
0000-0001-5811-5730


zafaripour@yahoo.com