بررسی خودکارآمدی رایانه‌ای و نگرش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رایانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی خودکارآمدی رایانه‌ای و نگرش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان نسبت به استفاده از رایانه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-88 می‌باشد؛ نمونه این پژوهش از 372 نفر از دانشجویان انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تصادفی، ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده و برای تحلیل آماری داده‌ها از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t و f استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح نگرش نسبت به رایانه و خودکارآمدی رایانه‌ای دانشجویان در حد متوسطی می‌باشد و از متغیرهای نگرش نسبت به رایانه، میل و رغبت، اعتماد و اضطراب در نگرش دانشجویان نسبت به رایانه تأثیر داشته، اما متغیر سودمندی تأثیری نداشته است. همچنین خرده مقیاس‌های خودکارآمدی رایانه‌ای در خودکارآمدی دانشجویان تأثیر داشته است. شرکت در دوره‌های مربوط به آشنایی با رایانه در نگرش نسبت به رایانه و خودکارآمدی رایانه‌ای مؤثر بوده است و بین خودکارآمدی رایانه‌ای و جنسیت، خودکارآمدی رایانه‌ای و مقطع تحصیلی و نگرش نسبت به رایانه و خودکارآمدی رایانه‌ای بر حسب دانشکده تفاوت معنی‌دار می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the computer self-efficacy and students’ attitude towards computer use in Sistan & Baluchestan University

نویسندگان [English]

  • Vali Mehdinejhad 1
  • Mansour Oumouee Milan Gheshlagh 2
1
2
چکیده [English]

This study investigates the computer self-efficacy and attitude of Sistan & Baluchestan University students towards computer use. The statistical society of this study is all students who were spending their second semester in academic year 88-89. Our sample was selected from statistical society and it was 372 students. Sampling method was stratified random. The research tool is a researcher made questionnaire. For statistical analysis of data Pearson correlation coefficient test, T-test and ANOVA were used. The results showed that the attitude toward computers and computer self-efficacy among students is moderate and among attitude-toward-computers variables, will, confidence and anxiety had influenced the attitude toward computers but usefulness variable was not effective. Furthermore, computer self-efficacy subscales affected students' computer self-efficacy. Attending in computer courses was effective in students' attitudes toward computers and computer self-efficacy. There is a significant difference between gender and computer self-efficacy, computer self-efficacy and educational level and attitudes toward computers and computer self-efficacy according to college.

کلیدواژه‌ها [English]

  • computer self-efficacy
  • Attitude
  • technology
  • computer
  • Student
دیوبند، میرحسن (1389). پرورش رغبت‌های کودکان. http://www.shmimm.ir (24/5/1389).
ربیع، علیرضا و همکاران (1383). آموزش عالی عصر مجازی. انتشارات دانشگاه بین‌المللی ایران: تبریز.
رحیمی، مهرک و یدالهی، سمانه (1388). بررسی اضطراب رایانه دانش‌آموزان دوره متوسطه و ارتباط آن با میزان استفاده از رایانه و تملک رایانه شخصی، مجموعه مقالات چهارمین همایش یاگیری الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت، تهران، 18 و 19 آذر ماه.
رشیدترابی، مجید؛ آهنچیان، محمدرضا و سعیدی رضوانی، محمود (1386). نگرش مدیران گروه، اعضای هیأت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت: بررسی برخی عوامل مرتبط. مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی، 7 (2)، صص، 287- 279
فیضی، کامران و رحمانی، محمد (1383). یادگیری الکترونیکی در ایران، مسائل و راهکارها «با تأکید برآموزش‎عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 33، صص، 120 – 99.
یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رؤیا (1388). ارزیابی پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس مدل توسعه یافته DTPB»، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره 3 (پیاپی 36)، 1388، صص، 154 - 131.
 
Bagozzi, P. R., & Yi, Y. (1989). The degree of intention formation as a moderator of the attitude-behavior relationship.Social Psychology Quarterly, 52 (4), 266-279.
Bhattacherjee, A., & Premkumar, G. (2004). Understanding changes in belief and attitude toward information technology usage: A theoretical model and longitudinal test. MIS Quarterly, 28 (2), 229-254.
Brosnan, M. J. (1998). The Impact of Computer Anxiety and Self-Efficacy upon Performance. Journal of Computer Assisted Learning, 14, pp. 223-234.
Compeau, D.; Higgins, C. A. (1995). ComputerSelf-Efficacy: Development of a Measure and Initial Test. MIS Quarterly, Vol. 19, No. 2, PP. 189-211.
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13 (3), 319-340.
Fagan, H. M., & Neil, S. (2004). An empirical investigation into the relationship between computer self-efficacy, anxiety, experience, support and usage. The Journal of Computer Information Systems, 44 (20), 95-104.
Fagan, M., S. Neill, and B. Wooldridge. (2004). an Empirical Investigation into the Relationship between Computer Self-Efficacy, Anxiety, Experience, Support and Usage. Journal of Computer Information Systems AA {2): 95-104.
Hasan, B. (2003). The influence of specific computer experiences on computer self efficacy beliefs. Computers in Human Behavior, 19, 443-450.
Hassam, B., & Ali, J. (2006). The impact of general and system-specific self-efficacy on computer training. Academy of Information and Management Sciences Journal, 9 (1), 17-35.
Hill, T., N. D. Smith, and M. F. Mann. (1987). Role Efficacy Expectations in Predicting the Decision to Use Advanced Technologies: The Case of Computers. Journal of Applied Psychology, 72: 2, pp. 307-313.
Igbaria, M., & Iivari, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage. Omega, International Journal of Management Science, 23 (6), 587-605.
Kim, Y. H. , & Kim, D. J. (2005). A study of online transaction self-efficacy, consumer trust, and uncertainty reduction in electronic commerce transaction. Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Science, 1-11.
King, W. R., He, J. (2006). A meta-analysis of the technology acceptance model.Information & Management, Vol. 43, PP: 740-755.
Kinzie, M. B., Delcourt, M., & Powers, S. M. (1994). Computer Technologies: Attitudes and Self-Efficacy across Undergraduate Disciplines. Research in Higher Education, 35 (6), 745-768.
Lewis, W. , Agarwal, R. , & Sambamurthy, V. (2003). Sources of influence on beliefs about information technology use: An empirical study of knowledge workers. MIS Quarterly, 27 (4) , 657-678.
Liaw, S. (2008). Investigating students’ perceived satisfaction, behavioral intention, and effectiveness of e-learning: A case study of the Blackboard system. Computers & Education, 51, 864–873.
Loyd, B. H., & Loyd, D. E. (1985). The Reliability and Validity of an Instrument for the Assessment of Computer Attitudes. Educational and Psychological Measurement, 45, 903-908.
Noian, J. Piyawat. T, Norcio, A. F (2005): Computer Attitude and Computer Self-Efficacy: A Case Study of Thai Undergraduate Students: 11th international conference on Human-computer inretaction. July 22-27.
Paraskeva, F. , Bouta, H. , & Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and Technology: A Comparison of Two Theoretical Models. Management Science. 35 (8): 982-1003.
Sun, H., & Zhang, P., (2006). Applying Markus and Robey’s casual structure to examine user technology acceptance research: A new approach, Journal of Information Technology Theory and Application, Vol. 8, No. 2, 21-40.
Shih, H. (2008). Using a cognitive-motivation-control view to assess the adoption intention for Web-based learning. Computer & Education, 50, 327-337.
Wang, Y., Lin, H., Tang, T. (2003). Determinants of User Acceptance of Internet Banking: An Empirical Study. International Journal of Service Industry Management, Vol. 14, No. 5, PP. 501- 519.