بررسی مقایسه‌ای ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: هدف از این پژوهش مقایسه ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی (92-1391) بر اساس نظریه استیفن رابینز بود. سؤال‌های پژوهش شامل بررسی میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در این دانشگاه‌ها است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 165 نفر از مدیران دانشگاه‌های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی(92-1391) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم، به نسبت 65 به 50 از بین دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه‌های پیچیدگی، رسمیت و تمرکز رابینز بود. پایایی پرسشنامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر کدام از پرسشنامه‌ها به ترتیب 85/0،91/0و89/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون‌های آماری با  Tدو گروه مستقل و آزمون همگنی واریانس‌ها استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین ابعاد ساختاری دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تفاوت معناداری وجود ندارد. ساختار سازمانی دانشگاه‌های مورد بررسی، از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند؛ میزان پیچیدگی، رسمیت و تمرکز، زیاد بود؛ بهتر است میزان ابعاد بررسی شده، تعدیل و بهینه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Organizational Structure of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Reyhane Rameshgar 1
  • Saeed Rajaee Pour 2
  • Seyed Ali Siadat 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The objective of the present study was to compare the organizational structure of Isfahan university and Isfahan university of medical sciences in academic year of 2012-13 according to Stephen Robins' theory. The research questions include investigating the degree of complexity, formality and concentration in these universities. The research method was the survey type and the statistical population was composed of 165 of the principals of Isfahan University and medical sciences in academic year 2012-13 who were selected through stratified random sampling suitable for the sample size with the proportion of 65 to 50 from Isfahan University and university of medical sciences. The data collection instruments were Robins' questionnaires of complexity, formality and concentration. The questionnaire's reliability was estimated as 0.85, 0.91 and 0.89 respectively through Cronbach alpha coefficient. In order to do the analysis the independent sample T test and variance convergences test were applied. The results implied that there is no significant difference between the structural dimensions of Isfahan University and university of medical sciences. The universities' organizational structure under study didn't enjoy suitable status; the degree of complexity, formality and concentration was high; it would be better to adjust and optimize the degree of dimensions under study. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • University
  • Organizational Structure
  • complexity of structure
  • formalization of structure
  • centralization of structure
اعرابی، سید محمد (1382). طراحی ساختار سازمان. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
ایزدی یزدان‌آبادی، احمد و بهرنگی، محمدرضا (1385). بررسی و تحلیل ساختار سازمانی دانشگاه تربیت معلم. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 40: 23 – 38.
تمیزی، زینب (1390). بررسی ساختار سازمانی کتابخانه‌های دانشگاهی ایران بر اساس مدل استیفن رابینز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه اصفهان.
چیت‌سازان، امیرحسین (1375). بررسی سازماندهی موجود و طراحی ساختار سازمانی بهینه دانشگاه جامع کاشان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه تهران. بازیابی شده در10 اردیبهشت 1392 از:  http://bank1.irandoc.ac.ir
رابینز، استیفن پی. (1390). تئوری سازمان (ساختار و طرح سازمانی)؛ ترجمه مهدی الوانی، حسن دانایی‌فرد. تهران: صفار.
رضائیان، علی (1386). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سمت.
سرایی، حسن (1380). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق. تهران: سمت.
صابونچی، رضا؛ هادوی، فریده و مظفری، سید امیراحمد (1388). تبیین ساختار سازمانی سازمان تربیت بدنی کشور. نشریه علوم حرکتی و ورزش، 7 (1): 137-144.
صفری،سمیه؛ تندنویس، فریدون و هادوی، فریده (1390). ارتباط میان ساختار سازمانی و نوآوری کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی ایران. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش)، 9 (1): 53 -62.
طاهرپور، فاطمه؛ رجایی پور، سعید و شهبازی، زهرا (1388). بررسی ساختار سازمانی مراکز تربیت معلم و دانشگاه‌های دولتی استان اصفهان. چشم‌انداز مدیریت، 3: 161 – 180.
فیضی، طاهره (1383). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: دانشگاه پیام نور.
مورهد، ج. و گریفین، آ. (1384). رفتار سازمانی؛ ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا عمادزاده. تهران: انتشارات مروارید.
نصیری، علیرضا و قاضی طباطبایی، سعید (1382). ساختار سازمانی مناسب برای دانشگاه‌های مجازی. دانش مدیریت،60: 219-235.
هجرتی، منیر (1374). بررسی ساختار سازمان دانشگاه تربیت مدرس با توجه به اهداف برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مناسب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس. بازیابی شده در21 اردیبهشت 1392 از: http://bank1.irandoc.ac.ir
هوی، وین و میسکل، س. (1387). تئوری، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی. ترجمه میرمحمد سید عباس‌زاده. ارومیه : انتشارات دانشگاه ارومیه.
 
Bradish, C. L. (2003). An examination of the relationship between regional sport commissions and organizational structure.Florida State University. Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No.3137410).
Child, J. (2008). Organization structure, environment, and performance: the role of strategic choice. Sociology, 6: 1-22.
Folami, L. B. (1999). An investigation into perceptions of accounting firm organizational structure. Georgia State University.Available from ProQuest Dissertations & Theses database (UMI No.73395632).
Gresov, C. & Drazin, R. (2007). Equifinality: functional equivalence in organization design. Academy of Management Review, 22: 403-428.
Hall, R. H. (1996). Organizational Structure: Processe and Outcomes, London: Prentic Hall. Inc.
Jackson, J. M. (2007). An examination of the relationship between elementary school principals' perceptions of shared decision making and three organizational structures. (Doctoral dissertation).Wayne State University. Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No.1407499351).
Mihm, J. L.; Christoph, H.; Wilkinson, D. & Huberman, B. A. (2010). Hierarchical structure and search in complex organizations. Management Science, 56: 831-848.
Nelson, D. L. & Campbell, Q. J. (2008). Organization Behavior. 5th ed. Thomson: South Western.
Pertusa-Ortega, E. M.; Zaragoza-Saez, P. & Claver-Cortes, E. (2010). Can formalization complexity and centralization influence Knowledge performance? Journal of Business Research, 63 (3): 310-325. Retrieved from ProQuest.
Ramezan, M. (2011). Intellectual capital and organizational organic structure in Knowledge society: How are these concepts related? International Journal of Information Management, 31 (1).
Willem, A.; Buelens, M. & Jonghe, I. D. (2006). Impact of organizational structure on nurse's job satisfaction: A questionnaire survey.International Journal of Nursing Studies, 44 (2007): 1011-1020. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.03.013.