ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده: پژوهش حاضر با هدف بررسی ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه، 91 نفر از اعضای هیأت علمی به‌طور تصادفی جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی بر پایه مدل دنیس و اسپرتیزر و کارآفرینی سازمانی هیل استفاده شد. نتایج به دست آمده گویای آن است که: 1- بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد. 2- فرهنگ توسعه‌ای می‌تواند به طور مثبت و معنی‌دار کارآفرینی سازمانی را پیش‌بینی کند. 3- میان فرهنگ سلسله‌مراتبی و کارآفرینی سازمانی رابطه معنی‌دار وجود ندارد. در نتیجه می‌توان بیان کرد که برای توسعه کارآفرینی سازمانی در نظام آموزشی عالی نیاز به فرهنگ توسعه‌ای، گروهی و عقلایی است و در بستر فرهنگ سلسله‌مراتبی و دستوری، کارآفرینی سازمانی برای توسعه با مانع مواجه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Organizational Culture on Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ardalan 1
  • Vahid Soltanzadeh 2
  • Roghaye Beheshtirad 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: This study aimed to Evaluate the role of organizational culture on entrepreneurship among Faculty Members of the Urmia University. This is a descriptive correlation study. A stratified sample of 91 faculty members of the university was selected according to the faculty where they were working in proportion to the size of each faculty. Two questionnaires were used for data collection. The first one is questionnaire of organizational culture based on Denison & Spreitzer model. The results showed that: 1- There is a positive and significant relationship between organizational cultures with organizational entrepreneurship. 2- Development culture is significant predictors organizational entrepreneurship.3- There is not positive and significant relationship between Hierarchical culture and organizational entrepreneurship. So it can represent that, there is requirement development culture, group culture, rational culture and rating for development of organizational entrepreneurship in high education, and in this position of Hierarchical and instruction cultural of development entrepreneurship, there are interferes for develop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Organizational Entrepreneurship
  • faculty members
  • Urmia University
آزاد، ناصر و ارشدی، ایمان (1388). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر درک حمایت از نوآوری، نشریه بررسی‌های بازرگانی، 36:  25 – 38.
ابراهیم‌پور، حبیب؛ خلیلی، حسن و حبیبیان، سجاد (1389). بررسی نقش مدیریت استراتژیک در کارآفرینی سازمانی، پژوهش‌های مدیریت، 3 (9): 21-38.
اردلان، محمدرضا؛ سلیمی، قربانعلی؛ رجائی‌پور، سعید و مولوی، حسین (1387). بررسی رابطه بین یگانگی فرد – سازمان با فرهنگ سازمانی در دانشگاه‌های دولتی غرب کشور (همدان، کرمانشاه، کردستان)، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 47: 97 -  131.
اکبری، کرامت‌اله (1382). نقش نظام آموزشی_ پژوهشی در توسعه کارآفرینی، مجموعه مقالات کارآفرینی و فناوری پیشرفته، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
الوانی، سید مهدی (1385). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
الوانی، سیدمهدی و رودگرنژاد، فروغ (1389). مدل توسعه کارآفرینی در سازمان‌های کوچک و متوسط، فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 4 (37): 73 – 87.
الوانی، سیدمهدی و عبدالله‌پور، مونا (1387). نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی، فصلنامه پیام مدیریت، 27: 5- 26.
براتی مارنانی، احمد؛ تورانی، سوگند و ظهیری، منصور (1385). طراحی ساختار سازمانی مراکز کارآفرینی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فصلنامه مدیریت سلامت، 9 (23): 41-51.
پور‌آتشی، مهتاب (1387). نهادینه کردن آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی، نامه آموزش عالی، 1 (1): 49 – 63.
تسلیمی، محمدسعید؛ منوریان، عباس و آشنا، مصطفی (1385). بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی درون سازمان، فرهنگ مدیریت، 4 (14): 27-56.
حسینی، شیوا؛ یارمحمدیان، محمدحسین و عجمی، سیما (1388). رابطه بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی کارکنان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 87-1386، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی، 21: 101 -  116.
حسینی، فرشید؛ رایج، حمزه؛ استیری، مهرداد و شریفی، سیدمهدی (1389)، بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و سبک رهبری تحول آفرین و مبادله رهبر _ پیرو، نشریه مدیریت دولتی، 2 (4): 55 – 72.
