فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات

 

از زمان وصول مقاله در سایت مجله نامه، تا زمان چاپ و انتشار آن، چهار مرحله به ترتیب زیر طی خواهد شد:

الف ـ مرحلة پذیرش اولیه

در این مرحله، مقالاتی که بر اساس «راهنمای نگارش مقالات» ارسال شده باشد، پذیرش می‌شود و جهت داوری به داوران تحویل خواهد شد. انتخاب داوران بر عهدة هیأت تحریریة مجله است. در بازه زمانی 2 روز تا یک هفته پذیرش یا عدم پذیرش اولیه به نویسنده اعلام می شود.

ب ـ مرحلة داوری مقاله

مقالاتی که مورد پذیرش اولیه قرار گرفته‌اند، حداقل برای سه داور که در موضوع مقاله صاحب‌نظر باشند، ارسال و پس از داوری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. مقالاتی که بدون اصلاح قابل چاپ است؛

2. مقالاتی که پس از اصلاحات مورد نظر داوران قابل چاپ است؛

3. مقالاتی که قابل چاپ نیست.

بدیهی است مقالات دستة اول بلافاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. دستة دوم نیز به‌منظور اعمال اصلاحات مورد نظر داوران، برای نویسندة اصلی مقاله ارسال خواهد شد و مقالات غیرقابل چاپ نیز ضمن اطلاع به نویسنده مقاله، از مسیر چاپ خارج می‌شود.

ج ـ مرحلة انجام اصلاحات

در این مرحله، نویسنده یا نویسندگان مقاله باید از تاریخ دریافت مقاله، حداکثر ظرف مدت 10 روز اصلاحات مورد نظر داوران را انجام دهند یا دلایل خود مبنی بر عدم نیاز به اصلاح را از طریق سایت فصلنامه به اطلاع برسانند.

د ـ مرحلة پذیرش نهایی

پس از احراز اصلاحات مورد نظر داوران و یا اقامة دلایل کافی مبنی بر اصلاحات کامل، مقاله در نوبت چاپ قرار می‌گیرد و مراتب، طی نامة کتبی مبنی بر پذیرش نهایی و چاپ مقاله، برای صاحب اثر ارسال خواهد شد.