تحلیل مؤلفه‌های کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان، دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

چکیده: پیشرفت جوامع وابستگی انکارناپذیری به سطح آموزش و گسترش کمی و کیفی نظام آموزش عالی دارد. هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های تبیین‌‌کننده کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته‌های کشاورزی دانشگاه اراک بوده است. این تحقیق براساس روش توصیفی (غیر آزمایشی)- پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری شامل 90 نفر از دانشجویان رشته‌های کشاورزی در دانشگاه اراک بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بوده است که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید و صاحب‌نظران حوزه مدیریت آموزشی تائید گردید. برای تعیین میزان پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (@=0.84). داده‌ها با استفاده از نرم‌‌افزار Spss نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد مؤلفه‌های همدلی اساتید، دسترسی به اساتید، امکانات اداری- آموزشی و مهارت‌های تدریس در مجموع 07/83 درصد کل واریانس کیفیت خدمات آموزشی را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factor Analysis of Principal Component of Quality of Educational Services from the Students of Agriculture Point of View, University of Arak

نویسندگان [English]

  • Mastaneh Ghonji 1
  • Zahra Khoshnodifar 2
چکیده [English]

Improvement of communities is dependent on education level and quality and quantity development of higher education system. The overall goal of present research is to identify and analyze the components of quality of educational services from the perspective of different disciplines of agriculture students in Arak University. Statistical populations of study were 90 agriculture students in Arak University and analyzed through simple random sampling technique. The data collection tool was questionnaire which its reliability was confirmed upon professors’ points of view. For determining the validity of questionnaire Cronbach’s Alfa Coefficient was used. (@=0.84) .these data were analyzed with Spss18 software. Factor analysis results of the educational services quality showed that those factors such as professors’ empathy, professors’ accessibility, administrative and educational facilities and teaching skills describe about 83.07% of total variance of educational service quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Quality of educational services
  • Agricultural Students and Arak University
آراسته، حمیدرضا و محمودی­راد، مریم (1382). آموزش مؤثر؛ رهیافتی بر مبنای ارزیابی تدریس به وسیله دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان (ویژه­نامه آموزش پزشکی)، 5: 1-7.
بحرینی، مسعود؛ مؤمنی دانایی، شهلا؛ شهامت، شهره؛ خاتونی، علیرضا؛ قدسی، سحر و هاشمی، سیدمحسن (1390). شکاف در کیفیت خدمات آموزشی؛ فاصله وضع موجود با وضع مطلوب از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 (7): 685-695.
پازارگادی، مهرنوش (1377). پیشرفت­های بین­المللی درباره ارزیابی کیفیت در آموزش عالی. رهیافت، 18 (18): 29 – 43.
شفیعی­ رودپشتی، میثم و میرغفوری، سید حبیب‌اله (1387). تشخیص و رتبه­بندی فاکتورهای تأثیرگذار بر کیفیت خدمات آموزشی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشکده مدیریت دانشگاه یزد). مجله علمی- تحقیقی آموزش عالی، 1 (2): 67-93.
فعلی، سعید؛ بیگلری، نگین و پزشکی­راد، غلامرضا (1389). تحلیل عاملی مؤلفه­های رضایت­مندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت ­مدرس از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده. مجله پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی، 3 (11): 25 – 34.
کبریایی، علی؛ رودباری، مسعود؛ رخشانی­نژاد، مالک و میرلطفی، پرویزرضا (1384). ارزیابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنان.مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، 7 (2): 139 – 158.
محمدی، علی و وکیلی، محمدمسعود (1388). بررسی رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارائه شده و ارتباط آن با کیفیت. دو فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان، 2 (3): 48 – 59.
Adee, A. & Bernie, O. (2007). Exploring graduates’ perceptions of the quality of higher education.Journal of Australian Association for institutional Research, 3 (1).
Akkilic, E. M. & Semeric, C. (2005). The measurement of customer satisfaction in education services marketing, Pakistan Journal of Social Science, 3 (8): 997-1001.
Alves, A. R. & Vieira, A. (2006). The SERVQUAL as a marketing instrument to measure services quality in higher education institutions. Poland; Second International Conference, 2006.
Barnes, B. R. (2007). Analyzing service quality: The case of postgraduate Chinese students. Total Quallity Management & Bussiness Excelence, 18 (3-4): 31-313.
Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. Australia: AUQA Occasional Publication; 2004.
Douglas, A. & Douglas, J. (2006).Campus spies? Using mystery students to evaluate university performance, Journal of Educational Research, 48 (1): 111-119.
Dulawat, S. M. & Rai, S. R. (2005). Satisfaction level of student as a total for performance measurement. Indore International Seminar on Strategic Role of HRM in new millennium, IPS Academy.
Hill, Y.; Lomas, L. MacGregor, J. (2003). Students' perceptions of quality in higher education, Quality Assurance Educ, 1 (11): 15-20.
Henard, F. & Leprince-Ringnet, S. (2008).The path to quality teaching in higher education.
Johnson, R. (2004). Assessment requirement practices and rational in accredited Baccalaureate Degree Programs. Retrieved from http://lib.umi.com.dissertation/fuulcit/9524039/.
Jusoh, A.; Omain, Z. S.; Abdul-Majid, N.; Md-Som, H. & Shammsudin, S. A. (2004). Service quality in higher education: Management student perspective, University of Technology Malaysia: Research Management center. Retrieved from http://eprints.utm.my/2742/1/71982.pdf/.
Lopez, I. G. (2005). Building universities of quality: An analysis of the views of university students concerning their academic training. Higher Education in Europe, 30 (3-4):  34-321.
 Mclaughlin, H. J. & Burnford, G. E. (2007). Re-thinking the basis for high quality teaching: teacher preparation in communities. Handbook of teacher education, 331-342.
 Parasuraman A.; Zeithaml, V. & Berry L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing. 64 (1): 12-40.
Parpala, A. & Lindblom-ylanne, S. (2007). University teacher's conceptions of good teaching in the unit of high-quality education. Journal of Studies in Educational Evaluation, 33 (3-4): 355-370.
 Richard, E. & Adams, J. N. (2006). Assessing college student perceptions of instructor customer service to student’s questionnaire: Assessment in higher education, Journal of Assess Evaluation High Education, 31 (5): 535-549.
Sahney, S. D.; Banwet, K. & Karunes, S. (2006). An integrated framework for quality in education: Application of quality function deployment, interpretive structural modeling and path analysis, Total Qual Manag, 17 (2): 265-85.
Shen, J.; Gerard, L. & Bowyer, J. (2009). Getting from here to there: the roles of policy makers and principles in increasing science teacher quality. Journal of Science Teacher Education, 21: 283-307.
 Sirvanci, M. B. (2004). Critical issues for TQM implementation in higher education, The TQM Magazine, 16 (6): 382-386.
 Wechsler, M. E. & Shields, P. M. (2008). Teaching quality in California: A new perspective to guide policy.the center for the future of teaching and learning.
 Yeigh, T. (2008). Quality teaching & professional learning uncritical reflections of a critical friend. Australian Journal of Teacher Education, 33 (2).
 Zafiropoulos, C. (2006). Students' attitudes about educational service quality, The Cyprus Journal of Sciences, 4: 13-23.