حق‌شناس، اصغر؛ جمشیدیان، مهدی؛ شائمی، علی؛ شاهین، آرش و یزدان‌شناس، مهدی (1386). الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2 (8): 31 – 73.
حمیدپور، محمد (1390). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.
 حیدری، حسین؛ پاپ‌زن، عبدالحمید و کرمی دارابخانی، رویا (1391). بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مولفه‌های کارآفرینی سازمانی، فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1 (3): 145 – 166.
خنیفر، حسین و وکیلی، فردین (1387). رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی و اقتصادی در شرکت‌های اقتصادی کوچک و متوسط، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1 (2): 35 – 55.
رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
 زارع احمدآبادی، حبیب و شاکری ، فاطمه (1390). بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی شرکتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 9 (23): 51 – 70.
سهرابی، نفیسه؛ شاه‌طالبی، بدری و احمدی، غلامرضا (1388). رابطه میان منابع قدرت و انواع فرهنگ سازمانی در مدارس متوسطه شهر خمین، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه‌ریزی درسی، 21: 79 – 100.
شهرکی‌پور، حسن؛ ندری، خدیجه و شیرمحمدی، رحمان (1389). بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 4: 109 -  136.
عبدالملکی، جمال؛ یوسفی افراشته، مجید؛ پیرمحمدی، مهرداد؛ سبک‌رو، مهدی و محمدی، نوشیروان (1387). بررسی رابطه مهارت‌های کارآفرینی با کارآفرینی سازمانی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1 (2): 103 – 129.
عسگریان، محمد (1388). مفهوم‌شناسی فرهنگ، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6 (24): 101 – 124.
علیمردانی، مهرزاد؛ قهرمانی، محمد و ابوالقاسمی، محمود (1388). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2 (3): 131 – 144.
قهرمانی، محمد؛ پرداختچی، محمدحسن و حسین‌زاده، محمد (1389). فرهنگ سازمانی و رابطه آن با کارآفرینی سازمانی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، 1:  39-25.
کیاکجوری، داود و فاضلی ویسری، الهام (1389). شناسایی موانع داخلی، محیطی و برآیندی کارآفرینی سازمانی، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، 7 (20): 94 – 108.
گرجی ، محمد باقر (1389). واگذاری فعالیت‌های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی در آب و فاضلاب استان گلستان، فصلنامه مدیریت (پژوهشگر)، 7 (20): 128- 142.
میرسپاسی، نیلوفر (1391). شناسایی موانع کارآفرینی و راهبردهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها، اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه.
ناهید، مجتبی (1388). چیستی و چرایی کارآفرینی و کارآفرینی سازمانی در یک نگاه، فصلنامه بررسی‌های بازرگانی، 34: 39 - 58.
یزدخواستی، علی و رجایی، سعید (1388). فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت فراگیر آموزش عالی، اصفهان: انتشارات کنکاش.
یزدخواستی، علی؛ رجایی، سعید و مولوی، حسین (1388). بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی و میزان پذیرش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه‌های دولتی کشور، جامعه‌شناسی کاربردی، 20 (34): 175 – 188.
 
Asree, S.; Zain, M. & Razalli, M. R. (2009). Influence of leadership competency and organizational culture on responsiveness and performance of firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22 (4): 500-516.
Awbrey, M.; Kontoghiorghes, C. & Feurig, L. (2005). Examining the Relationship between Learning Organization characteristics and change adaptation, innovation, and organizational performance. Human Resource Development Quarterly, 16 (2): 185-211.
Balthazard, P. A.; Cooke, R. A & Potter, R. E. (2006). Dysfunctional culture, dysfunctional organization capturing the behavioral norms that form organizational culture and drive performance, Journal of Managerial Psychology, 21 (8): 709-732.
Bellou, V. (2008). Identifying organizational culture and subcultures within Greek public hospitals, Journal of Health, Organization and management, 22(5): 496-509.
Briody, E.; Pester, T. N. & Trotter, R. (2012). A story’s impact on organizational-culture change, Journal of Organizational Change Management, 25(1): 67-87.
