فرم تعارض منافع و اصالت مقاله

قابل توجه نویسندگان محترم

لطفاً فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را تکمیل کرده و همزمان با ارسال مقاله به نشریه از طریق پست الکترونیکی زیر و یا همراه فایل مقاله از طریق سامانه ارسال فرمایید. در ضمن ارسال نسخه تکمیل شده فرم ذکر شده الزامی می باشد.

naame.amozeshaali@gmail.com

- فرم تعارض منافع و اصالت مقاله را از اینجا دانلود کنید.