همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

زهرا حسن خانی

سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی

noet.lib@gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

دکتر محمدرحیم رسولی آزاد

علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

research7178@gmail.com

گرافیست

فرزاد فردوسی

طراحی جلد آزاد

ariagraphic@gmail.com

کارشناس نشریه

محمد محمدی بیدشکی

کارشناس مجلات سازمان سنجش آموزش کشور

m.bideshki1383@gmail.com
021-88922231