Colleen, L., Theresa, k. (2008). Understanding the impudence of organizational culture and group dynamics on organizational change and learning, The Learning Organization, 15(3): 277-287
Erikson, T. (2002). The promise of Entrepreneurship as a field of Research. Academy or Management Review. 26 (1): 345-256
Etzkowitz, H. & Zhou, H. C. (2007). Regional innovation initiator: The entrepreneurial university in various triple helix models Singapore triple helix VI, conference, National University of Singapore, 16-18.
Gunes, S. (2012). Design entrepreneurship in product design education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51: 64 – 68
Hisrich, R. D.; Langan-Fox, J. & Grant, S. L. (2007). Entrepreneurship research and practice: A call to action for psychology. American Psychologist, 62: 575- 589.
Hit, M. A.; Irland, R. D.; Camp, .S. M. & Sexton, D. L. (2002). Strategic entrepreneurship creating new mindset. Oxford: Blackwell Publisher.
Hult, G. T. M.; Snow, C. C. & Kandemir, D. (2003). The Role of Entrepreneurship in Building Cultural Competitiveness in Different Organizational Types, Journal of Management, 29 (3): 401–426.
Ismail, M. (2005). Creative Climate and Learning Organization Factors: Their Contribution toward Innovation, Leadership and Organization Development journal, 26 (8): 311-322.
Jacob, M.; Lundqvist, M. & Hellsmark, H. (2000). Entrepreneurial transformations in the Swedish University system: the case of Chalmers University of Technology, Research Policy, 32: 1555- 1568.
Kuratko, D. F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trends and Challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5): 577-597.
Lai, M. F.; Lee, G. G. (2007). Relationships of organizational culture toward knowledge activities, Business Process Management Journal, 13 (2): 306-322.
Levine, M. V. (2009) .The False Promise of the Entrepreneurial University: Selling Academic Commercialism as an Engine of Economic Development in Milwaukee, Working Paper in University of Wisconsin-Milwaukee.
Lucas, C. & Kline, T. (2008). Understanding the influence of organizational culture on organizational change and learning, The Learning Organization, 15 (3): 277-287.
Md Zabid, A. R.; Murali, S. & Azmawani, A. R. (2003). The impudence of organizational culture on attitudes toward organizational change, The Leadership & Organization Development Journal 25 (2): 161-179.
Mobley, W. H. (2005). Organizational Culture: measuring and developing it in your organization. Harward Business Review China.
Mosley, R. W. (2007). Customer experience, organizational culture and the employer brand. Brand Management, 15 (2): 123 -134.
Parker. S. C. (2009). Entrepreneurship or entrepreneurship. Journal of Business Venturing.19 (3): 191-209.
Renault, C. S. (2006). Academic Capitalism and University Incentives for Faculty Entrepreneurship, Journal of Technology Transfer, 31: 227-239.
San Park, J. & Hyun Kim, T. (2009). Do types of organizational culture matter in nurse job satisfaction and turnover intention? Leadership in Health Services, 22 (1): 20-38
Shihab, M. S.; Wismiarsi, T. & Sine, K. (2011). Relationship between Organisational Culture and Entrepreneurial Orientation: Indonesian SMEs Context, International Conference on Business, Economics and Tourism Management IPEDR .24: 93-97.
Silverthorne, C. (2004). The impact of organizational culture and person organization fit on organizational commitment and job satisfaction in Taiwan, The Leadership & Organization Development Journal, 25 (7): 592-599.
Taormina, R. J. (2007). Interrelating leadership behaviors, organizational socialization, and organizational culture, Leadership & Organization Development Journal, 29 (1): 85-102.
Tsui, S.; Zhang, Z.; Wang, H.; Xin, K. R. & Wu, J. B. (2006). Unpacking the relationship between CEO leadership behavior and organizational culture, The Leadership Quarterly, 17: 113– 137.
Yildirim, N. & Askun, O. B. (2012). Entrepreneurship Intentions of Public Universities in Turkey: Going Beyond Education and Research? Social and Behavioral Sciences, 58: 953 – 963.
Zerbinati, S. & Suitaris, V. (2005). Entrepreneurship in the public sector: a framework of analysis in European local government, Entrepreneurship and Regional Development, 17 (1): 43-64.