بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشته ترویج و آموزش کشاورزی: مطالعه موردی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی

2 دانشیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز تحقیقات توسعه اقتصادی اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف کلی این تحقیق، بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بود. به منظور بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان مورد نظر با استفاده از مصاحبه تلفنی، پاسخ‌های مورد ‌نظر از دانش‌آموختگان سال‌های 1373 تا 1382 در دوره‌های روزانه و شبانه به دست آمد. جامعه آماری 676 نفر و تعداد نمونه‌ها 245 نفر بود که در نهایت امکان دسترسی به 168 نفر از دانش‌آموختگان مورد نظر فراهم گردید. نتایج نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بین این گروه از دانش‌آموختگان حدود 3/42 درصد و نرخ اشتغال حدود 7/57 درصد است. 34/13 درصد از شاغلین در بخش دولتی، 26/72 درصد در بخش خصوصی، 08/2 درصد به صورت خود‌اشتغالی و 32/8 درصد در بخش غیر کشاورزی مشغول به فعالیت می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating employment status of Agricultural Education and Extension graduate students: a case study of University of Kermanshah, Faculty of Agriculture

نویسندگان [English]

  • Leila Bani Amerian 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Farahnaz Rostami 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate Agricultural Education and Extension employment status of graduate students of Razi University, Kermanshah. In order to investigate about employment status of graduates, information collected via telephone interview from graduates from years 1373 to 1382. The population of this study was 676 graduate students (N=676). Sample size was determined (245) and 168 person were accessible for interview. Result showed the rate of unemployment between graduates is 42.3 percent and the rate of employment is 57.7 percent. 13.34 percent of employment was in government sector, 72.26 percent in private sector, 2.08 percent of people were self-employed and 8.32 percent were in other non-agricultural sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • employment
  • graduates
  • Agricultural Education and Extension
  • Higher Education
  • Rate of unemployment
  • Telephone interview
باصری، بیژن؛ جهانگرد، اسفندیار (1386). بررسی و تحلیل ظرفیت اشتغال­زایی بخش کشاورزی ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 59 (146-119).
بستاکی، مصطفی (1387). اشتغال، کارآفرینی و آموزش­های علمی کاربردی در بخش کشاورزی. چکیده مقالات همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش­های علمی کاربردی کشاورزی. مشهد: انتشارات مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
جلالی، خداکرم (1384). نقش اشتغال در توسعه. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 9 (ص).
زرافشانی، کیومرث؛ مرادی، خدیجه (1385). طرح مهندسین ناظر کشاورزی: سرگرمی یا اشتغال پایدار؟ اولین همایش شناسایی توانمندی­ها، موانع و راهکارهای اشتغال فارغ­التحصیلان دانشگاهی. مشهد: حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی.
زرافشانی، کیومرث؛ مرادی، خدیجه (1385). واکاوی عوامل مؤثر بر نیات دانشجویان مراکز علمی کاربردی کشاورزی استان کرمانشاه نسبت به راه‌اندازی فعالیت‌های کارآفرینان. طرح پژوهشی دانشگاه رازی و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی کرمانشاه.
 زمانی، غلامحسین (1384). بررسی وضعیت اشتغال و نیاز­های آموزشی دانش‌آموختگان دختر رشته­های کشاورزی استان فارس. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 9 (ص).
زمانی، غلامحسین؛ لاری، محمدباقر (1382). وضعیت اشتغال از دیدگاه دانش‌آموختگان کشاورزی جویای کار. اولین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایران.
صدیقی، سیروس؛ نیکدخت، رضا (1384). بررسی پروژه­ مهندسین مزارع گندم کشور. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی. شماره 9 (ص).
محسنین، محسن (1377). مشکلات و تنگنا­های اشتغال فارغ­التحصیلان کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 23 (ص).
موحدی، رضا (1386). مسائل و مشکلات اشتغال فارغ­التحصیلان رشته ترویج و آموزش کشاورزی (BLOGFA. COM).
نامجویان شیرازی، زهرا (1384). بررسی وضعیت اشتغال فارغ­التحصیلان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز. پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شیراز.
همتی، فاطمه (1383). بررسی اثربخشی آموزش­های متوسطه کشاورزی بر اشتغال در بخش کشاورزی. مطالعه موردی در استان آذربایجان شرقی. پایان­نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
یوسف­زادگان، ندا (1387). بررسی وضعیت و علل عدم اشتغال فارغ­التحصیلان زن رشته­های کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات. مجله ترویج و اقتصاد کشاورزی، شماره 2 (91-81).
 
Ama, Njoku. O (2008). Transition fram higher education to employment: A case study of graduates of faculty of social sciences university of Botswana. Educational research and review Journal. vol. 3 (262-274).
Bekkum, Victor. A (1993). Experience needs of college of agriculture graduates as perceived by business and industry. Nacta Journal, vol. XXXVII. no. 2 (48-57).
Borg, W. R. and Gall,M. D. (1979). Educational Research: an Interoduction (third edition). London: Longman.
Bowers Brown, Tomsin; Harvey, Lee (2004). Are there too many graduates in the UK? A literature review and an analysis of graduate employability. Industry & higher education Journal. (243- 254).
Csaki, Csaba (1999). Agricultural higher education in transforming Central and Eastern Europe. The World Bank.
Dicker, R. and Gilbert. (1988). the role of the telephone in educational research. British Educational Research Journal, 14 (1), 65-72.
Louis, C and Lawrence, M and Keith, M (2000). Research Methods in Education (fifth Edition). Chapter 15 (Interviews, PP: 290).
Nias, J. (1991). Primary teachers talking: a reflexive account of longitudinal research. In G. walford (Ed) Doing Educational Research. London: Routledge, 147-65.
Oppenhim, A. B. (1992). Questionnaire Design and Attitude Measurement. London: Heinemann.
Sundstol, Frik & et. al (2004). Poverty reduction strategies and relevant participatory learning processes in agricultural higher education. Berlin: Deutscher tropentag.